Home Դիմումի ընթացք

Դիմումի ընթացք

Հարգելի քաղաքացի,

Եթե Դուք դիմում եք ներկայացրել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը ընդունարանի, փոստի կամ էլեկտրոնային ընդունարանի միջոցով, ապա այդ դիմումների ընթացքին կարող եք հետևել այստեղ:

Եթե Դուք դիմում եք ներկայացրել Ձեր տարածքի համալիր սոցիալական ծառայություններ մատուցող տարածքային կենտրոնին, ապա այդ դիմումների ընթացքին կարող եք հետևել այստեղ:

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png