Օրենսդրություն

ՀՀ օրենքներ

 1. «Բնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք (ընդունվել է 24.10.2005թ.)
 2. «Կրթության մասին» ՀՀ օրենք (ընդունվել է 14.04.1999թ.)
 3. «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք (ընդունվել է 10.07.2009թ.)
 4. «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենք (ընդունվել է 08.07.2005թ.)
 5. «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենք (ընդունվել է 14.12.2004թ.)

 ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումներ

 1. ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության զբաղվածության 2013-2018 թվականների ռազմավարությունը հաստատելու մասին» արձանագրային որոշում
 2. ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 13-ի թիվ 1549 որոշում` «Երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը «Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոն» ՊՈԱԿ վերանվանելու մասին
 3. ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի զարգացման հայեցակարգին և դրա իրականացման 2012-2015 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշում
 4. ՀՀ վարչապետի 2009 թվականի հոկտեմբերի 21-ի «Երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոն» ՊՈԱԿ կատարած այցի արդյունքում կազմված N 14.2/[23149]-09 արձանագրություն
 5. ՀՀ կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005թ. նոյեմբերի 9-ի N 1933-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1038-Ն որոշում
 6. ՀՀ կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոն» ՊՈԱԿ ստեղծելու մասին» N 1915-Ն որոշում
 7. ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի «Առնվազն հիմնական ընդհանուր կրթության հիմք չպահանջող նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության մասնագիտությունների ցանկը հաստատելու մասին» N 1151-Ն որոշում
 8. ՀՀ կառավարության 2006 թվականի  հունվարի 12-ի «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի մայիսի 18-ի N 242 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի մայիսի 18-ի N 242 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 73-Ն որոշում
callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png