Home ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ Հայտարարություններ 2019թ. հայտարարություններ

2019թ. հայտարարություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հրապարակում է           հասարակայնության հետ կապերի բաժնում փորձագետ ներգրավելու մասին

Պատասխանում է՝

 • Հայերեն ժեստերի լեզվով հաղորդակցվող քաղաքացիների՝ սոցիալական հարցերին վերաբերող տեսազանգերին և նախարարության ստորաբաժանումների հետ համագործակցությամբ տրամադրում է լիարժեք և ամբողջական խորհրդատվություն:

Ապահովում է՝

 • Հայերեն ժեստերի լեզվով հաղորդակցվող քաղաքացիների և նախարարության աշխատակիցների հաղորդակցության մատչելիությունը:
 • Նախարարության հանրային միջոցառումների մատչելիությունը հայերեն ժեստերի լեզվով:
 • Նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի՝ հանրային իրազեկության բարձրացմանն ուղղված նյութերի մատչելիությունը հայերեն ժեստերի լեզվով։

նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն կրթություն և տիրապետի սոցիալական ոլորտի օրենսդրությանը։

փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ մեկ տարի:

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • Հայտարարություն նշված սահմանափակումների բացակայության մասին՝
 • պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու,
 • օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,
 • օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու,
 • «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու,
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).
 • ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում ընտրված քաղաքացիների հետ հարցազրույց

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 29.11.2019թ.:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է գնումների համակարգման և տնտեսական հարցերի բաժնի փորձագետ ներգրավելու համար

Իրականացնում է նախարարության ստորաբաժանումների միջև կատարվող գույքի ներքին տեղաշարժի հաշվառում և դրանց հետ կապված փաստաթղթերի շրջանառում:

Իրականացնում է 1-ին կիսամյակում գույքի հաշվառմանը վերաբերող առնվազն մեկ էլեկտրոնային համակարգի հետ աշխատանքների կատարում՝ նախարարությանը հանձնված գույքի մուտքագրում համակարգում, ներքին տեղաշարժերի հաշվառում համակարգում, գույքի անվան, գույքահամարի՝ ըստ անհարժեշտության խմբագրման աշախատանքներ:

Մասնակցություն նախարարությանը ամրացված գույքի գույքագրման և գույքի դուրս գրման աշխատանքներին:

Մասնակցություն նախարարության կողմից իրականացվող ծախսային ծրագրերով նախարարության ստորաբաժանումների պահպանման ծախսերի մասով ձեռք բերման ենթակա ծառայությունների  և ապրանքների կարիքների գնահտման աշախատանքներ:

Մասնակցություն նախարարությանը ամրացված ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման վերաբերյալ հայտերին սահմանված կարգով ընթացք տալու աշխատանքներին:

Մասնակցություն կնքված պայմանագրերի շրջանակներում ստացված ապրանքանյութական արժեքների ընդունման, պահեստավորման և բաշխման աշխատանքներին:

Նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն կրթություն, գնումների համակարգողի որակավորում կամ ստանա գնումների համակարգողի որակավորում ոչ ուշ, քան աշխատանքի անցնելուց հետո քսանօրյա ժամկետում, գրական հայերենի տիրապետում, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ 1 /մեկ/ տարի:

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.

Հայտարարություն նշված սահմանափակումների բացակայության մասին՝

 • պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու,
 • օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,
 • օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու,
 • «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու,
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ինչպես անձամբ այնպես էլ էլեկտրոնային փոստի հասցով ժամը 9.00-12.30-ըբացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 21.11.2019թ.:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հրապարակում է հասարակայնության հետ կապերի բաժնում փորձագետ ներգրավելու մասին

Իրականացնում է՝

 1. նախարարության առօրյա աշխատանքի հանրայնացման,
 2. բաժնի կողմից պատրաստվող նյութերի պատրաստման,
 3.  վիդեո և աուդիո մոնտաժի, դրանց տարածման աշխատանքներ

Իրականացնում է  դրանց հետ կապված հարակից այլ աշխատանքներ:

նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

աուդիովիզուալ բովանդակության ստեղծման, նկարահանման, մոնտաժի հմտություններ, տեսանկարահանում իրականացնելու համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ։

փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ մեկ տարի:

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • Հայտարարություն նշված սահմանափակումների բացակայության մասին՝
 • պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու,
 • օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,
 • օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու,
 • «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու,
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).
 • ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում ընտրված քաղաքացիների հետ հարցազրույց

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  13.11.2019թ.:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 1. Իրավական ապահովման բաժնի պետի (ծածկագիրը` 10-33.6-Ղ4-1)
 • Ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումների, Նախարարի և գլխավոր քարտուղարի հրամանների նախագծերի մշակումն և նախապատրաստումը.
 • ապահովում է աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության բնագավառները կանոնակարգող օրենսդրության կատարելագործումը.
 • ներկայացնում է Նախարարության կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների, ինչպես նաև այլ պետական մարմինների կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ իրավական եզրակացություններ.
 • ապահովում է է նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի՝ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատմանը.
 • ապահովում է իրավական օգնության և համագործակցության վերաբերյալ աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության բնագավառներին վերաբերող միջազգային պայմանագրերի իրականացման աշխատանքներին.
 • ներկայացնում է Նախարարության կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների կողմից մշակված պայմանագրերի վերաբերյալ իրավական եզրակացություններ.
 • ապահովում է Նախարարության անունից կնքված պայմանագրերի հաշվառման և պահպանման աշխատանքներ իրականացնումը․
 • ապահովում է Նախարարության կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումներին իրավական խորհրդատվության տրամադրումը.
 • ապահովում է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան՝ Նախարարության կողմից իրականացվող վարչական վարույթի իրականացումը.
 • ապահովում է Նախարարի գերատեսչական նորմատիվ իրավական ակտերի պետական իրավական փորձաքննության և պետական գրանցման ներկայացման գործընթացը.
 • ապահովում է Նախարարության ներկայացուցչությունը դատական և պետական այլ մարմիններում.
 • մասնակցում է միջազգային կազմակերպությունների ու օտարերկրյա պետությունների հետ կազմակերպվող սեմինարներին, խորհրդաժողովներին և այլ միջոցառումներին.
 • ապահովում է Նախարարություն դիմած քաղաքացիներին իրավական խորհրդատվութան, ինչպես նաև է նրանց կողմից ներկայացված դիմումներին և բողոքներին պատասխանների տրամադրումը.

Իրականացնում է  դրանց հետ կապված հարակից այլ աշխատանքներ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

Իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, Հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ:

ՀՀ Սահմանադրություն, Հանրային ծառայության մասին օրենք, Քաղաքացիական ծառայության մասին օրենք և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,

 • աշխատավարձի պաշտոնային դրույքաչափ՝ 256623 ՀՀ դրամ,
 • ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում ընտրված քաղաքացիների հետ հարցազրույց

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացումը

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  6.11.2019թ.:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է հասարակայնության հետ կապերի բաժնի փորձագետ ներգրավելու համար

Իրականացնում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության առօրյա աշխատանքի հանրայնացումը, բաժնի կողմից պատրաստվող նյութերի պատրաստման, վիդեո և աուդիո մոնտաժի, դրանց տարածման, սոցիալական ցանցերում նախարարության ներկայացվածության ակտիվացմանն ուղղված գործընթացներին, լրատվամիջոցների ամենօրյա մշտադիտարկման, լրատվամիջոցներում նախարարության ներկայացվածության վերաբերյալ ամենօրյա տեղեկանքների և անհրաժեշտության դեպքում՝ ամսական վերլուծությունների պատրաստումը:

Իրականացնում է  դրանց հետ կապված հարակից այլ աշխատանքներ:

Նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն կրթություն՝ լրագրության ոլորտում, գերազանց  տիրապետում հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ 1/մեկ / տարի:

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • Հայտարարություն նշված սահմանափակումների բացակայության մասին՝
 • պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու,
 • օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,
 • օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու,
 • «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու,
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).
 • Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ինչպես անձամբ այնպես էլ էլեկտրոնային փոստի հասցով ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 22.10.2019թ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է կենսաթոշակային ապահովության վարչության փորձագետ ներգրավելու համար

Կատարում է կենսաթոշակային ապահովության բնագավառի պետական միասնական քաղաքականության ձևավորմանը վերաբերող առաջարկությունների մշակման, կենսաթոշակային ապահովության կատարելագործմանը (արտոնյալ պայմաններով և  մասնակի աշխատանքային կենսաթոշակներ) վերաբերող առաջարկություններ մշակելու, կենսաթոշակային ապահովության օրենսդրության (արտոնյալ պայմաններով և  մասնակի աշխատանքային կենսաթոշակներ) միասնական կիրառումն ապահովելու նպատակով գերատեսչական նորմատիվ ակտեր և պաշտոնական պարզաբանումներ մշակելու, դրանք պետական գրանցման համար նախապատրաստելու աշխատանքներ:

Մասնակցում է Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով պետական կենuաթոշակների նշանակման, վերահաշվարկման, վճարման, կենսաթոշակ ստանալու իրավունքի դադարեցման, կենսաթոշակի վճարման դադարեցման և վերսկսման նկատմամբ մոնիթորինգի աշխատանքներին և նախապատրաստում առաջարկություններ:

Մասնակցում է ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների (այսուհետ` նպաստներ)` Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով նշանակման, վերահաշվարկման, վճարման, նպաստ ստանալու իրավունքի դադարեցման, նպաստների վճարման դադարեցման և վերսկսման նկատմամբ մոնիթորինգի աշխատանքներին և նախապատրաստում առաջարկություններ:

Վարչության պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ.

Կատարում է Վարչության  քննարկմանը ներկայացված` կենսաթոշակային ապահովության բնագավառին և նպաստներին առնչվող օրենքների և այլ իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ կարծիքներ նախապատրաստելու աշխատանքներ:

Կատարում է պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, կազմակերպություններից, քաղաքացիներից կենսաթոշակային ապահովության բնագավառին, պարգևավճարին և նպաստներին  վերաբերող օրենսդրության առնչությամբ ստացված հարցումների վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացության նախապատրաստում:

Քննարկում և վերլուծում է քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները, դրանց սահմանված կարգով ընթացք տալիս, քննարկում և վերլուծում է դրանց առաջացման պատճառները, կատարում քաղաքացիների ընդունելություն:

նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

Ունենա բարձրագույն տնտեսագիտական  կրթություն:

Տիրապետի կենսաթոշակային օրենսդրությանը, «Պետական նպաստների մասին» օրենքին և հարակից իրավական ակտերին, պարգևավճարներին, պատվովճարներին առնչվող իրավական ակտերին:

Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ 1 /մեկ/ տարի:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • Հայտարարություն նշված սահմանափակումների բացակայության մասին՝
 • պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու,
 • օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,
 • օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու,
 • «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու,
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ինչպես անձամբ այնպես էլ էլեկտրոնային փոստի հասցով ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  21.10.2019թ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է գնումների համակարգման և տնտեսական հարցերի բաժնի փորձագետ ներգրավելու համար

Իրականացնում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանոների 2019 թվականի կարիքների համար սննդամթերքի, ծխախոտի, տնտեսական, սանհգենիկ և մաքրիչ նյութերի, հանդերձանքի և անկողնային պարագաների, վառելիքի գնման ընթացակարգերի կազմակերպման և ամփոփման, գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի աշխատանքներ:

Իրականացնում է  դրանց հետ կապված հարակից այլ աշխատանքներ:

Նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն կրթություն, գնումների համակարգողի որակավորում կամ ստանա գնումների համակարգողի որակավորում ոչ ուշ, քան աշխատանքի անցնելուց հետո քսանօրյա ժամկետում, գրական հայերենի տիրապետում, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ 1 /մեկ/ տարի:

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • Հայտարարություն նշված սահմանափակումների բացակայության մասին՝
 • պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու,
 • օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,
 • օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու,
 • «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու,
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ինչպես անձամբ այնպես էլ էլեկտրոնային փոստի հասցով ժամը 9.00-12.30-ըբացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 18.10.2019թ:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հրապարակում է իրավական ապահովման բաժնում փորձագետ ներգրավելու մասին

 1. ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում,
 2. իրավական ակտերի նախագծերի մշակում,
 3. պետական մարմինների կողմից ստացված իրավական ակտերի փորձաքննության իրականացում,
 4. իրավական ակտերի կոդիֆիկացման, ոլորտին առնչվող իրավական ակտերի վերանայման և համադրման, իրավական ակտերի միջև հակասությունների հայտնաբերման դեպքում` դրանք փոփոխելու և /կամ ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ նախագծերի նախապատրաստում,
 5. քաղաքացիների դիմում-բողոքների ուսումնասիրություն, պատասխանների նախագծերի նախապատրաստում և բաժնի պետի հանձնարարությամբ այլ ընթացիկ աշխատանքների իրականացում։

Իրականացնում է  դրանց հետ կապված հարակից այլ աշխատանքներ:

նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

Իրավագիտության մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, հանրային ծառայության ոլորտում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն, տիրապետում է գրական հայերենին, ինչպես նաև իրավական ակտերի մշակման փորձառություն։

փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ 12 /տասներկու/ ամիս:

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • Հայտարարություն նշված սահմանափակումների բացակայության մասին՝
 • պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու,
 • օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,
 • օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու,
 • «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու,
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).
 • ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում ընտրված քաղաքացիների հետ հարցազրույց

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  08.10.2019թ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԲԱԺՆԻ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ (ծածկագիրը` 10-33.5-Մ2-4)

 • Իրականացնում է նախարարության և նախարարության համակարգում գործող կազմակերպությունների /այսուհետ` կազմակերպություն/ կարիքների համար գնումների գործընթացի կազմակերպման աշխատանքները՝ էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով,
 • Իրականացնում է գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն Կազմակերպություններին մեթոդական և գործնական օժանդակության ցուցաբերման, գնումների օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացման և արդյունքների մասին առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքները,
 • Մասնակցում է բաժնի կողմից նախարարության միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և տվյալ տարվա պետական բյուջեի նախագծի կազմման ընդգրկվելիք ծախսային ծրագրերով նախատեսվելիք գնումներին վերաբերող փաստաթղթերի փաթեթների կազմման և ներկայացման աշխատանքները,
 • Իրականացնում է սահմանված ժամկետներում նախարարության աշխատակազմի գնումների անվանացանկի կազման և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացման աշխատանքները,
 • Իրականացնում է Նախարարության կարիքների համար ձեռք բերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման պայմանագրերի մշակման, ներկայացման աշխատանքները, դրանք մուտքագրում  գնումների պլանավորման, պայմանագրերի կառավարման և հաշվետվողականության համակարգ,
 • Իրականացնում է նախարարության գնումների անվանացանկում կատարվելիք փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ ծանուցումների կազմումը և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացման աշխատանքները,
 • Իրականացնում է նախարարության գնումների պատասխանատու ստորաբաժանումների կողմից ներկայացված գնման հայտերի (այդ թվում գնման առարկաների տեխնիկական հատկանիշների) գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքները,
 • Իրականացնում է Նախարարության կարիքների համար ձեռքբերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման նպատակով կազմված գնահատող հանձնաժողովների քարտուղարների` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված պարտականությունների կատարման իրականացման աշխատանքները,
 • Իրականացնում է Բաժնում մշակվող գնումներին վերաբերող փաստաթղթերի համապատասխանությունը գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջներին,
 • Մասնակցում է նախարարության գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացվող Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի մշակմանը, դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցների տրամադրման աշխատանքներին:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • ունի բարձրագույն կրթություն
 • Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` չորս տարվա աշխատանքային ստաժ:

3)ունի «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք

 • ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգ
 • «Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք
 • ՀՀ «Քաղաքացիական օրենսգիրք»
 • «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • «Պետական տուրքերի մասին» ՀՀ օրենք
 • «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ՀՀ օրենք
 • ՀՀ կառավարության 13.06.2003թ. «ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ, ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1994 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 25-Ի N 92 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ մասին» N 882-Ն  որոշում,
 • ՀՀ կառավարության 28.04.2005թ «ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ ՎԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 12-Ի N 282 ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՄԱՍՆԱԿԻՈՐԵՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 562-N որոշում,
 • ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 31.10.2003թ. «ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԻՎ ՄԱՇՎԱԾ (ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՈՉ ՊԻՏԱՆԻ) ԳՈՒՅՔԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»   N787-Ն հրաման,
 • ՀՀ կառավարության 26.01.2006թ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՇԵՆՔԵՐՆ ՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ) «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 346-Ն որոշում,
 • ՀՀ կառավարության 12.11.1992թ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՆԵՑՎԱԾՔԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 571-Ն որոշում:

4) Տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը:

5) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

 • Աշխատավարձի չափը՝ 212309 ՀՀ դրամ,
 • Ընտրություն կատարելու եղանակը՝

Դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում ընտրված քաղաքացիների հետ հարցազրույց:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).
 • Ինքնակնսագրություն.

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 03.10. 2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԲԱԺՆԻ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ (ծածկագիրը` 10-33.5-Մ2-4)

 • Իրականացնում է նախարարության և նախարարության համակարգում գործող կազմակերպությունների /այսուհետ` կազմակերպություն/ կարիքների համար գնումների գործընթացի կազմակերպման աշխատանքները՝ էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով,
 • Իրականացնում է գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն Կազմակերպություններին մեթոդական և գործնական օժանդակության ցուցաբերման, գնումների օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացման և արդյունքների մասին առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքները,
 • Մասնակցում է բաժնի կողմից նախարարության միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և տվյալ տարվա պետական բյուջեի նախագծի կազմման ընդգրկվելիք ծախսային ծրագրերով նախատեսվելիք գնումներին վերաբերող փաստաթղթերի փաթեթների կազմման և ներկայացման աշխատանքները,
 • Իրականացնում է սահմանված ժամկետներում նախարարության աշխատակազմի գնումների անվանացանկի կազման և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացման աշխատանքները,
 • Իրականացնում է Նախարարության կարիքների համար ձեռք բերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման պայմանագրերի մշակման, ներկայացման աշխատանքները, դրանք մուտքագրում  գնումների պլանավորման, պայմանագրերի կառավարման և հաշվետվողականության համակարգ,
 • Իրականացնում է նախարարության գնումների անվանացանկում կատարվելիք փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ ծանուցումների կազմումը և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացման աշխատանքները,
 • Իրականացնում է նախարարության գնումների պատասխանատու ստորաբաժանումների կողմից ներկայացված գնման հայտերի (այդ թվում գնման առարկաների տեխնիկական հատկանիշների) գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքները,
 • Իրականացնում է Նախարարության կարիքների համար ձեռքբերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման նպատակով կազմված գնահատող հանձնաժողովների քարտուղարների` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված պարտականությունների կատարման իրականացման աշխատանքները,
 • Իրականացնում է Բաժնում մշակվող գնումներին վերաբերող փաստաթղթերի համապատասխանությունը գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջներին,
 • Մասնակցում է նախարարության գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացվող Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի մշակմանը, դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցների տրամադրման աշխատանքներին:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • ունի բարձրագույն կրթություն
 • Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` չորս տարվա աշխատանքային ստաժ:

3)ունի «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք

 • ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգ
 • «Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք
 • ՀՀ «Քաղաքացիական օրենսգիրք»
 • «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • «Պետական տուրքերի մասին» ՀՀ օրենք
 • «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ՀՀ օրենք
 • ՀՀ կառավարության 13.06.2003թ. «ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ, ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1994 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 25-Ի N 92 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ մասին» N 882-Ն  որոշում,
 • ՀՀ կառավարության 28.04.2005թ «ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ ՎԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 12-Ի N 282 ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՄԱՍՆԱԿԻՈՐԵՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 562-N որոշում,
 • ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 31.10.2003թ. «ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԻՎ ՄԱՇՎԱԾ (ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՈՉ ՊԻՏԱՆԻ) ԳՈՒՅՔԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»   N787-Ն հրաման,
 • ՀՀ կառավարության 26.01.2006թ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՇԵՆՔԵՐՆ ՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ) «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 346-Ն որոշում,
 • ՀՀ կառավարության 12.11.1992թ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՆԵՑՎԱԾՔԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 571-Ն որոշում:

4) Տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը:

5) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

 • Աշխատավարձի չափը՝ 212309 ՀՀ դրամ,
 • Ընտրություն կատարելու եղանակը՝

Դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում ընտրված քաղաքացիների հետ հարցազրույց:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).
 • Ինքնակենսագրություն.

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 24.09. 2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ. 583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության երեխաների հիմնահարցերի բաժին գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը` 10-32.2-Մ2-4)

 • գրությունների պատրաստում.
 • նամակագրության, այդ թվում էլեկտրոնային նամակագրության իրականացում.
 • տեսահամաժողովներին, սեմինարներին, աշխատանքային քննարկումներին մասնակցություն.
 • Երեխաների հիմնահարցերի ոլորտը կարգավորող իրավական նախագծերի մշակում
 • ազգային և միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների հետ աշխատանքային հանդիպումներին մասնակցություն.
 • համագործակցության մասին հուշագրերի նախագծերի մշակում,
 • համապատասխան միջգերատեսչական հանձնաժողովների նիստերին մասնակցություն
 • ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ փարձագիտական կարծիքի ներկայացում.
 • ոլորտին վերաբերող օրենսդրության մասով առաջարկությունների ներկայացում.
 • միջազգային կոնվենցիաների կատարմանն ուղղված զեկույցների, հարցաշարերին պատասխանների նախապատրաստում.
 • անհրաժեշտ տեղեկանքների կազմում.
 • գործուղումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում.
 • հրամանների նախագծերի պատրաստում.
 • դրամական աջակցության վերաբերյալ սահմանված կարգով հայցերի ներկայացում:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • ունի բարձրագույն կրթություն,
 • Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` չորս տարվա աշխատանքային ստաժ:
 • Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի,
 • Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի,
 • «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի
 • «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի
 • «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի,
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Երեխաների, տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրման կարգը և պայմանները սահմանելու, տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրումը մերժելու հիմք հանդիսացող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 1112-Ն որոշման,
 • ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-2021 թվականների ռազմավարական ծրագրին և երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-2021 թվականների ռազմավարական ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» N 30 արձանագրային որոշում,
 • ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 31-ի «Մանկատանը, երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում (անկախ դրա իրավական-կազմակերպական ձևից) խնամվող երեխայի խնամքի և սպասարկման նվազագույն չափորոշիչները հաստատելու մասին» N 815-Ն որոշում,
 • Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2005 թվականի մարտի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունների տիպերի ցանկը, դրանցում երեխաների տեղավորման չափանիշները հաստատելու մասին» N 381-Ն որոշում և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
 • Աշխատավարձի չափը՝  212309 ՀՀ դրամ,
 • Ընտրություն կատարելու եղանակը՝

Դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում ընտրված քաղաքացիների հետ հարցազրույց:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

* դիմում.

* տվյալ պաշտոնը  զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.

* արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ  դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.

* մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.

* անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

* Ինքնակնսագրություն.

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 19.09.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Կենսաթոշակային ապահովության վարչության պետի տեղակալ

(ծածկագիրը` 10-32.3-Ղ4-1)

 • Կազմակերպում է կենսաթոշակային ապահովության բնագավառի պետական միասնական քաղաքականություն ձևավորելու համար առաջարկությունների մշակման աշխատատքները, ժամանակավոր անաշխատունակության, մայրության, երեխայի ծննդյան միանվագ, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի, ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների (այսուհետ` նպաստներ) բնագավառներում պետական քաղաքականություն ձևավորելու համար առաջարկություններ մշակման աշխատատքները:
 • Կազմակերպում է կենսաթոշակային ապահովության և նպաստների բնագավառների իրավական կարգավորման աշխատատքները, պարգևավճարներին, ՀՄՊ վետերաններին և «Ժողովրդական» կոչման համար տրվող պատվովճարներին (այսուհետ` դրամական այլ վճարներ) վերաբերող օրենսդրությունը կատարելագործելու համար առաջարկություններ մշակման աշխատատքները:
 • Կազմակերպում է պետական կենսաթոշակներ, նպաստներ և դրամական այլ վճարներ նշանակելու, հաշվարկելու (վերահաշվարկելու) և վճարելու մեթոդական ղեկավարումը, պետական կենսաթոշակներ, նպաստներ և դրամական այլ վճարներ նշանակելու, վերահաշվարկելու, վճարելու, ստանալու իրավունքը դադարեցնելու և վերականգնելու, վճարելը դադարեցնելու և վերսկսելու նկատմամբ մոնիթորինգի իրականացման աշխատատքները:
 • Կազմակերպում է պետական կենսաթոշակների, նպաստների և դրամական այլ վճարների օրենսդրության կիրառումն ապահովելու նպատակով գերատեսչական նորմատիվ ակտեր և պաշտոնական պարզաբանումների մշակման աշխատատքները, դրանք պետական գրանցման համար նախապատրաստելը, պետական կենսաթոշակների, նպաստների և դրամական այլ վճարների բնագավառների զարգացման կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերի մշակման, համակարգման աշխատատքները:
 • Կազմակերպում է կենսաթոշակային ապահովության համակարգի հիմնական ցուցանիշների վերլուծման և զարգացման միտումների նախանշման աշխատատքները.
 • Կազմակերպում է պետական կենսաթոշակային համակարգի, նպաստների և դրամական այլ վճարների տեղեկատվական հոսքերի կառավարման արդյունավետության մոնիթորինգ իրականացնելը և կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար առաջարկությունների մշակման աշխատատքները.
 • Կազմակերպում է պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարանի վարման, շահագործման, կիրառման իրավական ապահովման և կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում հաշվարկ-կանխատեսումների կատարման աշխատատքները.
 • Կազմակերպում է նախարարության քննարկմանը ներկայացված` կենսաթոշակային ապահովությանը, նպաստներին և դրամական այլ վճարներին վերաբերող օրենքների և այլ իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ կարծիքների նախապատրաստման աշխատատքները.
 • Կազմակերպում է նախարարության քննարկմանը ներկայացված` կենսաթոշակային ապահովությանը, նպաստներին և դրամական այլ վճարներին վերաբերող օրենքների և այլ իրավական ակտերի նախագծերի սոցիալական կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման աշխատատքները.
 • Կազմակերպում է պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, կազմակերպություններից, քաղաքացիներից կենսաթոշակային ապահովությանը, նպաստներին և դրամական այլ վճարներին վերաբերող օրենսդրության առնչությամբ ստացված հարցումների վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացության նախապատրաստման աշխատատքները.
 • քաղաքացիների` կենսաթոշակային ապահովությանը, նպաստներին և դրամական այլ վճարներին վերաբերող առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները քննարկելը և պատասխանելը, դրանց առաջացման պատճառները քննարկելը և վերլուծելը, քաղաքացիների ընդունելություն կատարելը.
 • միջազգային համագործակցության և զարգացման ծրագրերի վարչության հետ համատեղ կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը.
 • հասարակայնության հետ կապերի բաժնի հետ համատեղ զանգվածային լրատվության և հանրային իրազեկման այլ միջոցներով կենսաթոշակային ապահովությանը, նպաստներին և դրամական վճարներին վերաբերող պարզաբանումներ տրամադրելը և այդ բնագավառների պետական քաղաքականության լուսաբանումը:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • ունի բարձրագույն կրթություն,
 • Հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ:
 • «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք,
 • Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին ՀՀ օրենք,
 • «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենք,
 • «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» ՀՀ օրենք,
 • Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011թ. մայիսի 5-ի ««Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» թիվ 665-Ն որոշում,
 • ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի «Կենuաթոշակ վճարելու կարգը հաստատելու մաuին» թիվ  670-Ն որոշում,
 • ՀՀ կառավարության 12 հունվարի 2012 թվականի «Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և ցուցանիշների թիվ 1 և թիվ 2 ցուցակները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի 13-ի թիվ 1987-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 12-Ն,
 • ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 10-ի  «Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող պաշտոնների N N 3 և 4 ցուցակները հաստատելու մասին» N 674-Ն որոշում,
 • ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 28-ի ««Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին»
 • Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» թիվ 895-Ն որոշում,
 • ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի «Զինծառայողներին և նրանց ընտանիքների անդամներին տրվող ամենամսյա պարգևավճարի չափերն ըստ պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեցող անձանց կատեգորիաների սահմանելու, պարգևավճար նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 668-Ն որոշում,
 • ՀՀ կառավարության 2011թ. հուլիսի 14-ի ««Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» թիվ 1024-Ն որոշում,
 • ՀՀ կառավարության 2014 թվականի  հունիսի 26-ի «Ծերության նպաստը, հաշմանդամության նպաստը, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստը, ինչպես նաև ծերության նպաստ, հաշմանդամության նպաստ կամ կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ ստացող անձի մահվան դեպքում թաղման նպաստը նշանակելու և վճարելու կարգը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 635-Ն որոշում,
 • ՀՀ կառավարության 2014 թվականի  մարտի 6-ի  «Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը սահմանելու, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու մասին»  թիվ 275-Ն  որոշում,
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 8-ի «Չաշխատող անձին մայրության նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1179-Ն որոշում,
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 1566-Ն որոշում:
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
 • Աշխատավարձի չափը՝ 256623 ՀՀ դրամ:
 • Ընտրություն կատարելու եղանակը՝

Դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում ընտրված քաղաքացիների հետ հարցազրույց:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

*        դիմում.

*        տվյալ պաշտոնը  զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.

*        արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ  դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.

*        մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.

*        անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

*        Ինքնակնսագրություն.

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 17.09.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է  քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 1. Զբաղվածության պետական գործակալության աշխատանքային միգրացիայի բաժնի պետ (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.2-93)
 • Կազմակերպում և իրականացնում է զբաղվածության տարածքային կենտրոնների զբաղվածության օրենսդրության կիրարկման աշխատանքային միգրացիային առնչվող հարցերի, աշխատանքային միգրացիային ուղղված ծրագրերի մեթոդական աջակցության և խորհրդատվության տրամադրման գործառույթները:
 • Քաղաքացիներին և գործատուներին տրամադրում է զբաղվածության և միգրացիոն օրենսդրության վերաբերյալ խորհրդատվություն:
 • Կազմակերպում է գործատուների, բարեգործների, միջազգային և այլ կազմակերպությունների միջոցների հաշվին իրականացվող զբաղվածության աջակցման ծրագրերի իրականացման աշխատանքները` համագործակցելով գործակալության այլ բաժինների հետ:
 • Մշակում և գործակալության պետին է ներկայացնում առաջարկություններ բնակչության զբաղվածության և աշխատանքային միգրացիայի բնագավառներին վերաբերող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ:
 • Գործակալության պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի շրջանակներում աշխատաշուկայի կարգավորման համատեղ ծրագրերի իրականացման աշխատանքներին:
 • Գործակալության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը:
 • Գործակալության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ:
 • համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին:
 • Գործակալության պետի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն:
 • Գործակալության պետին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը:
 • այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր:
 • ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը:
 • Գործակալության պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար:
 • Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Գործակալության պետի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների:
  • Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • ունի բարձրագույն կրթություն,
 • քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտիառնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում:
 • ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
 • տիրապետում է ռուսերեն (ազատ) և անգլերեն (կարդում է և կարող է բացատրվել) կամ ֆրանսերեն (կարդում է և կարող է բացատրվել), կամ իտալերեն (կարդում է և կարող է բացատրվել), կամ գերմաներեն (կարդում է և կարող է բացատրվել)  լեզուներին.
 • Տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
 • Աշխատավարձի չափը՝ 256623 ՀՀ դրամ,
 • նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացումը
 • Դիմող ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը
  • դիմում.
  • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
  • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
  • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
  • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).
   • Ինքնակնսագրություն.

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 17.09.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ. 583751, էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 1. Իրավական ապահովման բաժնի պետի (ծածկագիրը` 10-33.6-Ղ4-1)
 • Ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումների, Նախարարի և գլխավոր քարտուղարի հրամանների նախագծերի մշակումն և նախապատրաստումը.
 • ապահովում է աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության բնագավառները կանոնակարգող օրենսդրության կատարելագործումը.
 • ներկայացնում է Նախարարության կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների, ինչպես նաև այլ պետական մարմինների կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ իրավական եզրակացություններ.
 • ապահովում է է նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի՝ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատմանը.
 • ապահովում է իրավական օգնության և համագործակցության վերաբերյալ աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության բնագավառներին վերաբերող միջազգային պայմանագրերի իրականացման աշխատանքներին.
 • ներկայացնում է Նախարարության կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների կողմից մշակված պայմանագրերի վերաբերյալ իրավական եզրակացություններ.
 • ապահովում է Նախարարության անունից կնքված պայմանագրերի հաշվառման և պահպանման աշխատանքներ իրականացնումը․
 • ապահովում է Նախարարության կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումներին իրավական խորհրդատվության տրամադրումը.
 • ապահովում է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան՝ Նախարարության կողմից իրականացվող վարչական վարույթի իրականացումը.
 • ապահովում է Նախարարի գերատեսչական նորմատիվ իրավական ակտերի պետական իրավական փորձաքննության և պետական գրանցման ներկայացման գործընթացը.
 • ապահովում է Նախարարության ներկայացուցչությունը դատական և պետական այլ մարմիններում.
 • մասնակցում է միջազգային կազմակերպությունների ու օտարերկրյա պետությունների հետ կազմակերպվող սեմինարներին, խորհրդաժողովներին և այլ միջոցառումներին.
 • ապահովում է Նախարարություն դիմած քաղաքացիներին իրավական խորհրդատվութան, ինչպես նաև է նրանց կողմից ներկայացված դիմումներին և բողոքներին պատասխանների տրամադրումը.

Իրականացնում է  դրանց հետ կապված հարակից այլ աշխատանքներ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

Իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, Հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ:

ՀՀ Սահմանադրություն, Հանրային ծառայության մասին օրենք, Քաղաքացիական ծառայության մասին օրենք և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,

 • աշխատավարձի պաշտոնային դրույքաչափ՝ 256623 ՀՀ դրամ,
 • ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում ընտրված քաղաքացիների հետ հարցազրույց

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացումը

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը՝

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 9.00-12.30-ը՝  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 16.09.2019թ.։

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության երեխաների հիմնահարցերի բաժին գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը` 10-32.2-Մ2-4)

 • գրությունների պատրաստում.
 • նամակագրության, այդ թվում էլեկտրոնային նամակագրության իրականացում.
 • տեսահամաժողովներին, սեմինարներին, աշխատանքային քննարկումներին մասնակցություն.
 • Երեխաների հիմնահարցերի ոլորտը կարգավորող իրավական նախագծերի մշակում
 • ազգային և միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների հետ աշխատանքային հանդիպումներին մասնակցություն.
 • համագործակցության մասին հուշագրերի նախագծերի մշակում,
 • համապատասխան միջգերատեսչական հանձնաժողովների նիստերին մասնակցություն
 • ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ փարձագիտական կարծիքի ներկայացում.
 • ոլորտին վերաբերող օրենսդրության մասով առաջարկությունների ներկայացում.
 • միջազգային կոնվենցիաների կատարմանն ուղղված զեկույցների, հարցաշարերին պատասխանների նախապատրաստում.
 • անհրաժեշտ տեղեկանքների կազմում.
 • գործուղումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում.
 • հրամանների նախագծերի պատրաստում.
 • դրամական աջակցության վերաբերյալ սահմանված կարգով հայցերի ներկայացում:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • ունի բարձրագույն կրթություն,
 • Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` չորս տարվա աշխատանքային ստաժ:
 • Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի,
 • Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի,
 • «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի
 • «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի
 • «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի,
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Երեխաների, տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրման կարգը և պայմանները սահմանելու, տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրումը մերժելու հիմք հանդիսացող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 1112-Ն որոշման,
 • ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-2021 թվականների ռազմավարական ծրագրին և երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-2021 թվականների ռազմավարական ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» N 30 արձանագրային որոշում,
 • ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 31-ի «Մանկատանը, երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում (անկախ դրա իրավական-կազմակերպական ձևից) խնամվող երեխայի խնամքի և սպասարկման նվազագույն չափորոշիչները հաստատելու մասին» N 815-Ն որոշում,
 • Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2005 թվականի մարտի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունների տիպերի ցանկը, դրանցում երեխաների տեղավորման չափանիշները հաստատելու մասին» N 381-Ն որոշում և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
 • Աշխատավարձի չափը՝  212309 ՀՀ դրամ,
 • Ընտրություն կատարելու եղանակը՝

Դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում ընտրված քաղաքացիների հետ հարցազրույց:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

*        դիմում.

*        տվյալ պաշտոնը  զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.

*        արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ  դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.

*        մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.

*        անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

*        Ինքնակնսագրություն.

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 09.09.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչության հաշմանդամների հիմնահարցերի բաժնում փորձագետ ներգրավելու համար

 1. «Հաշմանդամների հատուկ տառատեսակներով գրքերի և ամսագրերի տպագրության, տետրերի պատրաստման և «խոսող գրքերի» ձայնագրության» ծառայությունների, «Փրկություն» հաշմանդամ երեխաների կենտրոն ԲՀԿ-ի կողմից մտավոր խնդիրներ ունեցող հաշմանդամ դեռահասների  և երիտասարդների ցերեկային խնամքի սոցիալ-վերականգնողական ծառայությունների, «Իմ ուղին» սոցիալ-աբիլիտացիոն ցերեկային կենտրոնի կողմից աուտիզմ ունեցող դեռահասներին և երիտասարդներին զբաղվածության և սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների, «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի կողմից  «Հատուկ կարիքներով անձանց կրթության և զարգացման Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջանի համայնքային կենտրոն» ծառայությունների, պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաներ տրամադրող կազմակերպությունների մատուցած ծառայությունների  մասով ներկայացված կատարողականների ուսումնասիրություն,  վերլուծություն, եզրակացությունների կազմում, դրանց կատարելագործման ուղղությամբ առաջարկությունների ներկայացում.
 2. Մասնակցություն ՄԺԾԾ և բյուջետային հայտերի մշակման աշխատանքներին.
 3. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառմանն ուղղված ռազմավարական ծրագրերի և միջոցառումների մշակում.
 4. Քաղաքացիներից և կամակերպություններից ստացված դիմումների պատասխանների նախագծերի կազմում
 5. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ գրությունների, տեղեկանքների և այլ փաստաթղթերի  կազմում:

նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն կրթություն, գրական հայերենի տիրապետում, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ 1 /մեկ/ տարի:

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • Հայտարարություն նշված սահմանափակումների բացակայության մասին՝
 • պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու,
 • օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,
 • օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու,
 • «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու,
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ինչպես անձամբ այնպես էլ էլեկտրոնային փոստի հասցով ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 09.09.2019թ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է գնումների համակարգման և տնտեսական հարցերի բաժնի փորձագետ ներգրավելու համար

Իրականացնում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանոների 2019 թվականի կարիքների համար սննդամթերքի, ծխախոտի, տնտեսական, սանհգենիկ և մաքրիչ նյութերի, հանդերձանքի և անկողնային պարագաների, վառելիքի գնման ընթացակարգերի կազմակերպման և ամփոփման, գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի աշխատանքներ:

Իրականացնում է  դրանց հետ կապված հարակից այլ աշխատանքներ:

նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն կրթություն, գնումների համակարգողի որակավորում, գրական հայերենի տիրապետում, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ 1 /մեկ/ տարի:

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • Հայտարարություն նշված սահմանափակումների բացակայության մասին՝
 • պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու,
 • օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,
 • օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու,
 • «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու,
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ինչպես անձամբ այնպես էլ էլեկտրոնային փոստի հասցով ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 06.09.2019թ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ <<ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՄԱՆԿԱՏՈՒՆ>>  ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ /ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ/ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության (այսուհետ` նախարարություն) կողմից տրվում է հայտարարություն <<Վանաձորի մանկատուն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ` Կազմակերպություն) տնօրենի թափուր պաշտոնում անձի ընտրության (նշանակման) բաց մրցույթի համար: Մրցույթը կանցկացվի 2019 թվականի սեպտեմբերի 24-ին ժամը 1100-ին:

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն Կազմակերպության տնօրենի պաշտոնում կարող է նշանակվել այն գործունակ չափահաս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ով տիրապետում է գրական հայերենին, ունի բարձրագույն կրթություն, առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն, ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա, կամ առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, Կազմակերպության տնօրենի պաշտոնի անձնագրով նախատեսված աշխատանքային և մասնագիտական հմտություններ, այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության  ընտանեկան օրենսգրքի, <<Երեխայի իրավունքների մասին>>, <<Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին>>, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», <<Սոցիալական աջակցության մասին>>, <<Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին>>, <<Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Հաշվապահական հաշվառման մասին>>, <<Գանձապետական համակարգի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի իմացություն, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 2019 թվականի սեպտեմբերի 13-ը:

Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդները  նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 1. Դիմում,
 2. անձնագրի պատճեն,
 3. բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն,
 4. արական սեռի անձիք` զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճեն,
 5. մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափի,
 6. քաղվածք` աշխատանքային գրքույկից,
 7. ինքնակենսագրություն,
 8. կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ /լրացված/,
 9. տեղեկանք` մշտական բնակության վայրից,
 10. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթուղթ /դրանց առկայության դեպքում/,
 11. բնութագիր` վերջին աշխատավայրից /եթե կազմակերպությունը չի լուծարվել/,
 12. հայտարարություն այն մասին, որ չի տառապում այնպիսի հիվանդությամբ, որը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ պաշտոնում նշանակվելու դեպքում պարտականությունների կատարմանն ու լիազորությունների իրականացմանը:

Քաղաքացին փաստաթղթերի պատճեները ներկայացնում է անձամբ` անձնագրով կամ անձը հաստատող փաստաթղթով բնօրինակների հետ /համեմատելու համար/:

Լրացուցիչ տեղեկությունների, ինչպես նաև մրցույթի այլ մանրամասներին տեղեկանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին կամ   զանգահարել 58-37-51 հեռախոսահամարով:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՆՅԱՐԴԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՏՈՒՆ-ԻՆՏԵՐՆԱՏ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ (ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ) ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Սույն հայտարարությունը տրվում  է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ` ՊՈԱԿ) տնօրենի թափուր պաշտոնում անձի ընտրության (նշանակման) համար: Մրցույթը կանցկացվի 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ին ժամը 1100–ին:

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնում կարող է նշանակվել այն գործունակ չափահաս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ով տիրապետում է գրական հայերենին, ունի բարձրագույն կրթություն, առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն, ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի առնվազն 3 տարվա, կամ առնվազն 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնի անձնագրով նախատեսված աշխատանքային և մասնագիտական հմտություններ, այդ  թվում` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», «Սոցիալական աջակցության մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին», «Պետական կենսաթոշակների մասին», «Գնումների մասին», «Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Բյուջետային համակարգի մասին», «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին»  և Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքների, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերի իմացություն, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդները 2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 1. Դիմում,
 2. Անձնագրի, բարձրագույն կրթության դիպլոմի (արական սեռի անձինք՝ նաև զինգրքույկի  կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի) պատճեները,
 3. լուսանկար,
 4. քաղվածք`աշխատանքային գիքույկից,
 5. ինքնակենսագրություն,
 6. բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը,
 7. կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ (լրացված),
 8. տեղեկանք` մշտական բնակության վայրից,
 9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթուղթ (դրանց առկայության դեպքում),
 10. բնութագիր` վերջին աշխատավայրից (եթե կազմակերպությունը չի լուծարվել),
 11. հայտարարություն՝ ՀՀ Կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի թիվ 224Ն որոշման N1 հավելվածի 8-րդ կետով նախատեսված չափանիշներին համապատասխանելու մասին։

Քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ՝ անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով բնօրինակների հետ միասին:

Լրացուցիչ տեղեկությունների, ինչպես նաև մրցույթի այլ մանրամասներին տեղեկանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել Նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին կամ զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով` 58-37-51:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 Ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության երեխաների հիմնահարցերի բաժին գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը` 10-32.2-Մ2-4)

 • գրությունների պատրաստում.
 • նամակագրության, այդ թվում էլեկտրոնային նամակագրության իրականացում.
 • տեսահամաժողովներին, սեմինարներին, աշխատանքային քննարկումներին մասնակցություն.
 • Երեխաների հիմնահարցերի ոլորտը կարգավորող իրավական նախագծերի մշակում
 • ազգային և միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների հետ աշխատանքային հանդիպումներին մասնակցություն.
 • համագործակցության մասին հուշագրերի նախագծերի մշակում,
 • համապատասխան միջգերատեսչական հանձնաժողովների նիստերին մասնակցություն
 • ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ փարձագիտական կարծիքի ներկայացում.
 • ոլորտին վերաբերող օրենսդրության մասով առաջարկությունների ներկայացում.
 • միջազգային կոնվենցիաների կատարմանն ուղղված զեկույցների, հարցաշարերին պատասխանների նախապատրաստում.
 • անհրաժեշտ տեղեկանքների կազմում.
 • գործուղումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում.
 • հրամանների նախագծերի պատրաստում.
 • դրամական աջակցության վերաբերյալ սահմանված կարգով հայցերի ներկայացում:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • ունի բարձրագույն կրթություն,
 • Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` չորս տարվա աշխատանքային ստաժ:
 • Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի,
 • Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի,
 • «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի
 • «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի
 • «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի,
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Երեխաների, տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրման կարգը և պայմանները սահմանելու, տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրումը մերժելու հիմք հանդիսացող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 1112-Ն որոշման,
 • ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-2021 թվականների ռազմավարական ծրագրին և երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-2021 թվականների ռազմավարական ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» N 30 արձանագրային որոշում,
 • ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 31-ի «Մանկատանը, երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում (անկախ դրա իրավական-կազմակերպական ձևից) խնամվող երեխայի խնամքի և սպասարկման նվազագույն չափորոշիչները հաստատելու մասին» N 815-Ն որոշում,
 • Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2005 թվականի մարտի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունների տիպերի ցանկը, դրանցում երեխաների տեղավորման չափանիշները հաստատելու մասին» N 381-Ն որոշում և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
 • Աշխատավարձի չափը՝  212309 ՀՀ դրամ,
 • Ընտրություն կատարելու եղանակը՝

Դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում ընտրված քաղաքացիների հետ հարցազրույց:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

*        դիմում.

*        տվյալ պաշտոնը  զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.

*        արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ  դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.

*        մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.

*        անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

*        Ինքնակնսագրություն.

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 28.08. 2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/ :

Դիմումի ձևը՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է կենսաթոշակային ապահովության վարչության փորձագետ ներգրավելու համար

  Կատարում է կենսաթոշակային ապահովության բնագավառի պետական միասնական քաղաքականության ձևավորմանը վերաբերող առաջարկությունների մշակման, ժամանակավոր անաշխատունակության, մայրության, երեխայի ծննդյան միանվագ, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի, ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների (այսուհետ` նպաստներ) պետական միասնական քաղաքականության ձևավորմանը վերաբերող առաջարկությունների մշակման, կենսաթոշակային ապահովության բնագավառին և պարգևավճարին առնչվող օրենսդրության կատարելագործմանը վերաբերող առաջարկությունների մշակման, նպաստներին առնչվող օրենսդրությունը կատարելագործելու համար առաջարկությունների մշակման, Վարչության  քննարկմանը ներկայացված` կենսաթոշակային ապահովության բնագավառին և նպաստներին առնչվող օրենքների և այլ իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ կարծիքներ նախապատրաստելու, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, կազմակերպություններից, քաղաքացիներից կենսաթոշակային ապահովության բնագավառին, ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում սոցիալական ապահովությանը, ինչպես նաև պարգևավճարին և նպաստներին  վերաբերող օրենսդրության առնչությամբ ստացված հարցումների վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացության նախապատրաստման աշխատանքներ:

 • Վարչության պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ, համակարգում է պետական կենuաթոշակների` Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով նշանակման, վերահաշվարկման, վճարման, կենսաթոշակ ստանալու իրավունքի դադարեցման, կենսաթոշակի վճարման դադարեցման և վերսկսման, նպաստների` Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով նշանակման, վերահաշվարկման, վճարման, նպաստ ստանալու իրավունքի դադարեցման, նպաստների վճարման դադարեցման և վերսկսման նկատմամբ մոնիթորինգը.
  • քննարկում և վերլուծում է քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները, դրանց սահմանված կարգով ընթացք տալիս, քննարկում և վերլուծում է դրանց առաջացման պատճառները, կատարում քաղաքացիների ընդունելություն.
  • Փորձագետը վարչության պետի հանձնարարված աշխատանքների վերաբերյալ երեք ամիսը մեկ անգամ անմիջական ղեկավարին է ներկայացնում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն: Փորձագետի աշխատանքների գնահատման համար հիմք է հանդիսանում վերջինիս կողմից ներկայացված հաշվետվությունները:

նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն տնտեսագիտական  կրթություն,  տիրապետի կենսաթոշակային օրենսդրությանը, «Պետական նպաստների մասին», «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին»  ՀՀ օրենքներին և հարակից իրավական ակտերին, պարգևավճարներին, պատվովճարներին առնչվող իրավական ակտերին, գրական հայերենի տիրապետում, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ 1 /մեկ/ տարի:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • Հայտարարություն նշված սահմանափակումների բացակայության մասին՝
 • պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու,
 • օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,
 • օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու,
 • «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու,
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ինչպես անձամբ այնպես էլ էլեկտրոնային փոստի հասցով ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  22.08.2019թ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության իրավական ապահովման բաժնի պետի ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հրապարակված հայտարարությամբ դիմած անձանցից ոչ ոք չի ընտրվել։

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 Ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի պետի (ծածկագիրը` 10-32.2-Ղ4-2)

 1. ընտանիքի, երեխաների հիմնահարցերի բնագավառը կարգավորող իրավական ակտերի նախագծերի և գործող օրենսդրության կատարելագործման ուղղությամբ առաջարկությունների մշակում,
 2. ընտանիքի, երեխաների հիմնահարցերի բնագավառի իրավական կարգավորման ապահովում.
 3. ընտանիքի, երեխաների հիմնահարցերի ուսումնասիրում, դրանց լուծմանն ուղղված ծրագրերի մշակում.
 4. որդեգրման ենթակա երեխաների, որդեգրողի թեկնածուների, որդեգրողների և որդեգրված երեխաների կենտրոնացված հաշվառում.
 5. կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված, այդ թվում առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների և առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց կենտրոնացված հաշվառում.
 6. կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնվելու կանխարգելման ուղղությամբ առաջարկությունների ներկայացում.
 7. կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված, այդ թվում` մուրացիկ և թափառաշրջիկ երեխաների բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում խնամքի և դաստիարակության համակարգում և կազմակերպում.
 8. կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների սոցիալական պաշտպանությանն ու հասցեական օգնությանն ուղղված պետական ծրագրերի մշակում.
 9. երեխաների պաշտպանության ազգային (միջգերատեսչական) հանձնաժողովի գործունեության կազմակերպչական-տեխնիկական աշխատանքների ապահովում,
 10. բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում և սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոններում խնամք տրամադրող կազմակերպություններից կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունների ընդունում, վերլուծում, դրանց հիման վրա առաջարկությունների մշակում.
 11. նախարարության համակարգի և երեխաների հարցերով զբաղվող կազմակերպություններին մեթոդական պարզաբանման տրամադրում.
 12. մասնակցություն ընտանիքի, երեխաների հիմնահարցերի բնագավառում իրականացվող քաղաքականության և պետական նպատակային ծրագրերի մոնիթորինգին.
 13. մասնակցություն խնամք իրականացնող կազմակերպություններում, անկախ դրանց կազմակերպական-իրավական ձևից, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի և սոցիալական սպասարկման նվազագույն չափորոշիչների պահպանման նկատմամբ մոնիթորինգին.
 14. երեխաների հիմնահարցերով զբաղվող կազմակերպություններում, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում և սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոններում աշխատող մասնագետների որակավորման բարձրացման նպատակով առաջարկությունների մշակում.
 15. ընտանիքի, երեխաների հիմնահարցերի բնագավառում իրականացվող պետական նպատակային ծրագրերի կատարման աստիճանը բնորոշող ոչ ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների մշակում.
 16. կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված տվյալների շտեմարանի ստեղծման աշխատանքների իրականացման և երեխաների հիմնահարցերի բնագավառի տեղեկատվական համակարգի շահագործման և ձևավորման ապահովում.

Իրականացնում է  դրանց հետ կապված հարակից այլ աշխատանքներ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

Բարձրագույն կրթություն, հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ:

 • Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի,
 • Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի,
 • «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի
 • «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի
 • «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի,
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Երեխաների, տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրման կարգը և պայմանները սահմանելու, տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրումը մերժելու հիմք հանդիսացող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 1112-Ն որոշման,
 • ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-2021 թվականների ռազմավարական ծրագրին և երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-2021 թվականների ռազմավարական ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» N 30 արձանագրային որոշում,
 • ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 31-ի «Մանկատանը, երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում (անկախ դրա իրավական-կազմակերպական ձևից) խնամվող երեխայի խնամքի և սպասարկման նվազագույն չափորոշիչները հաստատելու մասին» N 815-Ն որոշում,
 • Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2005 թվականի մարտի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունների տիպերի ցանկը, դրանցում երեխաների տեղավորման չափանիշները հաստատելու մասին» N 381-Ն որոշում և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,

 • աշխատավարձի պաշտոնային դրույքաչափ՝ 256623 ՀՀ դրամ,
 • ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում ընտրված քաղաքացիների հետ հարցազրույց

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացումը

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  15.08.2019թ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/ :

Դիմումի ձևը՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ <<ԵՐԵՎԱՆԻ <<ԶԱՏԻԿ>> ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>>  ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ /ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ/ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության (այսուհետ` նախարարություն) կողմից տրվում է հայտարարություն <<Երևանի <<Զատիկ>> երեխաների աջակցության կենտրոն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ` Կազմակերպություն) տնօրենի թափուր պաշտոնում անձի ընտրության (նշանակման) բաց մրցույթի  համար: Մրցույթը կանցկացվի 2019 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ժամը 1100–ին:

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն Կազմակերպության տնօրենի պաշտոնում կարող է նշանակվել այն գործունակ չափահաս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ով տիրապետում է գրական հայերենին, ունի բարձրագույն կրթություն, առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն, ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա, կամ առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, Կազմակերպության տնօրենի պաշտոնի անձնագրով նախատեսված աշխատանքային և մասնագիտական հմտություններ, այդ  թվում` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության  ընտանեկան օրենսգրքի, <<Երեխայի իրավունքների մասին>>, <<Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին>>, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», <<Սոցիալական աջակցության մասին>>, <<Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին>>, <<Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Հաշվապահական հաշվառման մասին>>, <<Գանձապետական համակարգի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի իմացություն, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 2019 թվականի սեպտեմբերի 13-ը:

Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդները  նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 1. Դիմում,
 2. անձնագրի պատճեն,
 3. բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն,
 4. արական սեռի անձիք` զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճեն,
 5. մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափի,
 6. քաղվածք` աշխատանքային գրքույկից,
 7. ինքնակենսագրություն,
 8. կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ /լրացված/,
 9. տեղեկանք` մշտական բնակության վայրից,
 10. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթուղթ /դրանց առկայության դեպքում/,
 11. բնութագիր` վերջին աշխատավայրից /եթե կազմակերպությունը չի լուծարվել/,
 12. հայտարարություն այն մասին, որ չի տառապում այնպիսի հիվանդությամբ, որը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ պաշտոնում նշանակվելու դեպքում պարտականությունների կատարմանն ու լիազորությունների իրականացմանը:

Քաղաքացին փաստաթղթերի պատճեները ներկայացնում է անձամբ` անձնագրով կամ անձը հաստատող փաստաթղթով բնօրինակների հետ /համեմատելու համար/:

Լրացուցիչ տեղեկությունների, ինչպես նաև մրցույթի այլ մանրամասներին տեղեկանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին կամ   զանգահարել 58-37-51 հեռախոսահամարով:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 1. Իրավական ապահովման բաժնի պետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2-96)

կազմակերպում և ղեկավարում է Նախարարությանը  վերապահված լիազորությունների իրավական ապահովումը, Նախարարության կողմից մշակվող իրավական ակտերի նախագծերի` «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և այլ օրենսդրական ակտերի պահանջներին համապատասխանության ապահովումը, աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության բնագավառները կանոնակարգող օրենսդրության մշակման համակարգումը և իրավական ակտերի կոդիֆիկացման աշխատանքները, նախարարության կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների, ինչպես նաև այլ պետական մարմինների կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի, պայմանագրերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների պատրաստման և ներկայացման աշխատանքները, վերահսկում է նախարարության  անունից կնքված պայմանագրերի հաշվառման և պահպանման աշխատանքները, մասնակցում է նախարարության կողմից իրականացվող պետական գնումների գործընթացին, կազմակերպում և ղեկավարում է Նախարարության քննարկմանը ներկայացվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի՝ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացությունների պատրաստման և ներկայացման աշխատանքները, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ու նախարարական կոմիտեների նիստերի օրակարգերում ընդգրկված հարցերի ուսումնասիրման աշխատանքները և ըստ անհրաժեշտության դրանց վերաբերյալ տեղեկանքներ ներկայացնում Նախարարին.

Իրականացնում է  դրանց հետ կապված հարակից այլ աշխատանքներ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

ունի իրավագիտություն  մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության, Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքերի, «Իրավական ակտերի մասին»,   «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության բնագավառները կանոնակարգող օրենսդրության  և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

անհրաժեշտ տեղեկատվության  տիրապետում,

համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,

 • աշխատավարձի պաշտոնային դրույքաչափ՝ 256623 ՀՀ դրամ,
 • ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում ընտրված քաղաքացիների հետ հարցազրույց

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացումը

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 08.08.2019թ.։

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության երեխաների հիմնահարցերի բաժին առաջատար մասնագետ (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-12)

 • Մասնակցում է երեխաների հիմնահարցերը կարգավորող իրավական ակտերի նախագծերի և գործող օրենսդրության կատարելագործման ուղղությամբ առաջարկությունների մշակմանը:
 • Ուսումնասիրում է երեխաների հիմնահարցերը, մասնակցում դրանց լուծմանն ուղղված ծրագրերի մշակմանը:
 • Մասնակցում է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների` ընտանիքում և մանկատներում խնամքի համակարգմանը և կազմակերպմանը:
 • Մասնակցում է ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված, աղքատ (սոցիալապես անապահով) ընտանիքի` 6-18 տարեկան երեխաների խնամքի կազմակերպմանը երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում:
 • Մասնակցում է ռիսկի ենթակա երեխաների հիմնախնդիրների լուծմանը երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոններում:
 • Մասնակցում է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների և առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց կենտրոնացված հաշվառման իրականացմանը:
 • Համագործակցում է երեխաների հարցերով զբաղվող հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների հետ:
 • Մասնակցում է երեխաների հինահարցերին վերաբերող գիտաժողովների, սեմինարների և այլ միջոցառումների կազմակերպմանը:
 • Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

* ունի բարձրագույն կրթություն,

*քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.

*Երեխայի իրավունքների  մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի,   Հայաստանի Հանրապետության Ընտանեկան օրենսգրքի,   «Երեխայի իրավունքների մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1694-Ն  որոշման,  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի   հունիսի 22-ի  «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների ու առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող  անձանց  կենտրոնացված հաշվառման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2003 թվականի    հուլիսի 23-ի  N917-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու  մասին»  N962-Ն որոշման, Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի «Բնակելի տարածություն ստանալու իրավունք ունեցողէ սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերին դասված անձանց ցանկը, կացարանով ապահովելու կարգը և պայմանները սահմանելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 13-ի N 614-Ն ու 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 894-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N 304-Ն որոշման մեջ լրացում ու փոփոխություն և 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1516-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 1069-Ն  որոշման  և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,  ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:

* տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.

* ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

 • Աշխատավարձի չափը՝ 150799 ՀՀ դրամ,
 • Ընտրություն կատարելու եղանակը՝

Դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում ընտրված քաղաքացիների հետ հարցազրույց:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

*        դիմում.

*        տվյալ պաշտոնը  զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.

*        արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ  դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.

*        մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.

*        անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

*        Ինքնակնսագրություն.

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  26.07.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

 1. Աշխատանքի և զբաղվածության վարչության զբաղվածության բաժնի գլխավոր մասնագետ  (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.3-4)

մասնակցում է զբաղվածության ոլորտի քաղաքականության մշակմանը, ԱՄԿ  կոնվենցիաների  և  հանձնարարականների  զբաղվածության  բնագավառին  վերաբերող  միջազգային, միջպետական պայմանագրերի և համաձայնագրերի վավերացման  նախապատրաստման  աշխատանքներին. նախարարության  համապատասխան  ստորաբաժանումների  հետ  միասին մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության  և  տարածքային  կենտրոնների գործառնության  մոնիտորինգի  աշխատանքներին. իրականացնում  է  աշխատաշուկայի  առաջարկի  ու  պահանջարկի  վերլուծության, աշխատաշուկայի  իրավիճակի  կանխատեսման, գործազրկության մակարդակի իջեցմանն ուղղված  ուսումնասիրություններ. մասնակցում  է  զբաղվածության  բնագավառում  օտարերկրյա  գործընկերների  և  միջազգային  կազմակերպությունների հետ  համագործակցության  աշխատանքներին. ԼՂՀ-ի  զբաղվածության  պետական  ծառայության  հետ տարվող աշխատանքների  կազմակերպմանը, դրանց  բարելավման  ուղղությամբ  առաջարկություններ  է ներկայացնում Բաժնի  պետին.  պատրաստում  է    քաղաքացիների  դիմում  բողոքների  պատասխանները.

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենթ) մասնագիտությունների գծով կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն. քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «2014 թվականի ապրիլի 17-ի «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող մի շարք իրավական ակտեր հաստատելու մասին» N 534-Ն որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
 • տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
 • ունի համակարգչով և  ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով
 • Պաշտոնային դրույքաչափը՝ 212309 ՀՀ դրամ,

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի հիմքի վերացումը:

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 07.06.2019թ.։

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

 1. Իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.3-61)

իրականացնում է սոցիալական աջակցության, կենսաթոշակային ապահովության ոլորտների,  իսկ  Բաժնի պետի հանձնարարությամբ ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի, աշխատանքի, զբաղվածության, հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի ոլորտների իրավական  ապահովման հետ կապված աշխատանքները, աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության բնագավառները կանոնակարգող օրենսդրության կոդիֆիկացման աշխատանքներ, մշակում և նախապատրաստում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումների, Նախարարի և գլխավոր քարտուղարի հրամանների նախագծեր, իրականացնում է նախարարության կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների, ինչպես նաև այլ պետական մարմինների կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի, պայմանագրերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների պատրաստման և ներկայացման աշխատանքները. նախարարության անունից կնքված պայմանագրերի հաշվառման և պահպանման աշխատանքները. Նախարարության քննարկմանը ներկայացվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի՝ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացությունների պատրաստման և ներկայացման աշխատանքները. ուսումնասիրում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ու նախարարական կոմիտեների նիստերի օրակարգերում ընդգրկված հարցերը և ըստ անհրաժեշտության դրանց վերաբերյալ պատրաստում  է  տեղեկանքներ. իրականացնում է Նախարարի գերատեսչական նորմատիվ իրավական ակտերի պետական իրավական փորձաքննության և պետական գրանցման ներկայացման  աշխատանքները. մասնակցում է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան՝ Նախարարության կողմից իրականացվող վարչական վարույթի իրականացմանը, որպես Նախարարության ներկայացուցիչ հանդես է գալիս դատական և պետական այլ մարմիններում.

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն. քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության, Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության, օրենսգրքերի, «Իրավական ակտերի մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Սոցիալական աջակցության մասին», «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
 • տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
 • ունի համակարգչով և  ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով
 • Պաշտոնային դրույքաչափը՝ 129634 ՀՀ դրամ,

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի հիմքի վերացումը:

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  04.06.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

 1. ՀՀ բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության վերափորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.3-300)

Փորձաքննական խորհրդատվություն է տալիս տարածքային մարմինների կողմից ներկայացվող դեպքերի բժշկասոցիալական փորձաքննության վերաբերյալ, մասնակցում է փորձաքննական խորհրդատվական որոշման կայացմանը, տարածքային մարմինների կայացրած որոշումների բողոքարկված անձանց վերափորձաքննությանը և որոշումների կայացմանը. տարածքային մարմինների կայացրած որոշումների հսկողական կարգով վերափորձաքննությանը և որոշումների կայացմանը, «ռիսկային» խմբերի փորձաքննված անձանց  հսկողական կարգով  վերափորձաքննությանը և որոշումների կայացմանը, մասնագիտական խորհրդատվական օգնություն է ցույց տալիս տարածքային մարմինների բժիշկ փորձագետներին, մասնակցում է բողոքարկման և հսկողական կարգով փորձաքննված անձանց  տվյալների հաշմանդամների հաշվառման հանրապետական շտեմարանի համալրմանը, մշակում է հաշմանդամների անհատական վերականգնողական ծրագրերը, մասնակցում է հաշմանդամություն առաջացնող գործոնների ուսումնասիրմանը

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բուժական գործ մասնագիտությամբ` հոգեբույժի որակավորմամբ  բարձրագույն կրթություն. քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թ. նոյեմբերի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության կանոնադրությունն ու կառուցվածքը  հաստատելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի  նոյեմբերի 3-ի  684-Ն որոշման  մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N1822-Ն, 2006թ մարտի 2-ի «Բժշկասոցիալական փորձաքննության  իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 276-Ն, 2003թ հունիսի 13-ի «Բժշկասոցիալական փորձաքննության   չափորոշիչները հաստատելու մասին» N 780-Ն որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
 • տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
 • ունի համակարգչով և  ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով
 • Պաշտոնային դրույքաչափը՝ 212309 ՀՀ դրամ,

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի հիմքի վերացումը:

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  04.06.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Ֆինասատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-2.14)

 • Ապահովում է Նախարարության համակարգի բյուջետային գործընթացի պլանավորման իրականացումը,նախարարության համակարգի բյուջետային ֆինանսավորման իրականացման գործընթացը, Նախարարության և Նախարարության համակարգի կազմակերպությունների ֆինանսահաշվապահական և այլ հաշվետվությունների վարման նկատմամբ հսկողությունը, Նախարարության և Նախարարության համակարգի կազմակերպությունների կողմից իրականացվող հաշվապահական հաշվառման վարման աշխատանքները:
 • Ապահովում է Նախարարության հաստիքացուցակի և պահպանման ծախսերի նախահաշվի կազմման և հաստատման ներկայացման աշխատանքները, պետական բյուջեով նախատեսված և Նախարարության միջոցով ֆինանսավորվող ծրագրերի գծով գնումների օրենսդրությունից չբխող հասարակական կազմակերպությունների հետ կնքվող պայմանագրերի կազմման, համաձայնեցման և հաստատման ներկայացման աշխատանքները, Նախարարության համակարգի պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքացուցակներէ համաձայնեցման և հաստատման ներկայացման աշխատանքները, Նախարարության համակարգի պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքվող պայմանագրերի կազմման, համաձայնեցման և հաստատման ներկայացման աշխատանքները:
 • Ապահովում է Նախարարության համակարգի բաժնետիրական ընկերությունների տարեկան և արտահերթ ժողովների կազմակերպման, անցկացման և համապատասխան  արձանագրությունների կազմման գործընթացը:
 • Գլխավոր քարտուղարի  հանձնարարությամբ ապահովում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը:
 • Գլխավոր քարտուղարին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ:
 • Գլխավոր քարտուղարին է ներկայացնում Վարչության աշխատանքային ծրագիրը:
 • այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր:
 • ստորագրում է Վարչության անունից պատրաստվող փաստաթղթերը:
 • Վարչության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ:
 • Գլխավոր քարտուղարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Վարչության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար:
 • Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների:
 • ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին:
 • իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • ունի բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում.

* ունի «Բյուջետային համակարգի մասին», «Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին», «Գանձապետական համակարգի մասին», «Գնումների մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին»,  «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին», Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002թ.-ի հունվարի 18-ի  «Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեների կատարման կարգը հաստատելու մասին» N 48, 2004թ.-ի նոյեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների կողմից պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումներ և վերլուծություն իրականացնելու, պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության արդյունքներն ամփոփելու և առաջարկություններ ներկայացնելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 898 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 1844-Ն որոշումների և  իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

Ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

 • Տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
 • Աշխատավարձի չափը՝ 310858     ՀՀ դրամ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ինչպես անձամբ այնպես էլ էլեկտրոնային փոստի հասցով ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  31.05.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.060652624 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է գնումների համակարգման և տնտեսական հարցերի բաժնի փորձագետ ներգրավելու համար

Իրականացնում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանոների 2019 թվականի կարիքների համար սննդամթերքի, ծխախոտի, տնտեսական, սանհգենիկ և մաքրիչ նյութերի, հանդերձանքի և անկողնային պարագաների, վառելիքի գնման ընթացակարգերի կազմակերպման և ամփոփման, գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի աշխատանքներ:

Իրականացնում է  դրանց հետ կապված հարակից այլ աշխատանքներ:

նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն կրթություն, գնումների համակարգողի որակավորում, գրական հայերենի տիրապետում, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ 1 /մեկ/ տարի:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • Հայտարարություն նշված սահմանափակումների բացակայության մասին՝
 • պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու,
 • օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,
 • օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու,
 • «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու,
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ինչպես անձամբ այնպես էլ էլեկտրոնային փոստի հասցով ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  31.05.2019թ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարությունում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Սոցիալական աջակցության վարչության նպաստների բաժնի գլխավոր մասնագետ (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-2.3-8)

Մշակում և իրականացնում է կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների, ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի կատարելագործման ծրագրեր:

Համակարգում է կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների, մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ դրամական վճարների նշանակման և վճարման աշխատանքները` իր կողմից սպասարկվող սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմիններում:

Կազմակերպում է ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի տեղեկատվական շտեմարանի հոսքերի փոխանակման աշխատանքները,` իր կողմից սպասարկվող սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմիններում:

Ամփոփում և վերլուծում է իր կողմից սպասարկվող սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմիններից և վճարող կազմակերպություններից ստացված կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների, մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ դրամական վճարների ամենամսյա, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվությունները:

Հսկողություն է իրականացնում իր կողմից սպասարկվող սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինների կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների, մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ դրամական վճարների համակարգերից դուրս մնացած ընտանիքների նպաստ կամ այլ վճար ստանալու իրավունքի վերականգնման աշխատանքների նկատմամբ:

Մասնակցում է կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների, մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ դրամական վճարների համակարգի գործառնության մոնիտորինգի աշխատանքներին:

Կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն, ուսումնասիրում  է նրանց  դիմումներում և բողոքներում առաջ քաշված հարցերը եւ նախապատրաստում դրանց պատասխանների նախագծեր:

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից եւ խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախգծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաեւ դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ եւ ուղեցույցներ:

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին.

Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ:

Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին:

Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության,  ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու և աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար:

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • ունի բարձրագույն կրթություն,
 • քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:
 • ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
 • Տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
 • Աշխատավարձի չափը՝ 212309  ՀՀ դրամ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ինչպես անձամբ այնպես էլ էլեկտրոնային փոստի հասցե ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից :

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  16.05.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.060652624 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

 1. Աշխատանքի և զբաղվածության վարչության աշխատանքի և աշխատանքի վարձատրության քաղաքականության բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալ (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.2-97)

ապահովում է աշխատանքի և աշխատանքի վարձատրության ոլորտը կարգավորող օրենսդրության կատարելագործման, աշխատանքային հարաբերություններում սոցիալական գործընկերության զարգացման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակումը և դրանց ներդրման կազմակերպումը. աշխատանքի պայմանների բարելավման ու աշխատանքի պաշտպանության վերաբերյալ առաջարկությունների մշակումը, դրանց ներդրման կազմակերպումը.աշխատանքի խթանման, արդյունավետության բարձրացման ու վարձատրության վերաբերյալ առաջարկությունների մշակումը, դրանց ներդրման կազմակերպումը և կատարման մոնիթորինգը.աշխատանքի վայրում աշխատողի կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման գործընթացի կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակումը, դրանց ներդրման կազմակերպումը. աշխատանքի և աշխատանքի վարձատրության ոլորտի քաղաքականություն մշակելիս նշված ոլորտի ընթացիկ իրավիճակի ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև մասնակցությունը իրականացվող քաղաքականության մոնիթորինգին. սոցիալական փաթեթի տրամադրման կարգի կատարելագործման նպատակով առաջարկությունների մշակումը, դրանց ներդրման կազմակերպումը.սոցիալական փաթեթի հատկացումն ապահովելու մասին Հայաստանի Հանրապետության բանկերի հետ կնքած պայմանագրերից բխող պարտավորությունների կատարումը, այդ թվում` համապատասխան բանկերի ներկայացրած տեղեկատվության մուտքագրումը, տվյալների վերլուծությունը, ամփոփումը և ըստ անհրաժեշտության առաջարկությունների ներկայացումը.գործատուների և աշխատողների համար աշխատանքի և աշխատանքի վարձատրության ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրության հիմնահարցերին նվիրված սեմինարների, գիտաժողովների և այլ միջոցառումների կազմակերպումը. սոցիալական գործընկերության հանրապետական մակարդակում Նախարարության գործառույթների իրականացման կազմակերպումը. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման տարեկան և հեռանկարային ծրագրերի, այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հիմնական ցուցանիշների մշակման աշխատանքներին մասնակցությունը. Նախարարության քննարկմանը ներկայացված` նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի՝ աշխատանքի և աշխատանքի վարձատրության, զբաղվածության ոլորտներում կարգավորման ազդեցության գնահատումը.

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենթ) մասնագիտությունների գծով կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն. քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում.
 • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի, «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին», «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին», «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014թ. ապրիլի 17-ի ««Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող մի շարք իրավական ակտեր հաստատելու մասին» N 534-Ն որոշման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 27-ի «Սոցիալական փաթեթի հատկացման կարգը և փաթեթի մեջ մտնող ծառայությունների բովանդակությունը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1917-Ն և N 1923-Ն, ինչպես նաև 2012 թվականի ապրիլի 19-ի N 594-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1691-Ն որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
 • տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
 • ունի համակարգչով և  ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով
 • Պաշտոնային դրույքաչափը՝ 256623 ՀՀ դրամ,

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի հիմքի վերացումը:

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  08.05.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարությունում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

  Հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչության հաշմանդամների հիմնահարցերի բաժին առաջատար մասնագետ

(պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-3.2-262)

 • Մասնակցում  է հաշմանդամների հիմնահարցերի  բնագավառը կարգավորող իրավական ակտերի նախագծերի մշակման և գործող օրենսդրության կատարելագործման աշխատանքներին, հաշմանդամների վերականգնման, նրանց համար հավասար հնարավորություններ և մատչելի պայմաններ ապահովելուն առնչվող  ծրագրերի մշակման աշխատանքներին:
 • Մասնակցում է հաշմանդամներին պրոթեզաօրթապեդիկ և վերկանգնողական պարագաներով ապահովելուն առնչվող ծրագրերի մշակման աշխատանքներին, հաշմանդամների հիմնահարցերի բնագավառում իրականացվող քաղաքականության և պետական նպատակային   ծրագրերի մոնիթորինգին:
 • Մասնակցում է վարչության կանոնադրական խնդիրներին և գործառույթներին առնչվող դիմում-բողոքների կապակցությամբ     Նախարարության վարչական լսումներ իրականացնող հանձնաժողովի կողմից հրավիրված նիստի նախապատրաստական աշխատանքներին, հաշմանդամների հիմնահարցերով զբաղվող հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների  հետ համագործակցությանը.
 • Մասնակցում է հաշմանդամների տվյալների շտեմարանի ստեղծման աշխատանքների իրականացման և հաշմանդամների հիմնահարցերի բնագավառի տեղեկատվական համակարգի ձևավորման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերին նվիրված գիտաժողովներ, սեմինարներ և այլ միջոցառումներ կազմակերպելու աշխատանքներին.
 • Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է այլ նախարարությունների և գերատեսչությունների համատեղ   քննարկումներին, հաշմանդամների հիմնախնդիրներին նվիրված գիտաժողովների, սեմինարներիև այլ միջոցառումների.
 • Մասնակցում է քաղաքացիների գրավոր դիմումների ու բողոքների քննարկմանը, անհրաժեշտության դեպքում կատարում է դրանցում արծարծված խնդիրների ուսումնասիրություն և տրամադրում համապատասխան պատասխաններ, տեղեկանքներ և եզրակացություններ, բանավոր հարցումներին տալիս պարզաբանումներ.
 • Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցագրեր՝ հաշմանդամների հիմնահարցերով զբաղվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • ունի բարձրագույն կրթություն,
 • քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ. /փոփ. Նախարարի 25.12.2014թ թիվ 232-Ա/4 հրաման/
 • ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
 • Տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
 • Աշխատավարձի չափը՝ 150799   ՀՀ դրամ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ինչպես անձամբ այնպես էլ էլեկտրոնային փոստի հասցե ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից, :

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 08.05.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.060652624 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՆՈՐՔԻ ՏՈՒՆԻՆՏԵՐՆԱՏ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ (ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ) ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Սույն հայտարարությունը տրվում  է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Նորքի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ` ՊՈԱԿ) տնօրենի թափուր պաշտոնում անձի ընտրության (նշանակման) համար: Մրցույթը կանցկացվի 2019 թվականի հունիսի 13-ին ժամը 1100–ին «Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամում (հասցեն՝ք․Երևան,Կարապետ ՈՒլնեցու 68):

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնում կարող է նշանակվել այն գործունակ չափահաս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ով տիրապետում է գրական հայերենին, ունի բարձրագույն կրթություն, առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն, ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի առնվազն 3 տարվա, կամ առնվազն 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնի անձնագրով նախատեսված աշխատանքային և մասնագիտական հմտություններ, այդ  թվում` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», «Սոցիալական աջակցության մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին», «Պետական կենսաթոշակների մասին», «Գնումների մասին», «Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Բյուջետային համակարգի մասին», «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին»  և Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքների, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերի իմացություն, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդները 2019 թվականի մայիսի 29-ը ներառյալ Նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 1. Դիմում,
 2. Անձնագրի, բարձրագույն կրթության դիպլոմի (արական սեռի անձինք՝ նաև զինգրքույկի  կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի) պատճեները,
 3. լուսանկար,
 4. քաղվածք`աշխատանքային գիքույկից,
 5. ինքնակենսագրություն,
 6. բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը,
 7. կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ (լրացված),
 8. տեղեկանք` մշտական բնակության վայրից,
 9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթուղթ (դրանց առկայության դեպքում),
 10. բնութագիր` վերջին աշխատավայրից (եթե կազմակերպությունը չի լուծարվել),
 11. հայտարարություն՝ ՀՀ Կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի թիվ 224-Ն որոշման N1 հավելվածի 8-րդ կետով նախատեսված չափանիշներին համապատասխանելու մասին։

Քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ՝ անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով բնօրինակների հետ միասին:

Լրացուցիչ տեղեկությունների, ինչպես նաև մրցույթի այլ մանրամասներին տեղեկանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել Նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին կամ զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով` 58-37-51:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է սոցիալական աջակցության վարչության նպաստների բաժնի փորձագետ ներգրավելու համար

Մասնակցում է սոցիալական աջակցության բնագավառը կանոնակարգող իրավական ակտերի նախագծերի մշակմանը, մասնակցում է սոցիալական դեպքի վարմանը վերաբերող իրավական ակտերի նախագծերի մշակմանը և գործող իրավական ակտերի կիրարկման ընթացիկ մոնիթորինգին, իրականացնում է ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարների նշանակման, վերահաշվարկման և վճարման աշխատանքների համակարգում, մեթոդական ղեկավարման կազմակերպում, մասնակցում է սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերին դասված անձանց կացարանի խնդրի լուծման պետական ծրագրերի մշակմանը, իրականացմանն ու համակարգմանը, ինչպես նաև դրանց իրականացման մեթոդական ղեկավարմանը և ընթացիկ մոնիթորիգին, կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն, իրականացնում է նրանց գրավոր դիմումների և բողոքների քննարկումներ, կազմում է պատասխանների նախագծեր, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում դրանցում հաղորդվող սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունների (բաժինների) գործունեության մեջ տեղ գտած թերությունների կապակցությամբ կատարում է ուսումնասիրություն: Վարչության պետի, սոցիալական ծառայությունների բաժնի պետի հանձնարարությամբ կատարում է այլ ընթացիկ աշխատանքներ:

Իրականացնում է  դրանց հետ կապված հարակից այլ աշխատանքներ:

նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն կրթություն, հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, գրական հայերենի տիրապետում, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,

փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ 1/մեկ/ տարի:

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • Հայտարարություն նշված սահմանափակումների բացակայության մասին՝
 • պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու,
 • օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,
 • օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու,
 • «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու,
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  10.05.2018թ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԲԱԺՆԻ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ (ՊԱՇՏՈՆԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 25-3.1-172)

Իրականացնում  է   նախարարության և նախարարության համակարգում գործող կազմակերպությունների (այսուհետ` Կազմակերպություններ) կարիքների համար ձեռք բերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների կարիքների գնահատման, Նախարարության գնումների գործընթացի կազմակերպման, Կազմակերպությունների կարիքների բավարարման ուղղությամբ առաջարկությունների  ներկայացման աշխատանքները, նախարարության կողմից իրականացվող  գնումների գործընթացի կազմակերպման, գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության (այսուհետ` գնումների օրենսդրություն) համաձայն Կազմակերպություններին  մեթոդական և գործնական օժանդակության ցուցաբերման, գնումների օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացման և արդյունքների մասին առաջարկությունների ներկայացման, գնման գործընթացների վերաբերյալ ստացված բողոքների ուսումնասիրության և բողոքարկման հանձնաժողովին ներկայացման աշխատանքները, ինչպես նաև բողոքարկման հանձնաժողովի կողմից տրված եզրակացությունների հիման վրա ուսումնասիրությունների  արդյունքում նախարարության կողմից ընդունման ենթակա որոշումների նախագծերի կազմումն  ու  ներկայացումը, Նախարարության և Կազմակերպությունների կողմից իրականացված գնումների գործընթացների արդյունավետության վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրումը: Սահմանված ժամկետներում նախարարության գնումների անվանացանկի կազմման, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության հետ համաձայնեցման, գնումների անվանացանկի ավարտուն տեսքի բերման և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացման աշխատանքները:

Իրականացնում է Նախարարության կարիքների համար ձեռք բերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գծով գնման պայմանագրերի մշակման, պայմանագրերից քաղվածքների կազմման, ներկայացման է clinttreasury  համակարգ  դրանց մուտքագրման աշխատանքները, կնքված գնման պայմանագրերի շրջանակներում կատարողների կողմից ներկայացված կատարողականների և հաշվետվությունների ընդունման և ֆինանսավորման նպատակով Նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն ներկայացնելու աշխատանքները, նախարարության և Կազմակերպությունների կարիքների համար ձեռք բերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ելակետային գների գնագոյացման աշխատանքները` համաձայն  սահմանված կարգի, պետական բյուջեով նախատեսված և Նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերի գծով միջծրագրային և ներքին հոդվածային վերաբաշխումների հայտերի գնումներին վերաբերող բաժինների կազմման, հաստատման և նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն ներկայացման աշխատանքները:

Իրականացնում   է նախարարության գնումների անվանացանկում կատարվելիք փոփոխությունների հայտերի կազմման և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացման աշխատանքները,  նախարարության գնումների պատասխանատու ստորաբաժանումների կողմից գնման հայտերի (այդ թվում գնման առարկաների տեխնիկական հատկանիշների) կազմման աշխատանքները, նախարարության կարիքների համար ձեռքբերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման նպատակով կազմված գնահատող հանձնաժողովների քարտուղարների` գնումների օրենսդրությամբ նախատեսված պարտականությունների կատարումը, Բաժնում մշակվող գնումներին վերաբերող փաստաթղթերի իրավական կարգավորման գործընթացը:

Իրականացնում է  Բաժնի կանոնադրական խնդիրներին և գործառույթներին առնչվող դիմում-բողոքների կապակցությամբ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական լսումներ իրականացնող հանձնաժողովի կողմից հրավիրված նիստի նախապատրաստական աշխատանքները,  նախարարության և նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների պահպանման ծախսերի մասով միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագծի կազմում ընդգրկվելիք ծախսային ծրագրերով ձեռք բերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների  կարիքների գնահատման  աշխատանքները:

Մասնակցում է    նախարարության և Կազմակերպությունների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և տվյալ տարվա պետական բյուջեի նախագծի կազմում ընդգրկվելիք ծախսային ծրագրերով նախատեսվելիք գնումներին վերաբերող փաստաթղթերի փաթեթների կազմման և   և ներկայացման աշխատանքները,

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Բաժնի գլխավոր մասնագետն ունի Օրենքով, Խորհրդի որոշումներով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • ունի բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենենջմենթ)  մասնագիտությունների գծով կամ իրավագիտություն կամ հանրային կառավարում մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:

2) ունի  «ՀՀ բյուջետային  համակարգի  մասին», «Գնումների մասին»,  «Պետական կառավարչական հիմնարկների  մասին», «Պետական ոչ առևտրային  կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի «Գնումների գործնթացի կազմակերպման մասին» թիվ 168-Ն որոշման և   իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն

3) տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը:

4) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

 • Աշխատավարձի չափը՝ 175932 ՀՀ դրամ,

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  23.04.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կայք էջում (old.mlsa.am) ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ/Հայտարարություն/ բաժնում տեղադրված Զբաղվածության պետական գործակալության պետի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-1.2-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը համալրելու հայտարարությունը համարել չեղյալ։

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 Զբաղվածության պետական գործակալության պետ

(պաշտոնի ծածկագիր` 25-1.2-7)

Ապահովում է աշխատաշուկայի ընթացիկ վիճակի ուսումնասիրության, վերլուծության, ազդեցության գնահատման և կանխատեսման, էլեկտրոնային պաշտոնական կայք էջի վարման, աշխատաշուկայի վիճակի մասին տեղեկատվության հավաքագրման, թարմացման ու հասանելիության, զբաղվածության ոլորտի տեղեկատվական շտեմարանի ձևավորման և վարման գործառույթների իրականացումը:

Ապահովում է տարածքային կենտրոնների կողմից աշխատանք փնտրող անձանց` զբաղվածության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, զբաղվածության պետական ծրագրերի և մասնագիտական կողմնորոշման վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրման.կարիքների գնահատման, անհատական ծրագրի կազմման և անհատական ծրագրի իրականացման մասին երկկողմ պայմանագրի կնքման, հաշվառման, գործազուրկի կարգավիճակէ տրամադրման, դրա կասեցման, վերականգնման և դադարեցման, գործառույթների իրականացումը:

Ապահովում է զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրի (այսուհետ ամենամյա ծրագիր) մշակման աշխատանքներին գործակալության մասնակցությունը:

նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ ամենամյա ծրագրի` ըստ մարզերի, տարածքային կենտրոնների և աշխատանք փնտրող անձանց առանձին խմբերի (շահառուների) տեղաբաշխման վերաբերյալ:

Ապահովում է ամենամյա ծրագրի իրականացումը և դրա մոնիթորինգի ու գնահատման իրականացմանը գործակալության մասնակցությունը.

աշխատուժի առաջարկի ու պահանջարկի գնահատման արդյունքների հիման վրա նախարարին ներկայացնում է  առաջարկություններ նախնական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում անվճար ուսուցանվող մասնագիտությունների ցանկի ու տեղերի վերաբերյալ:

Ապահովում է տարածքային կենտրոնների կողմից աշխատանք փնտրող անձանց՝ համապատասխան թափուր աշխատատեղերի առկայության դեպքում, գործատուների մոտ ուղեգրման գործատուներից, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությունների համապատասխան մարմիններից թափուր աշխատատեղերի, զանգվածային ազատումների, ինչպես նաև սպասվելիք կառուցվածքային փոփոխությունների և այլ միջոցառումների մասին տեղեկությունների ստացման, գործատուներին զբաղվածության պետական ծրագրերի, ինչպես նաև աշխատաշուկայի վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության և մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրման.գործառույթների իրականացումը:

Ապահովում է  հանրապետական և տարածքային համաձայնեցման կոմիտեների ձևավորման ու արդյունավետ գործունեությունը:

Ապահովում է  պարբերաբար զանգվածային լրատվության միջոցներով և էլեկտրոնային պաշտոնական կայքէջի միջոցով` նոր ստեղծվող ու թափուր աշխատատեղերի, աշխատաշուկայի վիճակի, ամենամյա ծրագրի կատարման ընթացքի (ծախսված ֆինանսական միջոցների և արդյունքների) մասին տեղեկատվության առցանց հրապարակումը և ամենամյա ծրագրին հատկացված ֆինանսական միջոցների նպատակային և արդյունավետ օգտագործումը:

նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ զբաղվածության բնագավառին վերաբերող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կատարելագործման և զբաղվածության պետական ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ:

Ապահովում է  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով զբաղվածության պետական ծրագրերի իրականացման համար ոչ նպատակային ծախսված ֆինանսական միջոցների վերադարձման գործընթացը:

Ապահովում է  օտարերկրյա պետություններում աշխատանքային գործունեության ծավալման, մասնագիտական ուսուցման ցանկություն ունեցող անձանց իր իրավասության սահմաններում տեղեկատվության տրամադրման և խորհրդատվության իրականացման, ինչպես նաև նրանց և օտարերկրյա պետությունների գործատուների միջև միջնորդության իրականացումը, ինչպես նաև  արտագնա աշխատանքների կազմակերպման,աշխատանքային միգրանտների շահերի պաշտպանության հարցերի մասին կնքված Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի շրջանակներում` արտագնա աշխատանքների համար աշխատանքային միգրանտների հավաքագրման, վերապատրաստման կազմակերպումը:

Ապահովում է գործակալության և տարածքային կենտրոնների պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, սոցիալական գործընկերների, գործատուների, աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական, հասարակական և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը, միջազգային պայմանագրերի շրջանակներում ապահովում է  զբաղվածության կարգավորման համատեղ ծրագրերի իրականացումը՝ նախարարի կամ նախարարի տեղակալի հանձնարարությամբ:

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովում է քաղաքացիների առաջարկություններին, դիմումներին և բողոքներին ընթացք տալը.

Իր իրավասության սահմաններում ապահովում է «Գնումների մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով զբաղվածության պետական ծրագրերի ու պահպանման ծախսերի շրջանակներում ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման գործընթացի իրականացումը:

Ապահովում է  Գործակալության բյուջետային պլանավորման և ֆինանսավորման գործընթացին մասնակցությունը:

Ապահովում է  Գործակալության հաշվապահական հաշվառման վարումը և  զբաղվածության պետական ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների մասին հայտի, ծախսերի նախահաշիվների կազմման և այն նախարարին ներկայացման գործառույթների իրականացումը:

Ապահովում է վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների (հարցաթերթեր, տեղեկանքներ և այլն) կազմման ու ներդրման դրանց միջոցով հավաքագրված տվյալների ու տեղեկությունների հիման վրա վարչական վիճակագրական ռեգիստրների վարման գործառույթների իրականացումը:

Ապահովում է տարածքային կենտրոններից ստացված զբաղվածության մասին վիճակագրական ու ֆինանսական հաշվետվությունների ամփոփման և դրանք սահմանված կարգով նախարարին ու Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն ներկայացման գործառույթների իրականացումը:

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գործակալության կանոնադրական նպատակների իրականացման համար ապահովում է  համապատասխան մարմիններից տեղեկատվության ստացումը:

Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում է Գործակալության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը:

Գլխավոր քարտուղարին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով  վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ:

Համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Գործակալության քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին:

Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն:

Գլխավոր քարտուղարին է ներկայացնում Գործակալության աշխատանքային ծրագրերը:

Այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Գործակալության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր:

Ստորագրում է Գործակալության անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.

Գործակալության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ:

Գլխավոր քարտուղարին, ըստ անհրաժեշտության,  ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Գործակալության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար:

Գործակալության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Գլխավոր քարտուղաի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների:

Ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • ունի բարձրագույն կրթություն
 • քաղաքացիական ծառայության գլխավոր  պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն  երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական, կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանարապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական  պաշտոններումառնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն երեք տարին` ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում:
 • ունի «Զբաղվածության մասին»,  «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  2014  թվականի    մայիսի  29-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 1823-Ն է N 1821-Ն որոշումներում  փոփոխություններ  ու  լրացումներ  կատարելու  մասին» N  578-Ն որշման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող մի շարք իրավական ակտեր հաստատելու մասին N 534-Ն որոշմաէ և  իր լիազորությունների հետ կապված իրավական  այլ   ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
 • տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը:
 • ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
 • տիրապետում է ռուսերեն (ազատ) կամ անգլերեն (կարդում և կարող է բացատրվել), կամ ֆրանսերեն (կարդում և կարող է բացատրվել), կամ գերմաներեն (կարդում և կարող է բացատրվել) լեզվին:

Աշխատավարձի չափը՝ 377659 ՀՀ դրամ,

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).
 • 1-2 էջի սահմաններում պահանջվում է նաև զբաղվածության գործակալության աշխատանքների և ծրագրերի մասին առաջարկ ներկայացնել:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  16.04.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.060652624 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Ժողովրդագրության բաժնի առաջին կարգ մասնագետ (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-4.2-24)

Մասնակցում է հանրապետությունում ժողովրդագրական իրավիճակի վերլուծության և գնահատման աշխատանքների իրականացմանը,  նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավմանն ուղղված միտումների տեսանկյունով ժողովրդագրական փորձաքննության իրականացմանը, ժողովրդագրական վիճակի բարելավմանն ուղղված զբաղվածության և սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի մշակման աշխատանքներին:

Մասնակցում է միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և բյուջետային ֆինանսավորման հայտի կազմման աշխատանքներին, բյուջեի իրականացման աստիճանը բնութագրող ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվությունների կազմանը և ներկայացմանը,  ժողովրդագրական պետական քաղաքականության և իրականացվող ծրագրերի լուսաբանմանը:

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Բաժնի փաստաթղթային սպասարկումը, փաստաթղթաշրջանառության վարման աշխատանքները,

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության և արխիվացման աշխատանքները,

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին,

Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

*  ունի  բարձրագույն կրթություն

* ունի ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի, «Սոցիալական աջակցության մասին», «Զբաղվածության մասին», «Պետական նպաստների մասին», «Պետական կենսաթոշակների մասին», «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

* տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.

* ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

 • Աշխատավարձի չափը՝ 95903 ՀՀ դրամ,

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  11.04.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.060652624 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Ժողովրդագրության բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-3.1-229)

Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդագրական պետական քաղաքականության հիմնական ուղղությունների մշակումը,  հանրապետությունում ժողովրդագրական իրավիճակի վերլուծության և գնահատման աշխատանքները, ժողովրդագրական վիճակի բարելավմանն ուղղված զբաղվածության և սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքները,  Նախարարության համակարգում զինվորական հաշվառման ենթակա պահեստազորայինների ամրագրումը, Նախարարությունում քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի նախապատրաստման ամենամյա հիմնական միջոցառումների (քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում գործելու) պլանների մշակման աշխատանաները:

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Նախարարության ենթակա կազմակերպությունների՝ քաղաքացիական պաշտպանության գծով գործունեության ուսումնասիրությններին:

Բաժնի պետին ներկայացնում է առաջարկույթուններ քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով անձնակազմի նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության աշխատանքների կատարելագործման վերաբերյալ:

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության ու Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից կազմակերպված օպերատիվ միջոցառումներին (շտաբային, հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժություններ, խորհրդակցություններ):

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և բյուջետային ֆինանսավորման հայտի կազմման աշխատանքներին.

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է բյուջեի իրականացման աստիճանը բնութագրող ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվությունների կազմանը և ներկայացմանը:

Ուսումնասիրում և առաջարկություններ է ներկայացնում քաղաքացիների դիմումների և բողոքների վերաբերյալ.

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր.

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին.

իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցագրեր՝ համապատասխան մարմիններում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող աշխատանքների վիճակի մասին.

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

* ունի բարձրագույն կրթություն,

*քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.

*ունի ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի, «Սոցիալական աջակցության մասին», «Զբաղվածության մասին», «Պետական նպաստների մասին», «Պետական կենսաթոշակների մասին», «Երեխայի իրավունքների մասին», «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին», «Զորահավաքի և զորահավաքային պատրաստության մասին», «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին»   ՀՀ օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական  այլ   ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.

* ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

 • Աշխատավարձի չափը՝ 175932 ՀՀ դրամ,

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  11.04.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.060652624 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարությունում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

  Ֆինասատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-2.3-172)

Վարում է ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված՝ Նախարարության միջոցով իրականացվող և իրեն հանձնարարված ծախսային ծրագերի հաշվապահական հաշվառման գործընթացը:

Իրականացնում է ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված, Նախարարության միջոցով իրականացվող և իրեն հանձնարարված ծրագրերի գծով ֆինանսահաշվապահական հաշվետվությունների կազմման, ընդունման, ամփոփման և ներկայացման աշխատանքները, Նախարարի աշխատողների աշխատավարձերի, անաշխատունակության  նպաստների, գործուղումների, արձակուրդային  և այլ  վճարների համար անհրաժեշտ հաշվարկների կատարման աշխատանքները:

Կատարում է ելակետային տվյալների հավաքագրում և ձևակերպումներ տարեկան, եռամսյակային, ամսական հաշվետվությունները կազմելու համար, ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված, Նախարարության միջոցով իրականացվող և իրեն հանձնարարված ծրագրերի ֆինանսավորման իրականացման նպատակով հավաստագրերի, պարտավորությունների կազմման և clienttreasury համակարգ մուտքագրման աշխատանքները:

Մասնակցում է Նախարարի Նախարարության ապրանքներ մատակարարող և ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների հետ կնքված պայմանագրերի կատարման գծով փոխադարձ հաշվարկների ստուգման ակտերի կազմման աշխատանքներին,Նախարարի աշխատակազմի աշխատողների եկամտային հարկի հաշվարկման և հաշվետվության կազմմման և ներկայացման աշխատանքները:

Իր իրավասությունների շրջանակներում մեթոդական և խորհրդատվական օգնություն է ցուցաբերում Նախարարության համակարգի կազմակերպություններին` հաշվապահական հաշվառման բնույթի հարցերով:

Բաժնի  պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է բաժնի  առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր:

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրի մշակման աշխատանքներին:

Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև  Բաժնի  պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ:

Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու և աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար:

Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին:

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

*ունի տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենթ) մասնագիտությունների գծով բարձրագույն  կրթություն,

*քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ։

 • ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
 • Տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
 • Աշխատավարձի չափը՝ 212309  ՀՀ դրամ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  11.04.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.060652624 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Ֆինասատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (պաշտոնի ծածկագիր` 25-4.1-199)

Մասնակցում է  ՀՀ տվյալ տարվա պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին Նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի ծախսերի տարեկան նախահաշիվների, ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցերի, կազմման, համակարգ մուտքագրման և հաստատման ներկայացման  գործընթացին, ՀՀ տվյալ տարվա պետական բյուջեով հաստատված և Նախարարության միջոցով իրականացվող ծախսային ծրագրերով նախատեսված գնումների մասին օրենսդրությունից չբխող միջոցների բաշխման գործընթացին, ՀՀ տվյալ տարվա պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին Նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով գնումների մասին օրենսդրությունից չբխող պայմանագրերի կազմման և հաստատման ներկայացման գործընթացին:

Մասնակցում է ՀՀ տվյալ տարվա պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին Նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով գնումների մասին օրենսդրությունից չբխող` կնքված պայմանագերի շրջանակներում ֆինանսական հաշվետվությունների և կատարողականների ընդունման, ամփոփման և հաստատման ներկայացման գործընթացին, ՀՀ պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին Նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով ամենամսյա ֆինանսավորման բյուջետային և միջգանձապետական հայտերի կազմման և հաստատման ներկայացման գործընթացին, պետական բյուջեի Նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով եռամսյակային չափաքանակների ֆինանսավորման ամփոփման գործընթացին, ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված ծրագրերի գծով ներքին հոդվածային և միջծրագրային վերաբաշխման փաստաթղթերի փաթեթի կազմման աշխատանքներին, ՀՀ պետական բյուջեների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի և հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագծում ընդգրկվելիք ծախսային ծրագրերի բյուջետային հայտերի փաթեթների կազմման աշխատանքներին:

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջրկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի  պահպանության և արխիվացման աշխատանքները:

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին:

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • ունի տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա և կառավարում) մասնագիտությունների  գծով բարձրագույն կրթություն:
 • ունի «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին, «Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին», «Գանձապետական համակարգի մասին», «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունվարի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեների կատարման կարգն հաստատելու մասին» N48 որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
 • Տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
 • Աշխատավարձի չափը՝ 111115  ՀՀ դրամ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  11.04.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.060652624 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Ֆինասատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության տնտեսագիտական բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալ (պաշտոնի ծածկագիր՝ 25-2.2-8)

Կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի կազմման նպատակով Նախարարության ճյուղային ստորաբաժանումների կողմից ներկայացված հայտերի ֆինանսական գնահատականի որոշման, լիազոր մարմնի կողմից սահմանված ձևաչափերին համապատասխան ֆինանսական հաշվարկների կազմման, ըստ ծրագրերի ամփոփման և ներկայացման աշխատանքները, Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագծում ընդգրկվելիք ծախսային ծրագրերի բյուջետային հայտերի փաթեթների կազմման և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացման աշխատանքները, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված ծրագրերի գծով ներքին հոդվածային և միջծրագրային վերաբաշխման փաստաթղթերի փաթեթի կազմման և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացման աշխատանքները, Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին Նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունից բխող` կնքված պայմանագրերի շրջանակներում ֆինանսական հաշվետվությունների և կատարողականների ընդունման, ամփոփման և հաստատման ներկայացնելու աշխատանքները:

Կազմակերպում է Նախարարության և նախարարության  կազմակերպությունների կարիքների համար ձեռք բերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ելակետային գների գնագոյացման աշխատանքներին մասնակցության գործընթացը` համաձայն սահմանված կարգի, Նախարարի և Նախարարության կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների հաստիքացուցակների կազմման, համաձայնեցման և հաստատման ներկայացման աշխատանքները, ինչպես նաև Նախարարության համակարգի ՊՈԱԿ-ների հաստիքացուցակների, տարվա ընթացքում դրանցում կատարվելիք փոփոխությունների, հաստիքացուցակներին կից լրացուցիչ վճարների հաշվարկների  (տոնական օրերի և գիշերային ժամերի, բարձր լեռնայնության և այլն) ընդունման և հաստատման ներկայացման աշխատանքները, Նախարարության համակարգի տնտեսագիտական բնույթի չափորոշիչներ և տնտեսագիտական ոլորտին վերաբերող նորմատիվ իրավական և այլ ակտերի նախագծեր և ներկայացնում համաձայնեցման,  կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեով հաստատված և Նախարարության միջոցով իրականացվող ծախսային ծրագրերով նախատեսված` ըստ կատարողների, միջոցների բաշխման աշխատանքներին մասնակցության գործընթացը:

Նախարարության համակարգի պետական ոչ առևտրային և առևտրային կազմակերպություններին ցուցաբերում է տնտեսագիտական հարցերով մեթոդական, գործնական և խորհրդատվական օգնություն,

Կազմակերպում է Նախարարության և Նախարարության համակարգի կազմակերպությունների պետական վիճակագրական, պետական բյուջեի կատարման տարեկան, դրամական միջոցների հոսքերի և այլ հաշվետվությունների կազմման, ընդունման, ամփոփման և ներկայացման գործընթացը և իրականացնում դրանց վարման նկատմամբ հսկողություն, Նախարարության համակարգի կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե մուտքագրվող եկամուտների վերաբերյալ, միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերով և բյուջետային տարիների կտրվածքով, կանխատեսումների և դրանց հավաքագրման վերաբերյալ հաշվետվությունների ընդունման, ամփոփման և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացման աշխատանքները, Նախարարության կառավարմանը հանձնված բաժնետիրական ընկերության տարեկան և արտահերթ ժողովների անցկացման կազմակերպման, ժողովների արձանագրությունների կազմման և ներկայացման, ինչպես նաև համակարգում է բաժնետիրական ընկերության տարեկան ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումների և վերլուծության մասին հաշվետվությունների ընդունման և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն ներկայացման աշխատանքները:

Կազմակերպում է Նախարարության համակարգի կազմակերպությունների կողմից հումանիտար և մարդասիրական օգնությունների կարգով ստացված դրամական և ապրանքանյութական արժեքների վերաբերյալ ներկայացվող հաշվետվությունների ամփոփման աշխատանքներին մասնակցության գործընթացը,  սոցիալական պաշտպանության ոլորտի նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի ազդեցության տնտեսագիտական գնահատականի վերաբերյալ նզրակացությունների ներկայացումը:

Կազմում է Բաժնի  գործունեության տարեկան ծրագրերը, կատարում աշխատանքների բաշխում՝ Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների միջև  և հսկում դրանց կատարման ընթացքը,

Վարչության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներէ և ուղեցույցերէ մշակման գործընթացը:

Վարչության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով  վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ:

Վարչության պետին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը:

Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Վարչության պետի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների,

Ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին,

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

*ունի  տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենթ) մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն,

*քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում.

* ունի «Բյուջետային համակարգի մասին», «Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին», «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին», «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին», «Գնումների մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»  և Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին», Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների կողմից պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումներ և  վերլուծություն իրականացնելու, պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության արդյունքներն ամփոփելու և առաջարկություններ ներկայացնելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 898  որոշումն  ուժը  կորցրած  ճանաչելու մասին» 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1844-Ն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունվարի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեների կատարման կարգը հաստատելու մասին» N 48 որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

 • ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
 • Տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
 • Աշխատավարձի չափը՝ 256623  ՀՀ դրամ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  11.04.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.060652624 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական

հարցերի նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է հասարակայնության հետ կապերի բաժնի փորձագետ ներգրավելու համար

Իրականացնում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության առօրյա աշխատանքի հանրայնացումը, բաժնի կողմից պատրաստվող նյութերի պատրաստման, վիդեո և աուդիո մոնտաժի, դրանց տարածման, սոցիալական ցանցերում նախարարության ներկայացվածության ակտիվացմանն ուղղված գործընթացներին, լրատվամիջոցների ամենօրյա մշտադիտարկման, լրատվամիջոցներում նախարարության ներկայացվածության վերաբերյալ ամենօրյա տեղեկանքների և անհրաժեշտության դեպքում՝ ամսական վերլուծությունների պատրաստումը:

Իրականացնում է  դրանց հետ կապված հարակից այլ աշխատանքներ:

նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն կրթություն՝ լրագրության ոլորտում, գերազանց  տիրապետում հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ 6/վեց/ ամիս:

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • Հայտարարություն նշված սահմանափակումների բացակայության մասին՝
 • պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու,
 • օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,
 • օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու,
 • «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու,
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  16.04.2019թ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն նախարարության  զբաղվածության պետական գործակալության քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Զբաղվածության պետական գործակալության Դիլիջանի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրենի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.3-375)

Ապահովում է տարածքի աշխատաշուկայի ընթացիկ վիճակի ուսումնասիրության, վերլուծության, կանխատեսման տեղեկատվական շտեմարանի վարման, աշխատանք փնտրող անձանց` խորհրդատվության տրամադրման. կարիքների գնահատման, անհատական ծրագրի կազմման և երկկողմ պայմանագրի կնքման, հաշվառման, գործազուրկի կարգավիճակ տալու, դրա կասեցման, վերականգնման և դադարեցման, աշխատանք փնտրող անձանց համապատասխան թափուր աշխատատեղերի առկայության դեպքում գործատուների մոտ ուղեգրման, գործատուներից թափուր աշխատատեղերի, զանգվածային ազատումների, և այլ միջոցառումների մասին տեղեկությունների ստացման, գործատուներին զբաղվածության պետական ծրագրերի, ինչպես նաև աշխատաշուկայի վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության և մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրման գործառույթների իրականացման աշխատանքները, տարածքային  համաձայնեցման կոմիտեների ձևավորման աշխատանքների կատարումն ու արդյունավետ գործունեությունը, ամենամյա ծրագրին հատկացված ֆինանսական միջոցների նպատակային և արդյունավետ օգտագործման գործընթացը, օտարերկրյա պետություններում աշխատանքային գործունեության ծավալման, մասնագիտական ուսուցման ցանկություն ունեցող անձանց խորհրդատվության  և տեղեկատվության տրամադրման իրականացումը, արտագնա աշխատանքների կազմակերպման, ինչպես նաև աշխատանքային միգրանտների շահերի պաշտպանության հարցերի մասին կնքված Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի շրջանակներում արտագնա աշխատանքների համար աշխատանքային միգրանտների հավաքագրման, վերապատրաստման կազմակերպումը, զբաղվածության պետական ծրագրերի իրականացման համար ոչ նպատակային ծախսված ֆինանսական միջոցների վերադարձման գործընթացը, ապահովում է պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, սոցիալական գործընկերների, գործատուների, աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական, հասարակական և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ Կենտրոնի համագործակցությունը. գործակալության բյուջետային պլանավորման և ֆինանսավորման գործընթացին մասնակցությունը, տարածքային կենտրոնի հաշվապահական հաշվառման վարման, զբաղվածության պետական ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների մասին հայտերի կազմման և այն Գործակալության համապատասխան բաժին  ներկայացման աշխատանքների իրականացումը, վարչական վիճակագրական ու ֆինանսական հաշվետվությունների (հարցաթերթեր, տեղեկանքներ և այլն) կազմման և այն Գործակալության համապատասխան բաժին  ներկայացման աշխատանքների, միջազգային պայմանագրերի շրջանակներում` զբաղվածության կարգավորման համատեղ ծրագրերի իրականացումը, միջգերատեսչական սոցիալական համագործակցության կանոնակարգով սահմանված կամ այլ խնդրահարույց դեպքերից որևէ մեկի հայտնաբերման դեպքում ապահովում է` տեղեկատվության տրամադրումը տարածքը սպասարկող սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությանը (բաժնին) խնդրահարույց դեպքի հայտնաբերման վերաբերյալ,  իր ներկայացուցչի մասնակցությունը` համակարգող և խորհրդատվական մարմինների աշխատանքին,

Մասնակցում է զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրի մշակման, զբաղվածության պետական  ծրագրերի և դրանց ընթացիկ մոնիթորինգի ու գնահատման իրականացման աշխատանքներին։

Գործակալության պետին ներկայացնեում է առաջարկություններ՝ զբաղվածության բնագավառին վերաբերող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կատարելագործման, ամենամյա ծրագրի վերաբաշխման, զբաղվածության պետական ծրագրերի իրականացման, Կենտրոնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու, ըստ անհրաժեշտության,  Կենտրոնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, աշխատանքային խմբեր կազմավորելու, Կենտրոնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին։

Ներկայացնեում է Կենտրոնի աշխատանքային ծրագրերը։

Գործակալության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է քաղաքացիների առաջարկություններին, դիմումներին և բողոքներին ընթացք տալը, Կենտրոնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաստման, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների, ուղեցույցների մշակման աշխատանքները, կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն։

Բազմամասնագիտական խմբի ձևավորման նպատակով համապատասխան մասնագետի տվյալները տրամադրում է սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությանը (բաժնին), այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Կենտրոնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր, ստորագրում է Կենտրոնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.

Կենտրոնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ։

Կենտրոնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների և փորձագետների։

Ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ համապատասխան մարմիններում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին։

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ աշխատանքներ: 

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն,
 • քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում
 • ունի «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մայիսի 29-ի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 1823-Ն և N 1821-Ն որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» N 578-Ն որոշման, Հայաստանի Հանպապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի, «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող մի շարք իրավական ակտեր հաստատելու մասին N 534-Ն որոշման  իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու ,տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • ունի համակարգչով և  ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով և «Գործ» տեղեկատվական և համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններում դիմումների միասնական հաշվառման տեղեկատվական ենթահամակարգերի օգտագործման համար անհրաժեշտ համակարգչային ծրագրերով աշխատելու ունակություն.
 • աշխատավարձի պաշտոնային դրույքաչափը՝ 212309  ՀՀ դրամ,

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի հիմքի վերացումը։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմ(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զին.գրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  04.04.2019թ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

 1. ՀՀ բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.3-291)

Իրավական աջակցություն է ցուցաբերում Գործակալության տարածքային մարմինների աշխատակիցներին,Բաժնի պետի հանձնարարությամբ որպես Գործակալության ներկայացուցիչ հանդես է գալիս դատական տարբեր ատյաններում, Նախապատրաստում է տարբեր դատական ատյաններ Գործակալության անունից ներկայացվող հայցադիմումների, հայցադիմումների պատասխանների, վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների, դրանց պատասխանների, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ՀՀ գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչություն վճռաբեկ բողոք բերելու համար միջնորդությունների նախագծերը,Խորհրդատվություն է տալիս առողջապահական կազմակերպություններին, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Զբաղվածության պետական գործակալության տարածքային կենտրոններին, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների աշխատակազմերի սոցիալական ծառայությունների տարածքային գրասենյակներին, հաշմանդամների վերականգնման հարցերով զբաղվող այլ կազմակերպություններին՝ ԲՍՓ ոլորտի իրավական հարցերի վերաբերյալ,Գրասենյակ դիմող անձանց անհրաժեշտության դեպքում տրամադրում է խորհրդատվական օգնություն,

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • ունի իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն. քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • ունի Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքի, «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թ նոյեմբերի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովության  նախարարության  Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության  կանոնադրությունն ու կառուցվածքը  հաստատելու մասին ևՀայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի  նոյեմբերի 3-ի  N 684-Ն որոշման  մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 1822-Ն, 2006 թվականի  մարտի 2-ի  «Բժշկասոցիալական  փորձաքննության  իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 276-Ն, 2003թ հունիսի 13-ի «Բժշկասոցիալական փորձաքննության  ժամանակ օգտագործվող  դասակարգիչները և հաշմանդամության խմբերի  սահմանման չափանիշները հաստատելու մասին» N 780-Ն որոշումների և իր լիազորությունների հետ կապված  այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
 • տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
 • ունի համակարգչով և  ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով
 • Պաշտոնային դրույքաչափը՝ 212309 ՀՀ դրամ,

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի հիմքի վերացումը:

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  03.04.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը (այսուհետ՝ Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն նախարարության քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար      

Զբաղվածության պետական գործակալության աշխատաշուկայի վերլուծության, կանխատեսման և գնահատման բաժնի գլխավոր մասնագետ  (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.3-326)

Իրականացնում է աշխատաշուկայի ընթացիկ իրավիճակի ուսումնասիրություն, վերլուծություն, ազդեցության գնահատում և կանխատեսում, աշխատաշուկայի իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումը և ամփոփումը, առաջարկությունների  ներկայացումը ամենամյա ծրագրի` ըստ մարզերի, տարածքային կենտրոնների և աշխատանք փնտրող անձանց առանձին խմբերի (շահառուների) տեղաբաշխման վերաբերյալ, աշխատուժի առաջարկի ու պահանջարկի գնահատման արդյունքների հիման վրա առաջարկությունների ներկայացում` նախնական (արհեuտագործական), միջին մաuնագիտական և բարձրագույն ուuումնական հաuտատություններում անվճար ուuուցանվող մաuնագիտությունների ցանկի և տեղերի վերաբերյալ:

Մասնակցում է զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրի (այսուհետ` ամենամյա ծրագիր) մշակման աշխատանքներին, ամենամյա ծրագրի մոնիթորինգի ու գնահատման աշխատանքներին:

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր:

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • Ունի բարձրագույն կրթություն.
 • քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:
 • Ունի «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի  մայիսի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի   նոյեմբերի 14-ի N 1823-Ն և N 1821-Ն որոշումներում  փոփոխություններ  ու  լրացումներ  կատարելու  մասին» N  578-Ն որոշման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի  ապրիլի 17-ի «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող մի շարք իրավական ակտեր հաստատելու մասին»   N 534-Ն որոշման և  իր լիազորությունների հետ կապված իրավական  այլ   ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
 • Տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
 • Աշխատավարձի չափը՝ 212309 ՀՀ դրամ,

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  03.04.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՄԱՐԻ ԻԶՄԻՐԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՆԿԱՏՈՒՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ (ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ) ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

           Սույն հայտարարությունը տրվում  է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ` ՊՈԱԿ) տնօրենի թափուր պաշտոնում անձի ընտրության (նշանակման) համար: Մրցույթը կանցկացվի 2019 թվականի  մայիսի 17-ին ժամը 1100–ին «Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամում (հասցեն՝ք․Երևան,Կարապետ ՈՒլնեցու 68)

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնում կարող է նշանակվել այն գործունակ չափահաս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ով տիրապետում է գրական հայերենին, ունի բարձրագույն կրթություն, առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն, ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի առնվազն 3 տարվա, կամ առնվազն 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնի անձնագրով նախատեսված աշխատանքային և մասնագիտական հմտություններ, այդ  թվում` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», «Սոցիալական աջակցության մասին», «Պետական կենսաթոշակների մասին», «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին», «Գնումների մասին», «Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Բյուջետային համակարգի մասին», «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին»,  «Երեխայի իրավունքների մասին», «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին»,  «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին», «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» և Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքների, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերի իմացություն, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդները մինչև 2019 թվականի մայիսի 2-ը Նախարարության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժին պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 1. Դիմում,
 2. Անձնագրի, բարձրագույն կրթության դիպլոմի (արական սեռի անձինք՝ նաև զինգրքույկի  կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի) պատճեները,
 3. Լուսանկար,
 4. քաղվածք`աշխատանքային գիքույկից,
 5. ինքնակենսագրություն,
 6. բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը,
 7. կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ (լրացված),
 8. տեղեկանք` մշտական բնակության վայրից,
 9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթուղթ (դրանց առկայության դեպքում),
 10. բնութագիր` վերջին աշխատավայրից (եթե կազմակերպությունը չի լուծարվել),
 11. հայտարարություն՝ ՀՀ Կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի թիվ 224-Ն որոշման N1 հավելվածի 8-րդ կետով նախատեսված չափանիշներին համապատասխանելու մասին։

Քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ՝ անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով բնօրինակների հետ միասին:

Լրացուցիչ տեղեկությունների, ինչպես նաև մրցույթի այլ մանրամասներին տեղեկանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել Նախարարության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժին կամ զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով` 58-37-51:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Զբաղվածության պետական գործակալության Հրազդանի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի հաշվառման, խորհրդատվության և ծրագրեի իրականացման բաժնի պետի (պաշտոնի ծածկագիր`  25-3.1-195)

       Կազմակերպում է աշխատանք փնտրող անձանց` խորհրդատվության տրամադրման, կարիքների գնահատման, անհատական ծրագրի կազմման, երկկողմ պայմանագրի կնքման, հաշվառման, գործազուրկի կարգավիճակ տալու, դրա կասեցման, վերականգնման և դադարեցման գործընթացները, զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրի մշակման աշխատանքներին մասնակցությունը, զբաղվածության պետական  և միջազգային պայմանագրերի շրջանակներում` զբաղվածության կարգավորման համատեղ ծրագրերի և դրանց ընթացիկ մոնիթորինգի ու գնահատման իրականացումը, զբաղվածության պետական ծրագրերի իրականացման համար ոչ նպատակային ծախսված ֆինանսական միջոցների վերադարձման, օտարերկրյա պետություններում աշխատանքային գործունեության ծավալման, մասնագիտական ուսուցման ցանկություն ունեցող անձանց տեղեկատվության տրամադրման և խորհրդատվության իրականացման, ինչպես նաև  Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի շրջանակներում արտագնա աշխատանքների համար աշխատանքային միգրանտների հավաքագրման, վերապատրաստման կազմակերպման, պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, սոցիալական գործընկերների, գործատուների, աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական, հասարակական և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ բաժնի համագործակցության, քաղաքացիների առաջարկություններին, դիմումներին և բողոքներին ընթացք տալու գործընթացները։ Կենտրոնի տնօրենին ներկայացնում է առաջարկություններ զբաղվածության բնագավառին վերաբերող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կատարելագործման, զբաղվածության պետական ծրագրերի իրականացման և ամենամյա ծրագրի վերաբաշխման վերաբերյալ.

     Կենտրոնի տնօրենի հանձնարարությամբ ապահովում է  Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ մշակելը.

Կենտրոնի տնօրենին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ Բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով  վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ.

Իրականացնում է տարածքը սպասարկող սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությանը (բաժնին) խնդրահարույց դեպքի հայտնաբերման վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման աշխատանքները.

համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.

Կենտրոնի տնօրենին է ներկայացնում  Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը. ըստ անհրաժեշտության,  ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ և գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.

Այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր, ստորագրում է բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը, բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, Կենտրոնի տնօրենի գիտությամբ,  կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների և փորձագետների։

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ աշխատանքներ: 

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն,
 • քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ
 • «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մայիսի 29-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 1823-Ն և 1821-Ն որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» N 578-Ն որոշման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող մի շարք իրավական ակտեր հաստատելու մասին N 534-Ն որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը․
 • ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
 • աշխատավարձի պաշտոնային դրույքաչափը՝ 175932  ՀՀ դրամ,

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի հիմքի վերացումը։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմ(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զին.գրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  25.032019թ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ  ՊԵՏԻ

(25-2.2-73)

Բաժնի պետը` համակարգում է Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդագրական պետական քաղաքականության հիմնական ուղղությունների մշակումը:

Կազմակերպում և համակարգում է հանրապետությունում ժողովրդագրական իրավիճակի վերլուծության և գնահատման աշխատանքների իրականացումը, ժողովրդագրության ակտիվ քաղաքականությանն ուղղված աշխատանքների վերաբերյալ ներկայացվող հաշվետվությունների կազմման աշխատանքները:

կազմակերպում և համակարգում է նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավմանն ուղղված միտումների տեսանկյունով ժողովրդագրական փորձաքննության իրականացումը, ժողովրդագրական վիճակի բարելավմանն ուղղված զբաղվածության և սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքները:

Մասնակցում է  ժողովրդագրության բնագավառի հինահարցերին վերաբերող գիտաժողովների, սեմինարների և այլ միջոցառումների, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության ու Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից կազմակերպված օպերատիվ միջոցառումներին (շտաբային, հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժություններ, խորհրդակցություններ):

Կազմակերպում և համակարգում է Նախարարությունում քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի նախապատրաստման ամենամյա հիմնական միջոցառումների (քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում գործելու) պլանների մշակման աշխատանքները, զինվորական հաշվառման ենթակա պահեստազորայինների ամրագրումը:

Մասնակցում է Նախարարության ենթակա կազմակերպությունների է քաղաքացիական պաշտպանության գծով գործունեության ուսումնասիրություններին:

Նախարարին և գլխավոր քարտուղարին  ներկայացնում է առաջարկություններ  քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով անձնակազմի նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության աշխատանքների կատարելագործման վերաբերյալ.

Կազմում է միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և բյուջետային ֆինանսավորման հայտի կազմման աշխատանքները, կազմակերպում է բյուջեի իրականացման աստիճանը բնութագրող ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը:

Նախարարության միջազգային համագործակցության և զարգացման ծրագրերի վարչության հետ համատեղ կազմակերպում է ժողովրդագրության բնագավառում հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը:

Նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի հետ համատեղ զանգվածային լրատվության և հանրային իրազեկման այլ միջոցներով կազմակերպում է ժողովրդագրական պետական քաղաքականության և իրականացվող ծրագրերի լուսաբանումը:

Գլխավոր քարտուղարի  հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն:

Ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը:

Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ:

Ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին:

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

* ունի բարձրագույն կրթություն,

*քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում:

* ունի ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի, «Սոցիալական աջակցության մասին», «Զբաղվածության մասին», «Պետական նպաստների մասին», «Պետական կենսաթոշակների մասին», «Երեխայի իրավունքների մասին», «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին», «Զորահավաքի և զորահավաքային պատրաստության մասին»,  «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական  այլ   ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:

* տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը:

* ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

 • Աշխատավարձի չափը՝ 256623 ՀՀ դրամ,

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  25.03.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Քարտուղարության քաղաքացիների ընդունելության բաժին առաջատար մասնագետ  (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-429)

Նախարարություն  այցելած քաղաքացիների կողմից բարձրացված հարցերին տալիս է պարզաբանումներ  իր լիազորությունների սահմաններում, գրանցում է Բաժին դիմած քաղաքացիների  բանավոր և գրավոր դիմումները:

Իրականացնում է գրավոր դիմումների  թղթային տարբերակների գրանցումը գրանցամատյանում և հանձնումը ընդհանուր բաժին, աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրության փոփոխությունների վերաբերյալ քաղաքացիների իրազեկման գործընթացը:

Հերթագրում է նախարարի, նախարարի տեղակալների և գլխավոր քարտուղարի ընդունելության համար դիմած քաղաքացիներին, կազմում քաղաքացիների տվյալները ներառող ցուցակ:

Կազմում է նախարարություն դիմած քաղաքացիների դիմում-բողոքների ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային և տարեկան կտրվածքներով հաշվետվությունները և կատարում համեմատական վերլուծություն, նախարարի, նախարարի տեղակալների  և գլխավոր քարտուղարի ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականների հիման վրա արձանագրությունները:

Իրականացնում է նախարարի ընդունելության վերաբերյալ ամսեկան կտրվածքով տեղեկատվության տրամադրումը  Հայաստանի  Հանրապետության նախագահի և կառավարության աշխատակազմեր, բաժնի կողմից իրականացվող աշխատանքների կատարման աստիճանը բնորոշող ոչ ֆինանսկան ցուցանիշների վերաբերյալ եռամսյակային և տարեկան կտրվածքներով հաշվետվությունների կազմումն ու տրամադրումը:

Գրանցում է տեղեկատվական կենտրոն-ընդունարան դիմած իրավաբանական անձանց տվյալները, տեղեկատվական կենտրոն-ընդունարան ներկայացված փաստաթղթերը և ներկայացնում ընդհանուր բաժին:

Բաժնի  պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր,  մասնակցում է Բաժնի  աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին:

Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցագրեր՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

* ունի բարձրագույն կրթություն,

* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:

* ունի    «ՀՀ քաղաքացիների  առաջարկությունները, դիմումները և  բողոքները  քննարկելու կարգի մասին», «Տեղեկատվության ազատության մասին»  Վարչարարության  հիմունքների  և վարչական վարույթի մասին ՀՀ օրենքների, ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի  «ՀՀ կառավարության գործավարության կարգը հաստատելու մասին» N198-Ն որոշման, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի  2014 թվականի հունվարի 16-ի «ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության  գործավարության կարգը հաստատելու մասին» N 7-Ն հրամանի,  2004 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության  վարչական վարույթի վերաբերյալ   գործերի, դրանց հաշվառման գրանցամատյանների  և վարչական ակտերի հաշվառման գրանցամատյանների վարման կարգն ու պայմանները  սահմանող  կարգը  հաստատելու մասին» N161-Ն հրամանի   և  իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:

* տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.

* ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

 • Աշխատավարձի չափը՝ 150799 ՀՀ դրամ,

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  15.03.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ (25-3.1-172)

Իրականացնում  է   նախարարության և նախարարության համակարգում գործող կազմակերպությունների (այսուհետ` Կազմակերպություններ) կարիքների համար ձեռք բերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների կարիքների գնահատման, Նախարարության գնումների գործընթացի կազմակերպման, Կազմակերպությունների կարիքների բավարարման ուղղությամբ առաջարկությունների  ներկայացման աշխատանքները, նախարարության կողմից իրականացվող  գնումների գործընթացի կազմակերպման, գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության (այսուհետ` գնումների օրենսդրություն) համաձայն Կազմակերպություններին  մեթոդական և գործնական օժանդակության ցուցաբերման, գնումների օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացման և արդյունքների մասին առաջարկությունների ներկայացման, գնման գործընթացների վերաբերյալ ստացված բողոքների ուսումնասիրության և բողոքարկման հանձնաժողովին ներկայացման աշխատանքները, ինչպես նաև բողոքարկման հանձնաժողովի կողմից տրված եզրակացությունների հիման վրա ուսումնասիրությունների  արդյունքում նախարարության կողմից ընդունման ենթակա որոշումների նախագծերի կազմումն  ու  ներկայացումը, Նախարարության և Կազմակերպությունների կողմից իրականացված գնումների գործընթացների արդյունավետության վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրումը: Սահմանված ժամկետներում նախարարության գնումների անվանացանկի կազմման, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության հետ համաձայնեցման, գնումների անվանացանկի ավարտուն տեսքի բերման և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացման աշխատանքները:

Իրականացնում է Նախարարության կարիքների համար ձեռք բերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գծով գնման պայմանագրերի մշակման, պայմանագրերից քաղվածքների կազմման, ներկայացման է clinttreasury  համակարգ  դրանց մուտքագրման աշխատանքները, կնքված գնման պայմանագրերի շրջանակներում կատարողների կողմից ներկայացված կատարողականների և հաշվետվությունների ընդունման և ֆինանսավորման նպատակով Նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն ներկայացնելու աշխատանքները, նախարարության և Կազմակերպությունների կարիքների համար ձեռք բերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ելակետային գների գնագոյացման աշխատանքները` համաձայն  սահմանված կարգի, պետական բյուջեով նախատեսված և Նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերի գծով միջծրագրային և ներքին հոդվածային վերաբաշխումների հայտերի գնումներին վերաբերող բաժինների կազմման, հաստատման և նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն ներկայացման աշխատանքները:

Իրականացնում   է նախարարության գնումների անվանացանկում կատարվելիք փոփոխությունների հայտերի կազմման և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացման աշխատանքները,  նախարարության գնումների պատասխանատու ստորաբաժանումների կողմից գնման հայտերի (այդ թվում գնման առարկաների տեխնիկական հատկանիշների) կազմման աշխատանքները, նախարարության կարիքների համար ձեռքբերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման նպատակով կազմված գնահատող հանձնաժողովների քարտուղարների` գնումների օրենսդրությամբ նախատեսված պարտականությունների կատարումը, Բաժնում մշակվող գնումներին վերաբերող փաստաթղթերի իրավական կարգավորման գործընթացը:

Իրականացնում է  Բաժնի կանոնադրական խնդիրներին և գործառույթներին առնչվող դիմում-բողոքների կապակցությամբ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական լսումներ իրականացնող հանձնաժողովի կողմից հրավիրված նիստի նախապատրաստական աշխատանքները,  նախարարության և նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների պահպանման ծախսերի մասով միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագծի կազմում ընդգրկվելիք ծախսային ծրագրերով ձեռք բերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների  կարիքների գնահատման  աշխատանքները:

Մասնակցում է    նախարարության և Կազմակերպությունների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և տվյալ տարվա պետական բյուջեի նախագծի կազմում ընդգրկվելիք ծախսային ծրագրերով նախատեսվելիք գնումներին վերաբերող փաստաթղթերի փաթեթների կազմման և   և ներկայացման աշխատանքները,

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

Բաժնի գլխավոր մասնագետն ունի Օրենքով, Խորհրդի որոշումներով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • ունի բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենենջմենթ)  մասնագիտությունների գծով կամ իրավագիտություն կամ հանրային կառավարում մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:

2) ունի  «ՀՀ բյուջետային  համակարգի  մասին», «Գնումների մասին»,  «Պետական կառավարչական հիմնարկների  մասին», «Պետական ոչ առևտրային  կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի «Գնումների գործնթացի կազմակերպման մասին» թիվ 168-Ն որոշման և   իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն

3) տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը:

4) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

 • Աշխատավարձի չափը՝ 175932 ՀՀ դրամ,

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  01.03.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է հասարակայնության հետ կապերի բաժնի փորձագետ ներգրավելու համար

Իրականացնում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության առօրյա աշխատանքի հանրայնացումը, բաժնի կողմից պատրաստվող նյութերի պատրաստման, վիդեո և աուդիո մոնտաժի, դրանց տարածման, սոցիալական ցանցերում նախարարության ներկայացվածության ակտիվացմանն ուղղված գործընթացներին, լրատվամիջոցների ամենօրյա մշտադիտարկման, լրատվամիջոցներում նախարարության ներկայացվածության վերաբերյալ ամենօրյա տեղեկանքների և անհրաժեշտության դեպքում՝ ամսական վերլուծությունների պատրաստումը:

Իրականացնում է  դրանց հետ կապված հարակից այլ աշխատանքներ:

նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն կրթություն՝ լրագրության ոլորտում, գերազանց  տիրապետում հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ 6/վեց/ ամիս:

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • Հայտարարություն նշված սահմանափակումների բացակայության մասին՝
 • պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու,
 • օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,
 • օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու,
 • «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու,
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  28.02.2019թ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի               նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է նախարարության  քաղաքացիական ծառայության հետևյալ  ժամանակավոր            թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 1. Իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.1-228)

Իրականացնում է  ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի, աշխատանքի, զբաղվածության, հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի ոլորտների, սոցիալական աջակցության, կենսաթոշակային ապահովության ոլորտների իրավական  ապահովման հետ կապված աշխատանքները, Նախարարության քննարկմանը ներկայացվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի՝ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացությունների պատրաստման և ներկայացման աշխատանքները. Նախարարի գերատեսչական նորմատիվ իրավական ակտերի պետական իրավական փորձաքննության և պետական գրանցման ներկայացման  աշխատանքները. մասնակցում է աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության բնագավառները կանոնակարգող օրենսդրության կոդիֆիկացման աշխատանքներին, Աշխատակազմի կողմից իրականացվող պետական գնումների գործընթացին. մշակում և նախապատրաստում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումների, Նախարարի և Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների նախագծեր.

Իրականացնում է  դրանց հետ կապված հարակից այլ աշխատանքներ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն իրավագիտություն մասնագիտությամբ կրթություն

քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության, Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության, ընտանեկան, աշխատանքային օրենսգրքերի, «Իրավական ակտերի մասին»,  «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների  և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

անհրաժեշտ տեղեկատվության  տիրապետում,

համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,

 • աշխատավարձի պաշտոնային դրույքաչափ՝ 175932 ՀՀ դրամ,

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացումը

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 31.01.2019թ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Ֆինասատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական բաժնի գլխավոր մասնագետ (պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.3-20)

Իրականացնում է ՀՀ տվյալ տարվա պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին Նախարարության միջոցով իրականացվող ծախսերի տարեկան նախահաշիվների, ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցերի, գնումների մասին օրենսդրությունից չբխող պայմանագրերից քաղվածքների կազմման, ներկայացման և համակարգ մուտքագրման աշխատանքները, ՀՀ տվյալ տարվա պետական բյուջեով հաստատված և Նախարարության միջոցով իրականացվող, ծախսային ծրագրերով նախատեսված գնումների մասին օրենսդրությունից չբխող ըստ կատարողների միջոցների բաշխման գործընթացը, ՀՀ տվյալ տարվա պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին Նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով գնումների մասին օրենսդրությունից չբխող պայմանագրերի կազմման և ներկայացման աշխատանքներիը, ՀՀ տվյալ տարվա պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին Նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով գնումների մասին օրենսդրությունից չբխող` կնքված պայմանագերի շրջանակներում ֆինանսական հաշվետվությունների և կատարողականների ընդունման, ամփոփման և ներկայացման աշխատանքները:

Իրականացնում է ՀՀ պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին Նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով ամենամսյա ֆինանսավորման բյուջետային և միջգանձապետական հայտերի կազմման և հաստատման  ներկայացման աշխատանքները, ՀՀ պետական բյուջեի Նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով եռամսյակային չափաքանակների ֆինանսավորման ամփոփման և ներկայացմանը աշխատանքները, ֆինանսական բնույթի նորմատիվ իրավական և այլ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքները, ֆինանսական հաշվետվությունների վարման նկատմամբհսկողություն:

Մասնակցում է ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված ծրագրերի գծով ներքին հոդվածային և միջծրագրային վերաբաշխման փաստաթղթերի փաթեթի կազմման աշխատանքներին,  միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի նախագծում ընդգրկվելիք ծախսային ծրագրերի բյուջետային հայտերի փաթեթների կազմման աշխատանքներին,հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագծում ընդգրկվելիք ծախսային ծրագրերի բյուջետային հայտերի փաթեթների կազմման աշխատանքներին, սոցիալական պաշտպանության ոլորտին վերաբերվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի ազդեցության ֆինանսական գնահատականի վերաբերյալ, մասնագիտական  եզրակացությունների  տրամադրման աշխատանքներին, ֆինանսական հարցերով մեթոդական և խորհրդատվական օգնություն է ցուցաբերում նախարարության համակարգի կազմակերպություններին:

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր:

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • ունի բարձրագույն կրթություն, տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենթ) մասնագիտություն գծով.
 • քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ /փոփ. Նախարարի 25.12.2014թ թիվ 232-Ա/4 հրաման/:
 • ունի « Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին», «Տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին», «Գանձապետական համակարգի մասին», «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունվարի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեների կատարման կարգն հաստատելու մասին» N48 որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
 • Տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
 • Աշխատավարձի չափը՝212309 ՀՀ դրամ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 31.01.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի               նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է նախարարության քաղաքացիական ծառայության հետևյալ  ժամանակավոր              թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 1. Իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.1-228)

Իրականացնում է  ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի, աշխատանքի, զբաղվածության, հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի ոլորտների, սոցիալական աջակցության, կենսաթոշակային ապահովության ոլորտների իրավական  ապահովման հետ կապված աշխատանքները, Նախարարության քննարկմանը ներկայացվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի՝ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացությունների պատրաստման և ներկայացման աշխատանքները. Նախարարի գերատեսչական նորմատիվ իրավական ակտերի պետական իրավական փորձաքննության և պետական գրանցման ներկայացման  աշխատանքները. մասնակցում է աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության բնագավառները կանոնակարգող օրենսդրության կոդիֆիկացման աշխատանքներին, Աշխատակազմի կողմից իրականացվող պետական գնումների գործընթացին. մշակում և նախապատրաստում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումների, Նախարարի և Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների նախագծեր.

Իրականացնում է  դրանց հետ կապված հարակից այլ աշխատանքներ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն իրավագիտություն մասնագիտությամբ կրթություն

քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության, Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության, ընտանեկան, աշխատանքային օրենսգրքերի, «Իրավական ակտերի մասին»,  «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների  և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

անհրաժեշտ տեղեկատվության  տիրապետում,

համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,

 • աշխատավարձի պաշտոնային դրույքաչափ՝ 175932 ՀՀ դրամ,

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացումը

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 22.01.2019թ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 1. Զբաղվածության պետական գործակալության աշխատանքային միգրացիայի բաժին առաջատար մասնագետ (պաշտոնի ծածկագիր` 25-3.2-300)

Մասնակցում է միգրացիոն ռեսուրս կենտրոնների աշխատանքների, նրանց համար միանման աշխատանքային գործունեության իրականացման մեխանիզմների ներդրման ապահովմանը, միգրացիոն ռեսուրս կենտրոններին տրամադրում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն,  կոորդինացնում է նրանց կողմից արտագնա աշխատանքային միգրացիային և ռեմիգրացիային ուղղված խորհրդատվությունների միաձև կազմակերպման աշխատանքներին: Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի շրջանակներում աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվելիք աշխատուժի ներքին և արտաքին տեղաշարժին ուղղված աշխատանքների գծով համագործակցության կազմակերպմանը, աշխատաշուկայում Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձող քաղաքացիների վերաինտեգրմանն ուղղված զբաղվածության ծրագրերի վարման և նոր ծրագրերի ներդրման աշխատանքների ապահովմանը:

Իրականացնում է օտարերկրյա պետություններում աշխատանքային գործունեության ծավալման, մասնագիտական ուսուցման ցանկություն ունեցող անձանց իր իրավասության սահմաններում տեղեկատվության տրամադրման, խորհրդատվության իրականացման, ինչպես նաև նրանց և օտարերկրյա պետությունների գործատուների միջև միջնորդության իրականացման աշխատանքները:

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է օտարերկրյա պետությունների աշխատաշուկայի` նստավայր պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, հյուպատոսական հիմնարկների և ոլորտում լիազորված մարմինների միջոցով:

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • ունի բարձրագույն կրթություն,

քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ  համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների,կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:

2) ունի «Զբաղվածության մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի,  «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  2014  թվականի  մայիսի  29-ի  «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 1823-Ն և N 1821-Ն որոշումներում  փոփոխություններ  ու  լրացումներ  կատարելու  մասին» N  578-Ն որոշման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող մի շարք իրավական ակտեր հաստատելու մասին» N 534-Ն որոշման և  իր լիազորությունների հետ կապված իրավական  այլ   ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբերիրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:

3) տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.

4) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

5) տիրապետում է ռուսերեն (ազատ) և անգլերեն  (կարդում է և կարող է բացատրվել) կամ ֆրանսերեն (կարդում է և կարող է բացատրվել), կամ իտալերեն (կարդում է և կարող է բացատրվել), կամ գերմաներեն (կարդում է և կարող է բացատրվել)  լեզուներին.

 • Աշխատավարձի չափը՝ 150799 ՀՀ դրամ,

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի վերացում։

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  22.01.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

 1.  Աշխատանքի և զբաղվածության վարչության զբաղվածության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (պաշտոնի ծածկագիր` 25-4.1-198)

մասնակցում է զբաղվածության բնագավառի պետական քաղաքականության մշակման աշխատանքներին, զբաղվածության ոլորտին վերաբերող օրենքների և այլ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման, գործող օրենքների և այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու  աշխատանքներին, աշխատաշուկայի  առաջարկի  ու  պահանջարկի  վերլուծության, աշխատաշուկայի  իրավիճակի  կանխատեսման, գործազրկության  մակարդակի  իջեցմանն  ուղղված  ուսումնասիրությունների իրականացման աշխատանքներին.

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • ունի բարձրագույն կրթություն.
 • ունի «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող մի շարք իրավական ակտեր հաստատելու մասին» N 534-Ն որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված  այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
 • տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
 • ունի համակարգչով և  ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով
 • Պաշտոնային դրույքաչափը՝ 111115 ՀՀ դրամ,

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է 2019թ. մայիսի 30-ը:

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  21.01.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջազգային համագործակցության և զարգացման ծրագրերի վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալ  

(պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.2-83)

Ղեկավարում է աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարմանն ուղղված աշխատանքները, օտարերկրյա պետությունների է միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությանն ուղղված աշխատանքները, ըստ սահմանված կարգի՝ կազմակերպում է միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացումը: Նախարարության և օտարերկրյա պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների պաշտոնական հանդիպումների կազմակերպման անհրաժեշտ տեղեկատվական նյութերի մշակման աշխատանքները:

Կազմակերպում է աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտին վերաբերող միջազգային պայմանագրերի մշակման աշխատանքների իրականացումը` Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների հետ համագործակցությամբ, նախարարության բանակցային գործընթացները, իր լիազորությունների շրջանակներում վարում է բանակցություններ օտարերկրյա պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների հետ` աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում առկա խնդիրների լուծման նպատակով:

Կազմակերպում է աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ միջազգային համաժողովների, սեմինարների և այլ միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքները,  աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում վարվող քաղաքականության, ծրագրերի և բարեփոխումների վերաբերյալ զեկույցների, տեղեկատվական նյութերի մշակումը և դրանց տրամադրումը օտարերկրյա պետություններին և միջազգային կազնակերպություններին:

Մասնակցում է տարբեր համաժողովների, սեմինարների, հանդիպումների, քննարկումների, ինչպես նաև տարբեր կոմիտեների, հանձնաժողովների, աշխատանքային խմբերի աշխատանքներին:

Վարչության պետի հանձնարարությամբ ղեկավարում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջրկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցերի մշակումը.

Վարչության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով  վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ:

Վարչության պետի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն:

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

* ունի բարձրագույն կրթություն,

* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում. /փոփ. Նախարարի 25.12.2014թ թիվ 232-Ա/4 հրաման/:

Ունի «Հայաստանի Հանրապետության Միջազգային պայմանագրերի մասին»,  «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2000 թվականի  ապրիլի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության մարմինների կողմից միջազգային գործունեություն և միջազգային կապեր իրականացնելու կարգը հաստատելու մասին» ՆԿ-557 կարգադրության  և  իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ  ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

Տիրապետում է ԵՄ ինտեգրման բնագավառում իրականացվող պետական քաղաքականությանը և գործընթացներին, ԵՄ կառույցներին, նրանց գործառույթներին և աշխատակարգերին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվությանը,

* ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

* տիրապետում է ռուսերեն և /ազատ/ և անգլերեն /ազատ/ կամ ֆրանսերեն /ազատ/ լեզուներին

 • Աշխատավարձի չափը՝ 256623 ՀՀ դրամ,

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ 2020 թվականի մարտի 4-ին:

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  14.01.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայասատանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչության հաշմանդամների հիմնահարցերի բաժնում փորձագետ ներգրավելու համար

 1. Իրականացնում է «Հաշմանդամների հատուկ տառատեսակներով գրքերի և ամսագրերի տպագրության, տետրերի պատրաստման և «խոսող գրքերի» ձայնագրության» ծառայությունների, «Փրկություն» հաշմանդամ երեխաների կենտրոն ԲՀԿ-ի կողմից մտավոր խնդիրներ ունեցող հաշմանդամ դեռահասների  և երիտասարդների ցերեկային խնամքի սոցիալ-վերականգնողական ծառայությունների, «Իմ ուղին» սոցիալ-աբիլիտացիոն ցերեկային կենտրոնի կողմից աուտիզմ ունեցող դեռահասներին և երիտասարդներին զբաղվածության և սոցիալ- հոգեբանական ծառայությունների, «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի կողմից  «Հատուկ կարիքներով անձանց կրթության և զարգացման Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջանի համայնքային կենտրոն» ծառայությունների, պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաներ տրամադրող կազմակերպությունների մատուցած ծառայությունների  մասով ներկայացված կատարողականների ուսումնասիրություն,  վերլուծություն, եզրակացությունների կազմում, դրանց կատարելագործման ուղղությամբ առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքներ:

Մասնակցում է ՄԺԾԾ և բյուջետային հայտերի մշակման աշխատանքներին, քաղաքացիներից և կամակերպություններից ստացված դիմումների պատասխանների նախագծերի կազմմանը:

Իրականացնում է  դրանց հետ կապված հարակից այլ աշխատանքներ:

նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն կրթություն, տնտեսագետի որակավորում, գրական հայերենի տիրապետում, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,

փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ 1/մեկ/ տարի:

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • Հայտարարություն նշված սահմանափակումների բացակայության մասին՝
 • պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու,
 • օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,
 • օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու,
 • «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու,
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  15.01.2019թ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն  նախարարության  աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միջազգային համագործակցության և զարգացման ծրագրերի վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալ  

(պաշտոնի ծածկագիր` 25-2.2-83)

Ղեկավարում է աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարմանն ուղղված աշխատանքները, օտարերկրյա պետությունների է միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությանն ուղղված աշխատանքները, ըստ սահմանված կարգի՝ կազմակերպում է միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացումը: Նախարարության և օտարերկրյա պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների պաշտոնական հանդիպումների կազմակերպման անհրաժեշտ տեղեկատվական նյութերի մշակման աշխատանքները:

Կազմակերպում է աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտին վերաբերող միջազգային պայմանագրերի մշակման աշխատանքների իրականացումը` Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների հետ համագործակցությամբ, նախարարության բանակցային գործընթացները, իր լիազորությունների շրջանակներում վարում է բանակցություններ օտարերկրյա պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների հետ` աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում առկա խնդիրների լուծման նպատակով:

Կազմակերպում է աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ միջազգային համաժողովների, սեմինարների և այլ միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքները,  աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում վարվող քաղաքականության, ծրագրերի և բարեփոխումների վերաբերյալ զեկույցների, տեղեկատվական նյութերի մշակումը և դրանց տրամադրումը օտարերկրյա պետություններին և միջազգային կազնակերպություններին:

Մասնակցում է տարբեր համաժողովների, սեմինարների, հանդիպումների, քննարկումների, ինչպես նաև տարբեր կոմիտեների, հանձնաժողովների, աշխատանքային խմբերի աշխատանքներին:

Վարչության պետի հանձնարարությամբ ղեկավարում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջրկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցերի մշակումը.

Վարչության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով  վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ:

Վարչության պետի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն:

Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

* ունի բարձրագույն կրթություն,

* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում. /փոփ. Նախարարի 25.12.2014թ թիվ 232-Ա/4 հրաման/:

Ունի «Հայաստանի Հանրապետության Միջազգային պայմանագրերի մասին»,  «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2000 թվականի  ապրիլի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության մարմինների կողմից միջազգային գործունեություն և միջազգային կապեր իրականացնելու կարգը հաստատելու մասին» ՆԿ-557 կարգադրության  և  իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ  ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

Տիրապետում է ԵՄ ինտեգրման բնագավառում իրականացվող պետական քաղաքականությանը և գործընթացներին, ԵՄ կառույցներին, նրանց գործառույթներին և աշխատակարգերին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվությանը,

* ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

* տիրապետում է ռուսերեն և /ազատ/ և անգլերեն /ազատ/ կամ ֆրանսերեն /ազատ/ լեզուներին

 • Աշխատավարձի չափը՝ 256623 ՀՀ դրամ,

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է՝ 2020 թվականի մարտի 4-ին:

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող  ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  08.01.2019թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության աշխատակազմ /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է գնումների համակարգման և տնտեսական հարցերի բաժնի փորձագետ ներգրավելու համար

Իրականացնում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանոների 2019 թվականի կարիքների համար սննդամթերքի, ծխախոտի, տնտեսական, սանհգենիկ և մաքրիչ նյութերի, հանդերձանքի և անկողնային պարագաների, վառելիքի գնման ընթացակարգերի կազմակերպման և ամփոփման, գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի աշխատանքներ:

Իրականացնում է  դրանց հետ կապված հարակից այլ աշխատանքներ:

նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

բարձրագույն կրթություն, գնումների համակարգողի որակավորում, գրական հայերենի տիրապետում, համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,

փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ 1/մեկ/ տարի:

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • Հայտարարություն նշված սահմանափակումների բացակայության մասին՝
 • պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու,
 • օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,
 • օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու,
 • «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու,
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 11.01.2019թ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձևը՝ https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2018/08/Dimum-chen-nerkayacrel.docx

callback_small.png
requestacallback_caps.png
contact_us_caps.png