2016թ. դիմումների տեսություն

Ս.թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4833 փաստաթուղթ, որից  3601-ը պաշտոնական գրություն, 925-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 307-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 464–ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 254-ը պաշտոնական գրություն,  210-ը՝ դիմում: Նշված փաստաթղթերից ՀՀ կառավարության կողմից հսկողության է վերցվել  126-ը, որից 107-ը  պաշտոնական գրություն, 19-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1387, որից  312-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված 49 իրավական ակտի նախագծերի վերաբերյալ նախարարության  կողմից ներկայացվել է առաջարկություն կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 23  իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 299 քաղաքացի:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 925 դիմում, որից 775 գրավոր, 150-ը բանավոր:

Գրանցված 775  գրավոր դիմումներից 113-ը (%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 67-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 46-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 178-ը, 663-ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 605-ը   ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 47 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 11-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 105 (13%),  ավանդների փոխհատուցման 91 (12%), հումանիտար օգնության 68 (9%), աշխատանք տրամադրելու 52 (7%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 51 (6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 46 (6%),  վերաբերյալ դիմումները, ինչպես նաև կազմակերպությունների կողմից նախարարությանը մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ  հաշվետվությունները 80 (10%):

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 44 (29%), ավանդի փոխհատուցման 33 (22%) պետական նպաստների 28 (19%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 20 (13%), վերաբերյալ դիմումները:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1461 ելքագրված փաստաթուղթ՝  856 պաշտոնական գրություն, 605 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 605 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 393 (65%)-ը պարզաբանվել է, 171 (28%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 23-ը (4%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   18-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ են ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երեք ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել են արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

2016թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ2016թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներհամեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 372ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 299Նվազել է  73- ով    
քաղաքացիների դիմումներ -835քաղաքացիների դիմումներ – 775Նվազել է  60- ով    
պաշտոնական գրություններ – 3355պաշտոնական գրություններ – 3601աճել է  246-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1287ելքագրվել  է  փաստաթուղթ – 1461աճել է 174 -ով
փոխնախարարների երկու ընդունելություն` չորս  քաղաքացու մասնակցությամբփոխնախարարների երեք ընդունելություն`  չորս  քաղաքացու մասնակցությամբաճել 1-ով
նախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբնախարարի  մեկ ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբանփոփոխ

 Ս.թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4560 փաստաթուղթ, որից  3355-ը պաշտոնական գրություն, 1038-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 167-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 421–ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 213-ը պաշտոնական գրություն,  208-ը՝ դիմում: Նշված փաստաթղթերից ՀՀ կառավարության կողմից հսկողության է վերցվել  103-ը, որից 77-ը  պաշտոնական գրություն, 26-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1025, որից  228-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված 62 իրավական ակտի նախագծերի վերաբերյալ նախարարության  կողմից ներկայացվել է առաջարկություն կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 8  իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 372 քաղաքացի:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 1038 դիմում, որից 835 գրավոր, 203-ը բանավոր:

Գրանցված 835  գրավոր դիմումներից 157-ը (19%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 108-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 49-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 141-ը, 502-ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 487-ը   ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 14 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 60-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել  հումանիտար օգնության 87 (11%),  ավանդների փոխհատուցման 77 (9%), , աշխատանք տրամադրելու 56 (7%), պետական նպաստների 41 (5%) վերաբերյալ դիմումները, ինչպես նաև կազմակերպությունների կողմից նախարարությանը մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ  հաշվետվությունները 45 (5%):

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 50 (24%), ավանդի փոխհատուցման 35 (17%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 42 (21%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 28 (14%), ինչպես նաև հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 17 (8%) վերաբերյալ դիմումները:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1287 ելքագրված փաստաթուղթ՝  785 պաշտոնական գրություն, 502 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 502 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 339 (68%)-ը պարզաբանվել է, 108 (21%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 30-ը (6%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   25-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ են ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել են արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

2016թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ2016թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներհամեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 372ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 343աճել է   29- ով    
քաղաքացիների դիմումներ -835քաղաքացիների դիմումներ – 747աճել է   88- ով
պաշտոնական գրություններ – 3355պաշտոնական գրություններ – 3000աճել է  355-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1287ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1127աճել է 160 -ով
փոխնախարարների երկու ընդունելություն` չորս  քաղաքացու մասնակցությամբփոխնախարարների երեք ընդունելություն`  հինգ քաղաքացու մասնակցությամբնվազել  է  1-ով
նախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբնախարարի  մեկ ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբանփոփոխ

Ս.թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4158 փաստաթուղթ, որից  3000-ը պաշտոնական գրություն, 938-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 220-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 322–ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 165-ը պաշտոնական գրություն,  157-ը՝ դիմում: Նշված փաստաթղթերից ՀՀ կառավարության կողմից հսկողության է վերցվել  105-ը, որից 87-ը  պաշտոնական գրություն, 18-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 879, որից  198-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված 34 իրավական ակտի նախագծերի վերաբերյալ նախարարության կողմից ներկայացվել է առաջարկություն կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 7 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 343 քաղաքացի:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 938 դիմում, որից 747 գրավոր, 191-ը բանավոր:

Գրանցված 747 գրավոր դիմումներից 121-ը (16%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 74-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 47-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 170-ը, համապատասխան ընթացք է տրվել 456-ին: Ընթացք ստացածներից 16-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 32 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 8-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել  պետական նպաստների85 (11%), ավանդների փոխհատուցման 80 (11%), հումանիտար օգնության 67(9%), աշխատանք տրամադրելու 61(8%),  կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 57(8%) վերաբերյալ դիմումները, ինչպես նաև կազմակերպությունների կողմից նախարարությանը մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ հաշվետվությունները 63 (8%):

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների54 (28%), ավանդի փոխհատուցման 44(23%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 26 (14%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 17 (9%)  վերաբերյալ դիմումները:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1127 ելքագրված փաստաթուղթ՝  711 պաշտոնական գրություն, 416 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 416 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 267 (64%)-ը պարզաբանվել է, 122 (29%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 16-ը (4%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   11-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ է ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երեք ընդունելություն, որին մասնակցել է հինգ քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել են արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

2016թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ2016թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներհամեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 343ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 304աճել է   39- ով    
քաղաքացիների դիմումներ –  747քաղաքացիների դիմումներ –  788Նվազել է  41 – ով
պաշտոնական գրություններ – 3000պաշտոնական գրություններ – 2793աճել է 207 -ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1127ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1034աճել է  93-ով
փոխնախարարների երեք ընդունելություն` հինգ քաղաքացումասնակցությամբփոխնախարարների երկու ընդունելություն` չորս քաղաքացու մասնակցությամբաճել է  1-ով
նախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբնախարարի  մոտ ընդունելություն չի կայացելաճել է  1-ով

Ս.թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3747 փաստաթուղթ, որից  2793-ը պաշտոնական գրություն, 788-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 166-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված պաշտոնական գրություններից՝ 124-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 85-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 51 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 304 քաղաքացի:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 788 դիմում, որից 657 գրավոր, 131-ը բանավոր: Գրավոր դիմումներից 173-ը ստացվել է  նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից, որից 77-ը ստացվել է ՀՀԿառավարության աշխատակազմից, որից 6-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 127-ը (19%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 93-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 34-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր):  Ստացված 657 գրավոր դիմումներից  154-ը դեռևս ուսումնասիրման փուլում է, 376-ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 334-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, 19  դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 22-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել  հումանիտար օգնության 68 (10%), պետական նպաստների59 (9%), ավանդների փոխհատուցման 50(8%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 48(7%), սոցիալական աջակցության 48 (7%),  կազմակերպությունների կողմից նախարարությանը մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների 39(6%),   բնակարանհատկացնելու  33 (5%) և  աշխատանք տրամադրելու 33(5%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 45(34%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 28 (21%), պետական  նպաստների 22 (17%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման  6 (5%)  վերաբերյալ դիմումները:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1034 ելքագրված փաստաթուղթ՝  700 պաշտոնական գրություն, 334 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 334 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 201 (60%)-ը պարզաբանվել է, 110 (33%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 15-ը (5%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   8-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված թվով 6 իրավական ակտի նախագիծ:

Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 961  ամրագրված  ժամկետներով  փաստաթղթերի  հսկողություն,   որից  178-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս քաղաքացի:

2016 թվականի օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4685 փաստաթուղթ, որից 3618-ը պաշտոնական գրություն, 872-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 195-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր: Գրանցված պաշտոնական գրություններից՝ 126-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 55-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 42 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 872 դիմում, որից 754-ը գրավոր, 118-ը բանավոր: Գրավոր դիմումներից 154-ը ստացվել է նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 260-ը (34%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 172-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 88-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Ստացված դիմումներից 169-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, իսկ 339-ին տրվել է պատասխան:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել սոցիալական աջակցության 96 (12%), պետական նպաստների 63 (8%), հումանիտար օգնության 51(6%), ավանդների փոխհատուցման 46(6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 42 (5%) և կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 39(5%) վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 33(28), պետական  նպաստների 28 (24%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 16 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման  12 (10%), աշխատանք տրամադրելու 10 (8%) և  կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 9(7%) վերաբերյալ դիմումները:

Օգոստոս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1106 ելքագրված փաստաթուղթ՝  767 պաշտոնական գրություն, 339 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան: Ելքագրված 339 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 234 (61%)-ը պարզաբանվել է, 124 (31%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 32-ը (6%) վերահասցեագրվել է  պետական այլ մարմիններ, իսկ 7-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված թվով 8 իրավական ակտի նախագիծ: Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 781 ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի հսկողություն, որից 164-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Փոխնախարարի մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի:

2016թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ2016թ. հուլիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներհամեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 270ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 244աճել է  26- ով    
քաղաքացիների դիմումներ –  872քաղաքացիների դիմումներ –  867աճել է  5- ով
պաշտոնական գրություններ – 3618պաշտոնական գրություններ –3695նվազել է    77-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1106ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1035աճել է  71-ով
փոխնախարարների երկու ընդունելություն` երկու քաղաքացումասնակցությամբփոխնախարարների երկու ընդունելություն` չորս քաղաքացումասնակցությամբանփոփոխ
նախարարի  մոտ ընդունելություն չի կայացելնախարարի  մոտ ընդունելություն չի կայացելանփոփոխ

2016 թվականի հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4800  փաստաթուղթ, որից 3695-ը պաշտոնական գրություն, 867-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 238-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր: Գրանցված պաշտոնական գրություններից՝ 178-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 40-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 51 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 867 դիմում, որից 732-ը գրավոր, 135-ը բանավոր: Գրավոր դիմումներից 109-ը ստացվել է նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 335-ը (46%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են՝ 244-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 91-ը իրավաբանական անձանցից ստացված (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), 95-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, իսկ 319-ին տրվել է պատասխան:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների55 (8%), սոցիալական աջակցության 51 (7%), ավանդների փոխհատուցման՝ 46(6%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման՝ 35(5%) վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման` 37 (27%) պետական  նպաստների՝ 35 (26%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 15 (12%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 7(5%) վերաբերյալ դիմումները:

Հուլիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1035 ելքագրված փաստաթուղթ՝  716 պաշտոնական գրություն, 319 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան: Ելքագրված 319 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 210 (66%)-ը պարզաբանվել է, 80 (25%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 22-ը (7%)վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ 7-ին (2%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված թվով 6  իրավական ակտի նախագիծ:

Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է  920  ամրագրված  ժամկետներով  փաստաթղթերի  հսկողություն, որից  209-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նշված ժամանակահատվածում քարտուղարության կողմից նախապատրաստվել է 5 գրության և 1 քաղաքացու դիմումի պատասխանի նախագիծ, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի բաժին է ներկայացվել տեղեկանք և հաշվետվություն քարտուղարության կողմից նախարարության կայքէջում տեղադրված տեղեկատվության և հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Փոխնախարարի մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է չորս քաղաքացի: Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել է արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

2016թ. հուլիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ2016թ. հունիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներհամեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 244ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 435նվազել է 189- ով    
քաղաքացիների դիմումներ –  867քաղաքացիների դիմումներ –  996նվազել է 129- ով
պաշտոնական գրություններ – 3695պաշտոնական գրություններ – 3412աճել է 283-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1035ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 786աճել է 249-ով
փոխնախարարի երկու ընդունելություն` չորս քաղաքացու մասնակցությամբփոխնախարարների երեք ընդունելություն` վեց քաղաքացու մասնակցությամբնվազել  է 1-ով
նախարարի  մոտ ընդունելություն չի կայացելնախարարի մեկ ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նվազել  է  1 -ով

2016 թվականի հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4408 փաստաթուղթ, որից 3146-ը պաշտոնական գրություն, 996-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 266-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր: Գրանցված պաշտոնական գրություններից՝ 184-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 78-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 56 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 996 դիմում, որից՝ 724-ը գրավոր, 272-ը բանավոր: Գրավոր դիմումներից 163-ը ստացվել է  նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 227-ը (31%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են՝ 129-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 98-ը իրավաբանական անձանցից ստացված(հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), 144-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, իսկ 332-ին տրվել է պատասխան:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման՝ 67 (9%), պետական նպաստների62 (9%), հումանիտար օգնության 51 (7%),կենսաթոշակի վճարման և վերանայման 40 (6%),  աշխատանքի տեղավորման 42 (6%) և սոցիալական աջակցության 35 (5%)   վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստի՝ 73 (27%), ավանդների փոխհատուցման 68 (25%), կենսաթոշակի վճարման և վերանայման 38 (14%) և հաշմանդամության խմբի 19 (7%)  վերաբերյալ դիմումները:

Հունիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1118 ելքագրված փաստաթուղթ՝  786 պաշտոնական գրություն, 332 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 332 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 222 (67%)-ը պարզաբանվել է, 77 (23%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 22-ը (7%) վերահասցեագրվել  է  պետական այլ մարմիններ, իսկ 12-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված թվով 4  իրավական ակտի նախագիծ: Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է  907  ամրագրված  ժամկետներով  փաստաթղթերի  հսկողություն, որից 139-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նշված ժամանակահատվածում քարտուղարության  կողմից նախապատրաստվել է 2 գրության և 2 քաղաքացու դիմումի պատասխանի նախագիծ, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի բաժին է ներկայացվել տեղեկանք և հաշվետվություն քարտուղարության կողմից նախարարության կայքէջում տեղադրված տեղեկատվության և հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Փոխնախարարի մոտ կայացել է երեք ընդունելություն, որին մասնակցել է վեց քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել է արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

2016թ. հունիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ2016թ. մայիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներհամեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 435ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը -393աճել է 42- ով    
քաղաքացիների դիմումներ –  996քաղաքացիների դիմումներ – 981աճել է 15-ով    
պաշտոնական գրություններ – 3412պաշտոնական գրություններ –  3017աճել է 395-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 786ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1053նվազել  է  267 -ով
փոխնախարարի երեք ընդունելություն` վեց քաղաքացու մասնակցությամբփոխնախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբաճել է 2-ով
նախարարի  մոտ ընդունելություն չի կայացելնախարարի մեկ   ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ նվազել  է  1 -ով

2016 թվականի մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4180 փաստաթուղթ, որից՝ 3017-ը պաշտոնական գրություն, 981-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 182-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր: Գրանցված պաշտոնական գրություններից՝ 182-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 69-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 53 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 981 դիմում, որից 779-ը՝ գրավոր, 202-ը՝ բանավոր: Գրավոր դիմումներից 191-ը ստացվել է նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 127-ը (16%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են՝ 115-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 112-ը իրավաբանական անձանցից ստացված(հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), 153-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, իսկ 291-ին տրվել է պատասխան:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման՝ 106 (14%), պետական նպաստների 75 (10%), աշխատանքի տեղավորման 42 (6%), հաշմանդամությանխմբի 33 (5%), հումանիտար օգնության 36 (5%), վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման` 82 (41%) ընտանեկան նպաստի՝ 49 (24%), դիմումների ընթացքի 28 (14%), կենսաթոշակի վճարման և չափի վերանայման 16 (8%), հաշմանդամության խմբի 11(6%) վերաբերյալ դիմումները:

Մայիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1053 ելքագրված փաստաթուղթ՝  762 պաշտոնական գրություն, 291 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 291 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 155 (53%)-ը պարզաբանվել է, 96(33%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 32-ը (11%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ, իսկ 8-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված 13 իրավական ակտի նախագիծ: Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 786ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի հսկողություն, որից 172-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նշված ժամանակահատվածում քարտուղարության  կողմից նախապատրաստվել է 9 գրության և 3 քաղաքացու դիմումի պատասխանի նախագիծ, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի բաժին է ներկայացվել տեղեկանք և հաշվետվություն քարտուղարության կողմից նախարարության կայքէջում տեղադրված տեղեկատվության և հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Մայիս ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ է ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել է արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

2016թ. մայիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ2016թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներհամեմատություն
ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 393ընդունելության  բաժին   դիմած քաղաքացիների թիվը – 428նվազել է 35-ով    
քաղաքացիների դիմումներ –  981քաղաքացիների դիմումներ –  811աճել է  170-ով    
պաշտոնական գրություններ –  3017պաշտոնական գրություններ –  3217Նվազել է 200-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1053ելքագրվել է փաստաթուղթ – 1065նվազել  է   12-ով
փոխնախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբփոխնախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ 
նախարարի մեկ ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբնախարարի մեկ ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ 

2016 թվականի ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4216 փաստաթուղթ, որից 3217-ը պաշտոնական գրություն, 811-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 191-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր: Գրանցված փաստաթղթերից 153-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 62-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 31 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար: Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 811 դիմում, միաժամանակ  նախարարություն է  այցելել 428 քաղաքացի: Ստացված դիմումներից ներկայացվել է 542 գրավոր, որից 159-ը  նախարարություն այցելած քաղաքացիներից և 269-ը բանավոր  դիմումներ:

Գրանցված գրավոր դիմումներից 117-ը (22%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են՝ 43-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 74-ը իրավաբանական անձանցից ստացված (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), 148-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ, իսկ 319-ին տրվել է պատասխան:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հումանիտար օգնության 82 (15%), ավանդների փոխհատուցման՝ 56 (10%), հաշմանդամության խմբի 31 (6%), ընտանեկան նպաստի29 (5%), կենսաթոշակի վճարման 29 (5%), տուն-ինտերնատ տեղավորելու 24 (4%), աշխատանք տրամադրելու 22 (4%) և լսողական սարք տրամադրելու 19(4%)   վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 89 (33%), ընտանեկան նպաստի 45 (17%),  կենսաթոշակի վճարման 32 (12%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 29 (11%) և հաշմանդամության խմբի 25 (9%) վերաբերյալ դիմումները:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1065 ելքագրված փաստաթուղթ՝  746 պաշտոնական գրություն, 319 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 319 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 193 (60%)-ը պարզաբանվել է, 105 (33%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 11-ը (4%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ, իսկ 10-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված 7 իրավական ակտի նախագիծ: Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 707 ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի հսկողություն, որից 162-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նշված ժամանակահատվածում քարտուղարության  կողմից նախապատրաստվել է յոթ գրության և մեկ քաղաքացու դիմումի պատասխանի նախագիծ, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի բաժին է ներկայացվել տեղեկանք և հաշվետվություն քարտուղարության կողմից նախարարության կայքէջում տեղադրված տեղեկատվության և հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ է ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր: Փոխնախարարի մոտ կայացել է մեկընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

2016թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ2016թ. մարտ ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներհամեմատություն
ընդունելության  բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 428ընդունելության  բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 625նվազել է 197-ով    
քաղաքացիների դիմումներ –  811քաղաքացիների դիմումներ – 1117նվազել է  306-ով    
պաշտոնական գրություններ –  3217պաշտոնական գրություններ – 3078աճել  է   139-ով
ելքագրվել է  փաստաթուղթ – 1065ելքագրվել է  փաստաթուղթ -1072նվազել  է   7-ով
փոխնախարարի մեկ ընդունելություն` մեկ քաղաքացու մասնակցությամբփոխնախարարների երկու ընդունելություն` երկու քաղաքացու մասնակցությամբնվազել է    1-ով
նախարարի մեկ   ընդունելություն՝  մեկ քաղաքացու մասնակցությամբնախարարի մոտ   ընդունելություն չի կայացել աճել է   1-ով

2016 թվականի մարտ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4389 փաստաթուղթ, որից 3078-ը պաշտոնական գրություն, 1117-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ: Նշված փաստաթղթերից 193-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառությամբ փաստաթղթեր են: Գրանցված փաստաթղթերից 215-ը ստացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմից, որից 85-ը վերջինիս կողմից ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացվել է 30 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 625 քաղաքացի: Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 1117 դիմում, որից  653-ը գրավոր, 464-ը բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 161-ը ներկայացվել է նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից:

Նշված դիմումներից 131-ը (20%) պատասխան չակնկալվող դիմումներ են, որից՝ 73-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 58-ը իրավաբանական անձանցից ստացված (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), իսկ 191-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման՝ 97 (15%), հումանիտար օգնության 72 (11%) կենսաթոշակի վճարման 53 (8%), աշխատանք տրամադրելու 39 (6%), ընտանեկան նպաստի 38 (6%) և հաշմանդամության խմբի 27 (4%) վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 138  (30%),  կենսաթոշակի վճարման 52 (11%), ընտանեկան նպաստի՝ 47 (10%), երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի՝ 34 (7%), մայրության նպաստի 33 (7%), հաշմանդամության խմբի 26 (6%) և դիմումի ընթացքի ճշգրտման 41 (9%)  վերաբերյալ դիմումները:

Մարտ ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1072 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 760 պաշտոնական գրություն, 312 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 312 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 222 (71%)-ը պարզաբանվել է, 58 (19%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 21-ը (7%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ, իսկ 11-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված 6 իրավական ակտի նախագիծ:

Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 678 ամրագրված ժամկետներով, որից՝  պետական կառավարման մարմիններից ստացված 212 հսկողական փաստաթղթերի կատարումը:

Նշված ժամանակահատվածում քարտուղարության կողմից նախապատրաստվել է երկու գրության պատասխանի նախագիծ, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի բաժին է ներկայացվել տեղեկանք և հաշվետվություն քարտուղարության կողմից նախարարության կայքէջում տեղադրված տեղեկատվության և հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում փոխնախարարների մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի:

2016թ. մարտ ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ2016թ. փետրվար ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներՀամեմատություն
ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 625ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 686նվազել է 61-ով
քաղաքացիների դիմումներ – 1117քաղաքացիների դիմումներ – 1216նվազել է 99-ով
պաշտոնական գրություններ – 3078պաշտոնական գրություններ – 2636աճել է 43-ով
ելքագրվել է փաստաթուղթ – 1072ելքագրվել է փաստաթուղթ – 888աճել է 184-ով
փոխնախարարների երկու ընդունելություն՝ երկու քաղաքացու մասնակցությամբփոխնախարարների մեկ ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբաճել է 1-ով
աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացելաշխատակազմի ղեկավարի մեկ  ընդունելություն՝ կոլեկտիվ՝ 4 մասնակիցնվազել է 1-ով
նախարարի մոտ  ընդունելություն չի կայացելնախարարի մոտ մեկ  ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբնվազել է 1-ով

2016 թվականի փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4088 փաստաթուղթ, որից 2636-ը պաշտոնական գրություն, 1216-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ: Նշված փաստաթղթերից 236-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառությամբ փաստաթղթեր են: Գրանցված փաստաթղթերից 214-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 104-ը վերջինիս կողմից ամրագրված ժամկետներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից  ստացվել է 40 իրավական ակտի նախագիծ՝ առաջարկություններ կամ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն տալու համար:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է  այցելել 686 քաղաքացի, որոնցից 126-ը  ներկայացրել է գրավոր դիմում, իսկ 560-ին տրվել է բանավոր պարզաբանումներ: Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 1216 դիմում, որից  656-ը գրավոր, 560-ը բանավոր:

Նշված դիմումներից 126-ը (20%) պատասխան չակնկալվող դիմումներ են, որից՝ 75-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 51-ը իրավաբանական անձանցից ստացված(հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), իսկ 113-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ:

Պատասխան չակնկալող դիմումներից բացի գրավոր դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման՝ 106 (16%), ընտանեկան նպաստի 44 (7%), հեռուսատատեսային ընդունիչ սարք հատկացնելու 39(6%), հումանիտար օգնության 36 (6%), հաշմանդամության խմբի 34 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման 181 (32%), ընտանեկան նպաստի՝ 52 (9%), երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի՝ 51 (9 %), մայրության նպաստի 49 (9%),թվային հեռուստատեսային ընդունիչ սարքերի 43 (8.%),կենսաթոշակ 41 (7%), երեխայի խնամքի նպաստի 41 (7%) վերաբերյալ դիմումները:

Փետրվար ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 888 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 614 պաշտոնական գրություն, 274 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 274 դիմումի պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 214(78%)-ը պարզաբանվել է, 31 (12%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 14-ը (5%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ, իսկ 15-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված 3 իրավական ակտի նախագիծ:

Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է 471 ամրագրված ժամկետներով և պետական կառավարման մարմիններից ստացված 214 հսկողական փաստաթղթերի կատարումը:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարի մոտ կազմակերպվել է մեկ ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ է ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի  աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի, աշխատակազմի ղեկավարի մոտ մեկ կոլեկտիվ ընդունելություն՝ միևնույն հարցի վերաբերյալ չորս անձի մասնակցությամբ:

2016թ. փետրվար ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ2016թ. հունվար ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներՀամեմատություն
ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 686ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 350աճել է 336-ով
քաղաքացիների դիմումներ – 1216քաղաքացիների դիմումներ – 604աճել է 612-ով
պաշտոնական գրություններ – 2636պաշտոնական գրություններ – 1968աճել է 668-ով
ելքագրվել է փաստաթուղթ – 888ելքագրվել է փաստաթուղթ – 532աճել է 356-ով
փոխնախարարների մեկ ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբփոխնախարարների երկու ընդունելություն՝ երկու քաղաքացիների մասնակցությամբնվազել է 1-ով
աշխատակազմի ղեկավարի մեկ ընդունելություն՝ կոլեկտիվ՝ 4 մասնակիցաշխատակազմի ղեկավարի մոտ ընդունելություն չի կայացելաճել է 1-ով
նախարարի մոտ մեկ ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբնախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացելաճել է 1-ով

2016 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 2443 փաստաթուղթ, որից 1838-ը պաշտոնական գրություն, 604-ը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ: Նշված փաստաթղթերից 130-ը  ներքին փաստաթղթաշրջանառությամբ փաստաթղթեր են: Գրանցված փաստաթղթերից 136-ը ստացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմից, որից 61-ը վերջինիս կողմից  ամրագրված ժամկետներով:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 350 քաղաքացի: Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 604 դիմում, որից 328 գրավոր, 276-ը բանավոր: Նշված գրավոր դիմումներից 75-ը ներկայացվել է նախարարություն այցելած քաղաքացիների կողմից: Նշված դիմումներից 68-ը պատասխան չակնկալվող դիմումներ են, որից՝ 38-ը համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 30-ը իրավաբանական անձանցից ստացված (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), իսկ 56-ը դեռևս գտնվում է ընթացքի մեջ:

Գրավոր  դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման՝ 41 (12%), ընտանեկան նպաստի վերաբերյալ 31 (9%), հումանիտար օգնության 24 (7%), երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի 22 (7%), հաշմանդամության խմբի 20 (6%), հեռուսատատեսային ընդունիչ սարք հատկացնելու 17 (5%), աշխատանք տրամադրելու 17 (5%) և կենսաթոշակի նշանակման 16 (5%)  վերաբերյալ դիմումները:

Նշված բանավոր դիմումներում գերակշռող մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման` 46 (17%), չաշխատող անձին մայրության նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգի՝ 39 (14%), կենսաթոշակի՝ 36 (13%), երեխայի  ծննդյան միանվագ նպաստի՝ 32 (12%), ընտանեկան նպաստի՝ 31 (11%), թվային հեռուստատեսային ընդունիչ սարքերի՝ 31 (11%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունվար ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 532 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 353 պաշտոնական գրություն, 157 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան: Ելքագրված 157 դիմումի պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 114 (72%)-ը պարզաբանվել է, 20 (13%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 15-ը (10%)վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ, իսկ 8-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել նախարարության կողմից մշակված թվով 7 իրավական ակտի նախագիծ: Ամենօրյա հետևողական հսկողության արդյունքում սահմանված ժամկետներում ապահովվել է պետական կառավարման մարմիններից ստացված 127 հսկողական և 516 ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի կատարումը:

Հունվար ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ քաղաքացիների ընդունելության վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ է ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի: Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականների հիման վրա կազմվել են արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

2016թ. հունվար ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ2015թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքներՀամեմատություն
ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 350ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը – 294աճել է 56-ով
քաղաքացիների դիմումներ – 604քաղաքացիների դիմումներ – 804նվազել է 200-ով
պաշտոնական գրություններ – 1968պաշտոնական գրություններ – 3141 (ներառյալ ներքին փաստաթղթաշրջանառությունը)նվազել է 1173-ով
ներքին փաստաթղթաշրջանառություն – 130
ելքագրվել է փաստաթուղթ – 532ելքագրվել է փաստաթուղթ – 751նվազել է 219-ով
փոխնախարարների երկու ընդունելություն՝ երկու քաղաքացու մասնակցությամբփոխնախարարների երեք ընդունելություն՝ վեց քաղաքացիների մասնակցությամբնվազել է 1-ով
Նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացելՆախարարի մեկ ընդունելություն՝ մեկ քաղաքացու մասնակցությամբնվազել է 1-ով