ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության 2024-2026 թթ. ՄԺԾԾ հայտերը (հաստատված տարբերակ)