Home Հարց ու պատասխան Հարց ու պատասխան/Մասնագիտական կողմնորոշում և կարիերա

Հարց ու պատասխան/Մասնագիտական կողմնորոշում և կարիերա

ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ 

Հարց 1. Որո՞նք են Մասնագիտական կողմնորոշման և կարողությունների զարգացման կենտրոնի հիմնական գործառույթները:

 Մասնագիտական կողմնորոշման և կարողությունների զարգացման կենտրոնն իր կանոնադրական գործառույթների շրջանակում հիմնականում իրականացնում է.

  1. հանրակրթության համակարգում, մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսումնառողների, կրթության համակարգից դուրս մասնագիտության, աշխատանքի և զբաղմունքի հարցերում հստակ կողմնորոշում չունեցող, վերամասնագիտացման և վերաորակավորման, աշխատաշուկայի արագ փոփոխվող պայմաններին հարմարցվելու կարիք ունեցող անձանց` տարիքային առանձնահատկություններով տարբերակված մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդաբանության մշակում,
  2. նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, համալիր սոցիալական ծառայությունների և զբաղվածության պետական գործակալության տարածքային կենտրոններում, սոցիալական այլ ծառայություններ իրականացնող կառույցներում մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի խորհրդատվության համակարգի ներդրման մոդելների և մեթոդաբանության մշակում և աջակցություն,
  3. մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում կարիերայի կենտրոններին մեթոդաբանական և խորհրդատավական աջակցության ցուցաբերում,
  4. մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ծառայություններ իրականացնող մասնագետների վերապատրաստման ծրագրերի մշակում, նրանց կարողությունների շարունակական գնահատում և զարգացում, վերապատրաստված մասնագետների կողմից անցկացվող աշխատանքների մշտադիտարկում, մասնագիտական և մեթոդական աջակցություն և խորհրդատվություն (սուպերվիզիա),
  5. ՀՀ զբաղմունքների միասնական դասակարգչի, մասնագիտական կրթական չափորոշիչների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի հենքի վրա մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի կառավարման վերաբերյալ հանրամատչելի նյութերի մշակում և տարածում,
  1. ՀՀ մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի քաղաքականության, ռազմավարության, իրականացման ձևերի ու մեթոդների բարելավման ուղղությամբ առաջարկությունների ներկայացում: 

Հարց 2. Որո՞նք են հիմնական թիրախները:

 Հանրակրթության համակարգ. Մասնագիտական կողմնորոշման առաջնային և հիմնարար օղակը հանրակրթությունն է, որտեղ սկսվում են անձի մասնագիտության ընտրության և ինքնորոշման աշխատանքները:

Մասնագիտական կրթություն և ուսուցման (ՄԿՈՒ) համակարգ. ՄԿՈՒ համակարգում բարեփոխումների ծրագիրը մեկնարկել է կարիերայի ստորաբաժանումների ստեղծման ու զարգացման ուղղությամբ՝ կարևորելով դրանց դերը ուսանողների մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի խորհրդատվության աշխատանքների անցկացման հարցում:

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ. Բուհերը ևս համարվում են մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի հիմնական օղակներից մեկը, ուստի դիտարկելով իրավիճակը՝ պետք է փաստել, որ բոլոր բուհերում բոլոնյան գործընթացի շրջանակներում ստեղծված են կարիերայի կենտրոններ՝ համապատասխան մասնագետներով:

Զբաղվածության տարածքային կենտրոններ. Ողջ կյանքի ընթացքում մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ծառայությունների շարունակականություն ապահովելու տեսանկյունից հաջորդ օղակը համալիր սոցիալական ծառայությունների և զբաղվածության տարածքային կենտրոններն են (ՀՍԾ և ԶՏԿ):

Հարց 3. Ո՞րն է մեթոդաբանական հիմքը:

Կենտրոնի կողմից մշակված և առաջարկվող մեթոդաբանության հիմքը շուկայամետ տնտեսության կողմից ներկայացվող պահանջն է: Եթե կրթության համակարգը մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ծառայությունները դիտարկում է կարճաժամկետ խնդրի լուծման տեսանկյունից, ապա սոցիալական ապահովության տեսանկյունից մասնագիտական կողմնորոշման հիմքը ոչ թե կյանքի ընթացքում մեկ մասնագիտության ճիշտ ընտրությունն է, այլ տեղեկացվածությունը, առանցքային կոմպետենցիաների (արդյունավետ հաղորդակցման, զբաղունակության, ձեռներեցության և այլն) զարգացումը և ինքնորոշումը՝ տարբեր տարիքում և սոցիալ-աշխատանքային իրավիճակներում: Մանկավարժության, անդրագոգիկայի, հոգեբանության և այլ գիտությունների վրա հիմնված մեթոդիկաները լրացվում են հիմնականում իրավիճակային հետազոտությունների արդյունքներով՝ աշխատաշուկայի, երիտասարդ աշխատուժին ներկայացվող պահանջների, անձի մոտիվացիայի, առանձին մասնագիտությունների կամ զբաղմունքների և այլ թեմաներով:

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png