ՀՀ օրենքներ

 1. ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրք (ընդունվել է 2004թ. նոյեմբերի 9-ին)
 2. ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք (ընդունվել է 2004թ. նոյեմբերի 9-ին)
 3. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք (ընդունվել է 1998թ. մայիսի 5-ին)
 4. «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք (ընդունվել է 1996թ. մայիսի 29-ին)
 5. «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» ՀՀ օրենք (ընդունվել է 2004թ. դեկտեմբերի 9-ին)
 6. «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք (ընդունվել է 2005թ. մայիսի 3-ին)
 7. «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք (ընդունվել է 2014թ. դեկտեմբերի 17-ին)
 8. «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենք (ընդունվել է 2013թ. մայիսի 20-ին)
 9. «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» ՀՀ օրենք (ընդունվել է 2014թ. դեկտեմբերի 17-ին)
 10. «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» ՀՀ օրենք

 

ՀՀ Կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումներ

 1. ՀՀ վարչապետի  «Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1740-Ա որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 2020 թվականի փետրվարի 19-ի N 206-Ա որոշում
 2. ՀՀ վարչապետի «Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց հարցերով խորհուրդ և աշխատանքային խումբ ստեղծելու, դրանց անհատական կազմերը,  կանանց հարցերով խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2010 թվականի մարտի 30-ի N 213-Ա,  2010 թվականի հուլիսի 30-ի N 605-Ա, 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի  N 1152-Ա որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1740–Ա որոշում
 3. «Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-Ի N 1685-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշում
 4. «Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023  թվականների  ռազմավարությանը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
 5. «Ընտանիքում բռնության ենթարկվածների ապաստարանների և դրանց անձնակազմին ներկայացվող պահանջները, ընտանիքում բռնության ենթարկվածների համար նախատեսված ապաստարանների ֆինանսավորման պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10–ի N 1078-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ և 2015 թվականի սեպտեմբերի 10–ի N 1069-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
 6. ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մայիսի 5-ի N 492-Ն որոշման մեջ փոփոխու­թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2020 թվականի հունիսի 18-ի N 1030-Ն որոշումը
 7. ՀՀ կառավարության «Հայաստանի  Հանրապետությունում  2020-2022  թվականների ընթացքում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի կազմակերպման ազգային ծրագիրը և ծրագրի իրականացման  ժամանակացույցը հաստատելու մասին» 2020 թվականի հունիսի 4-ի N 909-Լ որոշում
 8. ՀՀ կառավարության «Դիլիջանի  երեխաների խնամքի և պաշտպանության  գիշերօթիկ հաստատություն», «Բյուրեղավանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն», «Գյումրու երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 1 գիշերօթիկ հաստատություն», «Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 2 գիշերօթիկ հաստատություն», «Վանաձորի մանկատուն» պետական ոչ  առևտրային կազմակերպությունները  լուծարելու,  Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 17-ի  N 1738-ն, 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1906-Ն և 2007 թվականի հուլիսի 26-ի N 890-Ն որոշումներն  ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2019 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 1507-Ն որոշում
 9. ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2012 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1295-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 2019 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 1552–Ն որոշում
 10. ՀՀ կառավարության «Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին, տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող խնամքի ծառա­յու­թյունները պետական վկայագրի միջոցով տրամադրելու կարգը և պետական վկայագրի ձևը հաստատելու մասին» 2019 թվականի հոկտեմբերի 24-ի N 1459-Ն որոշում
 11. ՀՀ կառավարության «Խնամատար ծնող դառնալու ցանկություն ունեցող անձանց ընտրության, հաշվառման, երեխայի խնամքը և դաստիարակությունը խնամատար ընտա­նիքում կազմակերպելու, խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձանց ուսուցման, որակավորման և վերապատրաստման, խնամատար ընտանիքում հոգեզավակի խնամքի նկատմամբ վերահսկողության կարգերը, խնամատար ընտանիքին  ամսական ժամանակահատվածով դրամական միջոցների վճար­ման կարգը և չափը, խնամատարության  պայմանագրերի օրինակելի ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 8-ի N 459-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2019 թվականի հունիսի 13-ի N 751-Ն որոշում
 12. ՀՀ կառավարության «Որդեգրել ցանկացող անձանց նախապատրաստական դասընթացների ծրագրի բովանդակությունը, դրան ներկայացվող պահանջները, ծրագրի բովանդակությունը սահմանող իրավասու մարմինը, ծրագրի կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» 2019 թվականի մայիսի 23-ի N 630-Ն որոշում
 13. ՀՀ կառավարության «Ընտանիքում   բռնության  ենթարկվածների ժամանակավոր աջակցության հաշվեհամարի տնօրինման կարգը սահմանելու մասին» 2019 թվականի մարտի 29-ի N 333-Ն որոշում
 14. «ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն» N 1325 բանաձևի դրույթների իրականացման գործողությունների 2019-2021 թվականների ազգային ծրագիրը և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
 15. ՀՀ կառավարության «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման խորհուրդ ստեղծելու, խորհրդի ձևավորման կարգը և գործառույթները հաստատելու մասին» 2018 թվականի հուլիսի 10-ի N 786-Ն որոշում
 16. ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-2021 թվականների ռազմավարական ծրագրին և երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-2021 թվականների ռազմավարական ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» 2017 թվականի հուլիսի 13-ի N 30 արձանագրային որոշում
 17. ՀՀ կառավարության «ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2016 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N 957-Ն որոշում
 18. ՀՀ կառավարության «ՀՀ ԱՍՀՆ «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 2 գիշերօթիկ հաստա­տություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 26-ի N 890-Ն փոփոխություն կատարելու մասին» 2016 թվականի օգոստոսի 11-ի N 831-Ն որոշում
 19. Քաղվածք «ՀՀ-ում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների համակարգի զարգացման հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 15-ի նիստի N 36 արձանագրություն
 20. ՀՀ կառավարության «Խնամակալության  և  հոգաբարձության մարմինների կանոնադրությունը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 24-ի N 164-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2016 թվականի հունիսի 2-ի N 631-Ն որոշում
 21. ՀՀ կառավարության «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման հավանական զոհերին, զոհերին և հատուկ կատեգորիայի զոհերին «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված աջակցության տրամադրման կարգը և չափերը սահմանելու մասին» 2016 թվականի մայիսի 5-ի N 492-Ն որոշում
 22. ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների համակարգի զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» 2016 թվականի մայիսի 12-ի N 18 արձանագրային որոշում
 23. ՀՀ կառավարության «Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին խնամատարության հանձնելու ընթացակարգի բարեփոխման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» 2016 թվականի մարտի 10-ի N 9 արձանագրային որոշում
 24. ՀՀ կառավարության «Միջգերատեսչական սոցիալական համագործակցության կանոնակարգը սահմանելու մասին»  2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1044-Ն որոշում
 25. ՀՀ կառավարության «Սոցիալական ծառայություններ տրամադրելու գործունեության հավաստագրման դեպքերը և կարգը հաստատելու մասին» 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1078-Ն որոշում
 26. ՀՀ կառավարության «Գործընկեր հասարակական կազմակերպությունների ընտրության կարգը, մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովում հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ընտրության կարգը սահմանելու մասին» 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 851-Ն որոշում
 27. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովի հիմնական և պահեստային կազմերը հաստատելու մասին» 2015 թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 835-Ա որոշում
 28. ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովի աշխատակարգը, մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի հարցերով խորհուրդ ներկայացվող հաշվետվության ձևը սահմանելու մասին» 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1200-Ն որոշում
 29. «Հայաստանի Հանրապետությունում 2023-2025 թվականների ընթացքում մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման դեմ պայքարի կազմակերպման ազգային ծրագիրը և ծրագրրի իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2023 թվականի թիվ 31-Լ որոշում։
 30. «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերին և հատուկ կատեգորիայի զոհերին կացարանի տրամադրման, բնաիրային, հոգեբանական, խորհրդատվական, իրավաբանական օգնության և խնամքի տրամադրման, այդ թվում՝ համապատասխան հաստատություններում, որակի նվազագույն չափորոշիչները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 2022 թվականի թիվ 1538-Ն որոշում
 31. «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովի կողմից անձին որպես զոհ կամ հատուկ կատեգորիայի զոհ նույնացնելու ցուցիչները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2022 թվականի թիվ 1534-Ն որոշում
 32. ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության խնամք և պաշտպանություն իրականացնող շուրջօրյա հաստատություններում խնամվող երեխաների վերադարձն ընտանիքներ կազմակերպման բեռնաթափման և երեխաների մուտքը հաստատություններ կանխարգելման ծրագիրը հաստատելու մասին» 2014 թվականի հուլիսի 17-ի N 743-Ն որոշում
 33. ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 26-ի N 890-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 2015 թվականի ապրիլի 2-ի N 381-Ն որոշում
 34. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1694-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1273-Ն որոշում
 35. ՀՀ կառավարության «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների և առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց հաշվառման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2000թ. մարտի 13-ի N 111 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» N 917-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 962-Ն որոշում
 36. ՀՀ կառավարության «ՀՀ կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին ճանաչելու և մանկատներում երեխաների խնամքի և դաստիարակության համար անհրաժեշտ պետական սոցիալական նվազագույն չափորոշիչները հաստատելու մասին» 2004 թվականի օգոստոսի 5-ի N 1324-Ն որոշում
 37. ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության պետական մանկատների շրջանավարտներին պետական աջակցության ծրագիրը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 158-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1452-Ն որոշում
 38. ՀՀ կառավարության «ՀՀ-ում երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունների տիպերի ցանկը, դրանցում երեխաների տեղավորման չափանիշները հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 26-ի N 2179-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին»  2005 թվականի մարտի 24-ի N 381-Ն որոշում
 39. ՀՀ կառավարության «Այն հիվանդությունների հաստատելու մասին, որոնց առկայության դեպքում անձը չի կարող երեխա որդեգրել, նրան ընդունել խնամակալության (հոգաբարձության), ընդունել ընտանիք` դաստիարակության համար»  2005 թվականի մայիսի 5-ի N 517-Ն որոշում
 40. ՀՀ կառավարության «Երեխաների, տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրման կարգը և պայմանները սահմանելու, տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրումը մերժելու հիմք հանդիսացող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշում
 41. ՀՀ կառավարության «Մանկատանը (անկախ դրա կազմակերպման իրավական ձևից) խնամվող երեխայի խնամքի և սպասարկման նվազագույն չափորոշիչները հաստատելու մասին» 2007 թվականի մայիսի 31-ի N 815-Ն որոշում
 42. ՀՀ կառավարության «Կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխայի սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական անհատական ծրագրի մշակման կարգը և կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխայի սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական անհատական ծրագրի կազմման ձևաթուղթը հաստատելու մասին» 2007 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 1288-Ն որոշում
 43. ՀՀ կառավարության «Որդեգրման կարգը և Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություններում կամ հյուպատոսական հիմնարկներում օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից որդեգրված` Հայաստանի Հանրապետութայան քաղաքացի հանդիսացող երեխայի հաշվառման կարգը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1919-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2010 թվականի մարտի 18-ի N 269-Ն որոշում
 44. ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2010 թվականի հունիսի 10-ի N 718-Ն որոշում
 45. ՀՀ կառավարության «Բնակելի տարածություն ստանալու իրավունք ունեցող՝ սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերին դասված անձանց ցանկը, կացարանով ապահովելու կարգը և պայմանները սահմանելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 13-ի N 614-Ն ու 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 894-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N 304-Ն որոշման մեջ լրացում ու փոփոխություն և 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1516-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշում

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամաններ

 1. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի «Խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձանց համար նախատեսված դասընթացի ժամանակացույցը հաստատելու մասին» 2020 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 207-Ա/1 հրաման
 2. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի «Որդեգրել ցանկացող անձանց նախապատրաստական դասընթացների կազմակերպման և անցկացման ժամանակացույցը, դասընթացի ծրագրի բովանդակությունը հաստատելու մասին» 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ի N 196-Ա/1 հրաման

 

Միջազգային իրավական նորմեր

 1. ՄԱԿ-ի «Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր» (1948թ. դեկտեմբերի 10)
 2. ՄԱԿ-ի «Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիա (1993թ. հուլիսի 22)
 3. ՄԱԿ-ի «Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիային կից «Զինված հակամարտություններին երեխաների մասնակցությանը վերաբերող կամընտիր արձանագրություն» (2005թ. մարտի 21)
 4. ՄԱԿ-ի «Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիայի` «Մանկավաճառության, երեխաների մարմնավաճառության և մանկական պոռնոգրաֆիայի մասին կամընտիր արձանագրություն» (2005թ. հուլիսի 30)
 5. Եվրոպական սոցիալական Խարտիա (Վերանայված) (2004թ. մարտի 1)
 6. ԱՄԿ-ի «Նվազագույն տարիքի մասին» N 138 կոնվենցիա (2005թ. հոկտեմբերի 10)
 7. ՄԱԿ-ի «Երեխաների պաշտպանության և օտարերկրյա որդեգրման բնագավառում համագործակցության մասին» Հաագայի կոնվենցիա (2007թ. հունիսի 1)
 8. ՄԱԿ-ի «Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին» միջազգային դաշնագիր (1993թ. հունիսի 9)
 9. ՄԱԿ-ի «Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» միջազգային դաշնագիր (1976թ. մարտի 23)
 10. ՄԱԿ-ի «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» կոնվենցիա (1993թ. հոկտեմբերի 13)
 11. ՄԱԿ-ի «Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ» կոնվենցիա (2003թ. սեպտեմբերի 29)
 12. ՄԱԿ-ի «Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ» կոնվենցիան լրացնող «Մարդկանց, հատկապես կանանց և երեխաների առևտրի կանխարգելման, արգելման և պատժի մասին» արձանագրություն (2003թ. դեկտեմբերի 25)
 13. ՄԱԿ-ի «Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ» կոնվենցիան լրացնող «Ցամաքով, ծովով և օդով միգրանտների անօրինական ներս բերելու դեմ» արձանագրություն (2004թ. հունվարի 28)
 14. ՄԱԿ-ի «Կանանց քաղաքական իրավունքների մասին» կոնվենցիա (2008թ. ապրիլի 23)
 15. Եվրոպայի Խորհրդի «Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի մասին» կոնվենցիա (2008թ. օգոստոսի 1)
 16. Համարժեք աշխատանքի դիմաց տղամարդկանց և կանանց հավասար վարձատրության մասին» կոնվենցիա (1995թ. հուլիսի 29)
 17. «Ամուսնացած կնոջ քաղաքացիության մասին» կոնվենցիա (1994թ. օգոստոսի 16)
 18. «Աշխատանքի և զբաղվածության բնագավառում խտրականության մասին» կոնվենցիա 1995թ. հուլիսի 29

Հաշվետվություն 1

Հաշվետվություն 2

Հաշվետվություն 3

Հաշվետվություն 4

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png