2017թ. դիմումների տեսություն

  01.12.2017-31.12.2017  

                                                ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

       2017թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

      2017թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5400 փաստաթուղթ, որից 3964 գրություն, 44 իրավական ակտի նախագիծ, 1011 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 381 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Գրանցված փաստաթղթերից 404-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 301-ը գրություն, 13-ը իրավական ակտի նախագիծ, 90-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1416, որից հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից 114-ը (101-ը` գրություն, 13-ը՝դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 175-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 13 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 861 քաղաքացի, որից 138-ը ներկայացրել է գրավոր, 214-ը՝ բանավոր դիմում, 509-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում ստացվել է 1011 դիմում, որից 795-ը քաղաքացիներից, 216-ը իրավաբանական անձանցից: Ստացված դիմումներից 797-ը գրավոր է, 214-ը՝ բանավոր:

Գրանցված 797 գրավոր դիմումներից 179-ը (22%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 109-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 70-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսումնասիրման փուլում է գտնվել 223 դիմում, 420ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 381-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 27 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 12-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 68 (9%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 64 (8%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 60 (8%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 48 (6%), ավանդի փոխհատուցման 35 (4%), աշխատանք տրամադրելու 35 (4%) բնակարան հատկացնելու 25 (3%) աշխատանքային օրենսդրության վերաբերյալ 19 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 54 (25%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 40 (19%), ավանդի փոխհատուցման 32 (15%), պետական նպաստների 26 (12%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 22 (10%) և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 16 (7%) վերաբերյալ դիմումները:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1311 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 930 գրություն, 381 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 381 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 241 (63%)-ը պարզաբանվել է, 105 (28%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 13ը (3%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 22-ին (6%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կայացել է նախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

Կայացել է փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

 2016Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2017Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4833Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5400աճել է 567-ով
2Պաշտոնական գրություններ3601Գրություններ4008աճել է 407-ով
396444 -իրավական ակտի նախագիծ
3Ներքին փաստաշրջանառություն307Ներքին փաստաշրջանառություն381աճել է 74-ով
4Քաղաքացիների դիմումներ925Քաղաքացիների դիմումներ1011աճել է 86-ով
 ա. Գրավոր դիմումներ775ա. Գրավոր դիմումներ797աճել է 22-ով
 բ. Բանավոր դիմումներ150բ. Բանավոր դիմումներ214աճել է 64-ով
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը624Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը861աճել է 237-ով
 ա. Գրավոր դիմումներ149ա. Գրավոր դիմումներ138նվազել է 11-ով
 բ. Բանավոր դիմումներ150բ. Բանավոր դիմումներ214աճել է 64-ով
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      325գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      509աճել է 184-ով
6Հսկողական փաստաթղթեր312Հսկողական փաստաթղթեր289նվազել է 23-ով
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ53ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ67աճել է 14-ով
      
      
 2016Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2017Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1461Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1311նվազել է 150-ով
2Պաշտոնական գրություններ856Պաշտոնական գրություններ930աճել է 74-ով
3Դիմումների պատասխաններ605Դիմումների պատասխաններ381նվազել է 224-ով
       

                                               01.11.2017-30.11.2017

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

                       Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

Ս.թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5055 փաստաթուղթ, որից 3552 գրություն, 54 իրավական ակտի նախագիծ, 1178 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 271 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Գրանցված փաստաթղթերից 304-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 208-ը գրություն, 12-ը իրավական ակտի նախագիծ, 84-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1005, որից հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից 110-ը (95-ը` գրություն, 15-ը՝դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 120-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 6 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 849 քաղաքացի, որից 188-ը ներկայացրել է գրավոր, 313-ը՝ բանավոր դիմում, 348-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում ստացվել է 1178 դիմում, որից 1015-ը քաղաքացիներից, 163-ը իրավաբանական անձանցից: Ստացված դիմումներից 865-ը գրավոր է, 313-ը՝ բանավոր:

Գրանցված 865 գրավոր դիմումներից 195-ը (22%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 119-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 76-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսումնասիրման փուլում է գտնվել 114 դիմում, 393ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 362-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 18 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 13-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 214 (25%), պետական նպաստների 72 (8%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 52 (6%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 49 (6%), ավանդի փոխհատուցման 34(4%), աշխատանք տրամադրելու 24 (3%) բնակարան հատկացնելու 20 (2%) աշխատանքային օրենսդրության վերաբերյալ 9 (1%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 101 (32%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 92 (29%), ավանդի փոխհատուցման 37 (12%), պետական նպաստների 25 (8%), կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 16 (5%) և հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 15 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1238 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 876 գրություն, 362 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 362 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 272 (75%)-ը պարզաբանվել է, 63 (17%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 15-ը (4%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 12-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի:

 2016Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2017Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4560Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5055աճել է 495-ով
2Պաշտոնական գրություններ3355Գրություններ3606աճել է 251-ով
355254 -իրավական ակտի նախագիծ
3Ներքին փաստաշրջանառություն167Ներքին փաստաշրջանառություն271աճել է 104-ով
4Քաղաքացիների դիմումներ1038Քաղաքացիների դիմումներ1178աճել է 140-ով
 ա. Գրավոր դիմումներ835ա. Գրավոր դիմումներ865աճել է 30-ով
 բ. Բանավոր դիմումներ203բ. Բանավոր դիմումներ313աճել է 110-ով
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը754Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը849աճել է 95-ով
 ա. Գրավոր դիմումներ167ա. Գրավոր դիմումներ188աճել է 21-ով
 բ. Բանավոր դիմումներ203բ. Բանավոր դիմումներ313աճել է 110-ով
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      384գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      348նվազել է 36-ով
6Հսկողական փաստաթղթեր228Հսկողական փաստաթղթեր230աճել է 2-ով
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ48ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ47նվազել է 1-ով
      
      
 2016Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2017Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1287Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1238նվազել է 49-ով
2Պաշտոնական գրություններ785Պաշտոնական գրություններ876աճել է 91-ով
3Դիմումների պատասխաններ502Դիմումների պատասխաններ362նվազել է 140-ով

01.10.2017-31.10.2017

 ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

Ս.թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 5043 փաստաթուղթ, որից 3833 գրություն, 40 իրավական ակտի նախագիծ, 948 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 222 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Գրանցված փաստաթղթերից 325-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 222-ը գրություն, 9-ը իրավական ակտի նախագիծ, 94-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 881, որից հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից 118-ը (105-ը` գրություն, 13-ը՝դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 114-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 5 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 714 քաղաքացի, որից 174-ը ներկայացրել է գրավոր, 204-ը՝ բանավոր դիմում, 336-ը դիմել է ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում ստացվել է 948 դիմում, որից 795-ը քաղաքացիներից, 153-ը իրավաբանական անձանցից: Ստացված դիմումներից 744-ը գրավոր է, 204-ը՝ բանավոր:

Գրանցված 744 գրավոր դիմումներից 138-ը (18%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 84-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 54-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսումնասիրման փուլում է գտնվել 254 դիմում, 409ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 386-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 12 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 11-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 125 (17%), պետական նպաստների 95 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 55 (7%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 55 (7%), ավանդի փոխհատուցման 42(6%), բնակարան հատկացնելու 23 (3%) աշխատանքային օրենսդրության վերաբերյալ 22 (3%), աշխատանք տրամադրելու 17 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 59 (29%), ավանդի փոխհատուցման 34(17%), պետական նպաստների 29 (14%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 27 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 18 (9%) և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 14 (7%) վերաբերյալ դիմումները:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1222 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 836 գրություն, 386 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 386 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 296 (77%)-ը պարզաբանվել է, 59 (15%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 18-ը (5%) վերահասցեագրվել է պետական այլ մարմիններ, իսկ 13-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

 2016Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2017Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4158Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ5043աճել է 885-ով
2Պաշտոնական գրություններ3000Գրություններ3873աճել է 873-ով
383340 -իրավական ակտի նախագիծ
3Ներքին փաստաշրջանառություն220Ներքին փաստաշրջանառություն222աճել է 2-ով
4Քաղաքացիների դիմումներ938Քաղաքացիների դիմումներ948աճել է 10-ով
 ա. Գրավոր դիմումներ747ա. Գրավոր դիմումներ744նվազել է 3-ով
 բ. Բանավոր դիմումներ191բ. Բանավոր դիմումներ204աճել է 13-ով
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը612Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը714աճել է 102-ով
 ա. Գրավոր դիմումներ152ա. Գրավոր դիմումներ174աճել է 22-ով
 բ. Բանավոր դիմումներ191բ. Բանավոր դիմումներ204աճել է 13-ով
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      269գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      336աճել է 67-ով
6Հսկողական փաստաթղթեր198Հսկողական փաստաթղթեր232աճել է 34-ով
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ42ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ57աճել է 15-ով
      
      
 2016Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2017Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1127Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1222աճել է 95-ով
2Պաշտոնական գրություններ711Պաշտոնական գրություններ836աճել է 125-ով
3Դիմումների պատասխաններ416Դիմումների պատասխաններ386նվազել է 30-ով

   01.09.2017-30.09.2017

   ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

Ս.թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4127 փաստաթուղթ, որից 3178 գրություն, 27 իրավական ակտի նախագիծ, 762 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 160 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Գրանցված փաստաթղթերից 288-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 211-ը գրություն, 4-ը իրավական ակտի նախագիծ, 73-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 901, որից հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից   117-ը (111-ը` գրություն, 6-ը՝ դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 101-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 15 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 517 քաղաքացի, որից 85-ը ներկայացրել է գրավոր, 161-ը՝   բանավոր դիմում, 271-ը դիմել է   ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ նախարարությունում ստացվել է 762 դիմում, որից 641-ը քաղաքացիներից, 121-ը իրավաբանական անձանցից: Ստացված դիմումներից 601-ը գրավոր է, 161-ը՝ բանավոր:

Գրանցված 601 գրավոր դիմումներից 146-ը (24%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 116-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 30-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսումնասիրման փուլում է գտնվել 185 դիմում, 293ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 275-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 12 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 6-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 77 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 67 (11%), ավանդի փոխհատուցման 37 (6%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 32 (5%), պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների վերաբերյալ 30 (5%), աշխատանք տրամադրելու 20 (3%) և բնակարան հատկացնելու 11 (2%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 36 (22%), ավանդի փոխհատուցման 36 (22%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 32 (20%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 13 (8%) և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 10 (6%) վերաբերյալ դիմումները:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1040 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 765 գրություն, 275 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 275 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 210 (76%)-ը պարզաբանվել է, 43 (16%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 12-ը (4%) վերահասցեագրվել է պետական   այլ մարմիններ,   իսկ   10-ին (4%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երկու քաղաքացի:

 2016Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2017Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ3747Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4127աճել է 380-ով
2Պաշտոնական գրություններ2793Գրություններ3205աճել է 412-ով
317827-իրավական ակտի նախագիծ
3Ներքին փաստաշրջանառություն166Ներքին փաստաշրջանառություն160նվազել է 6-ով
4Քաղաքացիների դիմումներ788Քաղաքացիների դիմումներ762նվազել է 26-ով
 ա. Գրավոր դիմումներ657ա. Գրավոր դիմումներ601նվազել է 56-ով
 բ. Բանավոր դիմումներ131բ. Բանավոր դիմումներ161աճել է 30-ով
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը500Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը517աճել է 17-ով
 ա. Գրավոր դիմումներ173ա. Գրավոր դիմումներ85նվազել է 88-ով
 բ. Բանավոր դիմումներ131բ. Բանավոր դիմումներ161աճել է 30-ով
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      196գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան      271աճել է 75-ով
6Հսկողական փաստաթղթեր178Հսկողական փաստաթղթեր218աճել է 40-ով
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ40ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ39նվազել է 1-ով
      
      
 2016Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2017Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1034Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1040աճել է 6-ով
2Պաշտոնական գրություններ700Պաշտոնական գրություններ765աճել է 65- ով
3Դիմումների պատասխաններ334Դիմումների պատասխաններ275նվազել է 59-ով

                                                         ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      Օգոստոս ամսվա ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

Ս.թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4101 փաստաթուղթ, որից 3061 գրություն, 34 իրավական ակտի նախագիծ, 839 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմում, 167 ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթուղթ:

Գրանցված փաստաթղթերից 325-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 201-ը գրություն, 7-ը իրավական ակտի նախագիծ, 117-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 827, որից   հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից   82-ը (71-ը` գրություն, 11-ը՝ դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 124-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 12 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 507 քաղաքացի, որից 76-ը ներկայացրել է գրավոր, 167-ը՝   բանավոր դիմում, 264-ը դիմել է   ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Ընդհանուր առմամբ քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից նախարարությունում ստացվել է 839 դիմում, որից 672-ը գրավոր, 167-ը բանավոր:

Գրանցված 672 գրավոր դիմումներից 207-ը (31%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 176-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 31-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր): Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսումնասիրման փուլում է գտնվել 145 դիմում, 341ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 301-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 32 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 8-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 76 (11%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 54 (8%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 50 (7%), ավանդի փոխհատուցման 42 (6%), աշխատանք տրամադրելու 24 (4%), պրոթեզավորման 22 (3%), տուն-ինտերնատ տեղավորելու 21 (3%), բնակարան հատկացնելու 17 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 51 (31%), ավանդի փոխհատուցման 36 (22%), պետական նպաստների 23 (14%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 21 (13%), և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 13 (8%) վերաբերյալ դիմումները:

Օգոստոս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1040 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 739 գրություն, 301 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 301 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 233 (77%)-ը պարզաբանվել է, 36 (12%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 17-ը (6%) վերահասցեագրվել է պետական   այլ մարմիններ,   իսկ   15-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Օգոստոս ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարների երեք ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի:

 2016Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ      2017Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4685Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4101նվազել է 584-ով
2Պաշտոնական գրություններ3618Գրություններ3095նվազել է 523-ով
306134 իրավական ակտի նախագիծ
3Ներքին փաստաշրջանառություն195Ներքին փաստաշրջանառություն167նվազել է 28-ով
4Քաղաքացիների դիմումներ872Քաղաքացիների դիմումներ839նվազել է 33-ով
 ա. Գրավոր դիմումներ754ա. Գրավոր դիմումներ672նվազել է 82-ով
 բ. Բանավոր դիմումներ118բ. Բանավոր դիմումներ167աճել է 49-ով
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը469Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը507աճել է 38-ով
 ա. Գրավոր դիմումներ154ա. Գրավոր դիմումներ76նվազել է 78-ով
 բ. Բանավոր դիմումներ118բ. Բանավոր դիմումներ167Աճել է 49-ով
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն        ընդունարան    197գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն        ընդունարան    264աճել է 67-ով
6Հսկողական փաստաթղթեր209Հսկողական փաստաթղթեր206նվազել է 3-ով
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ32ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ44աճել է 12-ով
      
      
 2016Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2017Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1106Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1040նվազել է 66-ով
2Պաշտոնական գրություններ767Պաշտոնական գրություններ739նվազել է 28-ով
3Դիմումների պատասխաններ339Դիմումների պատասխաններ301նվազել է 38-ով

                                                               ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      Ի կատարումն 14.05.2013թ. գործակարգավարական խորհրդակցության N13 կետի` ներկայացվում է տեղեկատվություն նախարարության աշխատակազմի քարտուղարության կողմից հուլիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

Ս.թ. հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4271 փաստաթուղթ, որից 3256-ը գրություն, 54-ը ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված իրավական ակտի նախագծեր, 784-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 177-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 278-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 181-ը գրություն, 12-ը իրավական ակտի նախագիծ, 85-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 892, որից   հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից   101-ը (88-ը` գրություն, 13-ը՝ դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 133-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 11 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 426 քաղաքացի, որից 90-ը ներկայացրել է գրավոր, 93-ը՝   բանավոր դիմում, 243-ը դիմել է   ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 784 դիմում, որից 691-ը գրավոր, 93-ը բանավոր:

Գրանցված 691 գրավոր դիմումներից 267-ը (39%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 230-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 37-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 170-ը, 371ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 306-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 49 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 21-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 63 (9%),   պետական նպաստների 58 (8%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 40 (6%), պրոթեզավորման 35 (5%), ավանդի փոխհատուցման 31 (4%), աշխատանք տրամադրելու 19 (3%), բնակարան հատկացնելու 19 (3%) և տուն-ինտերնատ տեղավորելու 18 (3%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 31 (33%), ավանդի փոխհատուցման 25 (27%), պետական նպաստների 12 (13%) և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 12 (13%) վերաբերյալ դիմումները:

Հուլիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1042 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 736 գրություն, 306 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 306 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 232 (76%)-ը պարզաբանվել է, 37 (12%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 24-ը (8%) վերահասցեագրվել է պետական   այլ մարմիններ,   իսկ   13-ին (4%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Հուլիս ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

Փոխնախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է մեկ քաղաքացի:

Տեղեկացնում եմ նաև, որ   տեխնիկական խնդիրների հետևանքով համակարգում մտից փաստաթղթերի գրանցման հերթական համարը 4-ով ավելի է:

 2016Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2017Թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4800Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4271նվազել է 529-ով
2Պաշտոնական գրություններ3695Գրություններ3310նվազել է 385-ով
325654 իրավական ակտի նախագիծ
3Ներքին փաստաշրջանառություն238Ներքին փաստաշրջանառություն177նվազել է 61-ով
4Քաղաքացիների դիմումներ867Քաղաքացիների դիմումներ784նվազել է 83-ով
 ա. Գրավոր դիմումներ732ա. Գրավոր դիմումներ691նվազել է 41-ով
 բ. Բանավոր դիմումներ135բ. Բանավոր դիմումներ93նվազել է 42-ով
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը496Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը426նվազել է 70-ով
 ա. Գրավոր դիմումներ109ա. Գրավոր դիմումներ90նվազել է 19-ով
 բ. Բանավոր դիմումներ135բ. Բանավոր դիմումներ93նվազել է 42-ով
 գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն        ընդունարան    252գ. Ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն        ընդունարան    243նվազել է 9-ով
6Հսկողական փաստաթղթեր209Հսկողական փաստաթղթեր234աճել է 25-ով
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ28ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ50աճել է 22-ով
      
      
 2016Թ. ՀՈՒLԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2017Թ. ՀՈՒLԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1035Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1042աճել է 7-ով
2Պաշտոնական գրություններ716Պաշտոնական գրություններ736աճել է 20-ով
3Դիմումների պատասխաններ319Դիմումների պատասխաններ306նվազել է 13-ով

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

      Ի կատարումն 14.05.2013թ. գործակարգավարական խորհրդակցության N13 կետի` ներկայացվում է տեղեկատվություն նախարարության աշխատակազմի քարտուղարության կողմից հունիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների, ինչպես նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության վերաբերյալ

Ս.թ. հունիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4527 փաստաթուղթ, որից 3428-ը գրություն, 46-ը ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված իրավական ակտի նախագծեր, 833-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 220-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 289-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 163-ը գրություն, 16-ը իրավական ակտի նախագիծ, 110-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 1040, որից   հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից   94-ը (78-ը` գրություն, 16-ը՝ դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 151-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 8 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 521 քաղաքացի, որից 87-ը ներկայացրել է գրավոր, 148-ը՝   բանավոր դիմում, 286-ը դիմել է   ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն ընդունարան:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 833 դիմում, որից 685-ը գրավոր, 148-ը բանավոր:

Գրանցված 685 գրավոր դիմումներից 185-ը (27%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 136-ը ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 49-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 173-ը, 435ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 379-ը ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 39 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 17-ը մեկ ելիցով պատասխանված նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 64 (9%),   պետական նպաստների 56 (8%), ավանդի փոխհատուցման 48 (7%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 44 (6%), բնակարան հատկացնելու 36 (5%) և աշխատանք տրամադրելու 31 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 56 (38%), պետական նպաստների 28 (19%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 27 (18%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 14 (9%)   և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 10 (7%) վերաբերյալ դիմումները:

Հունիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1167 ելքագրված փաստաթուղթ՝ 788 գրություն, 379 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 379 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 278 (73%)-ը պարզաբանվել է, 60 (16%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 20-ը (5%) վերահասցեագրվել է պետական   այլ մարմիններ,   իսկ   21-ին (6%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Հունիս ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է փոխնախարարների երկու ընդունելություն, որին մասնակցել է երեք քաղաքացի:

Ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականների հիման վրա կազմվել է արձանագրություն, որը գրանցվել և ընթացք է ստացել սահմանված կարգով:

Տեխնիկական խնդիրների հետևանքով համակարգում մտից փաստաթղթերի գրանցման հերթական համարը 7-ով ավելի է:

         2016Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2017Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4408Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4527աճել է 119-ով
2Պաշտոնական գրություններ3146Գրություններ3474աճել է 328-ով
342846 իրավական ակտի նախագիծ
3Ներքին փաստաշրջանառություն266Ներքին փաստաշրջանառություն220նվազել է 46-ով
4Քաղաքացիների դիմումներ996Քաղաքացիների դիմումներ833նվազել է 163-ով
 ա. Գրավոր դիմումներ724ա. Գրավոր դիմումներ685նվազել է 39-ով
 բ. Բանավոր դիմումներ272բ. Բանավոր դիմումներ148նվազել է 124-ով
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը766Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը521նվազել է 245-ով
6Հսկողական փաստաթղթեր217Հսկողական փաստաթղթեր245աճել է 28-ով
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ50ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ38նվազել է 12-ով
      
      
 2016Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ   ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2017Թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ     ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1118Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1167աճել է 49-ով
2Պաշտոնական գրություններ786Պաշտոնական գրություններ788աճել է 2-ով
3Դիմումների պատասխաններ332Դիմումների պատասխաններ379աճել է 47-ով

Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դիմումների տեսության վերլուծություն

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ս.թ. մայիս ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4852 փաստաթուղթ, որից  3781-ը գրություն, 37-ը ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված իրավական ակտի նախագծեր, 840-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 194-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 276-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 157-ը գրություն, 7-ը  իրավական ակտի նախագիծ, 112-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 965, որից    հսկողական՝ ՀՀ կառավարությունից    74-ը (68-ը` գրություն, 6-ը՝ դիմում) պետական կառավարման մարմիններից՝ 128-ը:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 8 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 672 քաղաքացի, որից 115-ը  ներկայացրել է գրավոր,  194-ը՝   բանավոր դիմում,  363-ը  դիմել է    ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն  ընդունարան:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 840 դիմում, որից 646 գրավոր, 194-ը բանավոր:

Գրանցված 646  գրավոր դիմումներից  169-ը (26%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 124-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 45-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 148-ը, 409ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 340-ը   ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 49 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 20-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 69 (11%),   պետական նպաստների 57 (9%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 50 (8%), պրոթեզավորման 45 (7%) և աշխատանք տրամադրելու  35 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 49 (25%),   ավանդի փոխհատուցման 42 (22%), պետական նպաստների 35 (18%), և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 24 (12%)  վերաբերյալ դիմումները:

Մայիս ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել է 1213 ելքագրված փաստաթուղթ՝873 գրություն, 340 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 340 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 258 (76%)-ը պարզաբանվել է, 42 (12%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 30-ը (9%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   10-ին (3%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Մայիս ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է  փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է  երկու քաղաքացի:

Ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականների հիման վրա կազմվել է արձանագրություն, որը գրանցվել և ընթացք է ստացել սահմանված կարգով:

Տեղեկացնում եմ նաև, որ   տեխնիկական խնդիրների հետևանքով  համակարգում մտից փաստաթղթերի գրանցման հերթական համարը 8-ով ավելի է:

 2016Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ      ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2017Թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4180Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4852աճել է 672-ով
2Պաշտոնական գրություններ3017Գրություններ3744աճել է  764-ով
3737 իրավական ակտի նախագիծ
3Ներքին փաստաշրջանառություն182Ներքին փաստաշրջանառություն194աճել է  12-ով
4Քաղաքացիների դիմումներ981Քաղաքացիների դիմումներ840նվազել է  141-ով
 ա. Գրավոր դիմումներ779ա. Գրավոր դիմումներ646նվազել է  133-ով
 բ.  Բանավոր դիմումներ202բ.  Բանավոր դիմումներ194նվազել է 8-ով
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը393Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը309նվազել է  84-ով
6Հսկողական փաստաթղթեր172Հսկողական փաստաթղթեր202աճել է  30-ով
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ54ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ35նվազել է  19-ով
      
      
 2016Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ    ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2017Թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ      ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1053Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1213աճել է  160-ով
2Պաշտոնական գրություններ762Պաշտոնական գրություններ873աճել է 111-ով
3Դիմումների պատասխաններ291Դիմումների պատասխաններ340աճել է  49-ով

Ս.թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4218 փաստաթուղթ, որից  3249-ը գրություն, 35-ը ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված իրավական ակտի նախագծեր, 688-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 246-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 251-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 138-ը գրություն,  113-ը՝ դիմում: Նշված փաստաթղթերից ՀՀ կառավարության կողմից հսկողության է վերցվել  62-ը, որից 51-ը  գրություն, 11-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 981, որից  164-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 5 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 544 քաղաքացի, որից 105-ը  ներկայացրել է գրավոր,  135-ը՝   բանավոր դիմում: Նշված քաղաքացիներից  ինֆո-տեղեկատվական կենտրոն  ընդունարան է դիմել  304-ը:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 688 դիմում, որից 553 գրավոր, 135-ը բանավոր:

Գրանցված 553  գրավոր դիմումներից  109-ը (20%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 65-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 44-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 150-ը, 434ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 358-ը   ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 48 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 28-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդների փոխհատուցման 57 (10%), պետական նպաստների 52 (9%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 51 (9%),  կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 44 (8%), պրոթեզավորման 43 (8%) և աշխատանք տրամադրելու  29 (5%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել դիմումի ընթացքի ճշգրտման 41 (30%),   ավանդի փոխհատուցման 36 (27%), պետական նպաստների 18 (13%), և կենսաթոշակի նշանակման ու վերանայման 17 (13%)  վերաբերյալ դիմումները:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1063 ելքագրված փաստաթուղթ՝705 գրություն, 358 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 358 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 292 (82%)-ը պարզաբանվել է, 25 (7%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 23-ը (6%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   18-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Ապրիլ ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ ընդունելություն չի կայացել:

Կայացել է  փոխնախարարի մեկ ընդունելություն, որին մասնակցել է  երկու քաղաքացի:

Ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականների հիման վրա կազմվել է արձանագրություն, որը գրանցվել և ընթացք է ստացել սահմանված կարգով:

Տեղեկացնում եմ նաև, որ ապրիլ ամսվա հաշվետվության մեջ մտից փաստաթղթերի գրանցման հերթական համարը 5-ով ավելի է համակարգում տեխնիկական խնդիրների հետևանքով 18315-17, 17988-17, 17558-17, 16615-17 և 15466-17 մտից համարների բացթողնման պատճառով:

Ս.թ. փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 4768 փաստաթուղթ, որից  3528-ը գրություն, 64-ը ՀՀ Կառավարությունից և պետական կառավարման մարմիններից ստացված իրավական ակտի նախագծեր, 988-ը քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, 188-ը ներքին փաստաթղթաշրջանառության փաստաթղթեր:

Գրանցված փաստաթղթերից 437-ը ստացվել է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմից, որից 257-ը գրություն,  180-ը՝ դիմում: Նշված փաստաթղթերից ՀՀ կառավարության կողմից հսկողության է վերցվել  168-ը, որից 144-ը  գրություն, 24-ը՝ դիմում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամրագրված ժամկետներով փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը կազմել է 773, որից  225-ը ստացվել է պետական կառավարման մարմիններից:

Նույն ժամանակահատվածում նախարարության կողմից մշակվել և ՀՀ Կառավարություն է ներկայացվել թվով 10 իրավական ակտի նախագիծ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարություն է այցելել 370 քաղաքացի:

Քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 988 դիմում, որից 722 գրավոր, 266-ը բանավոր:

Գրանցված 722  գրավոր դիմումներից  99-ը (14%) պատասխան չակնկալող դիմումներ են, որոնցից 59-ը  ստացվել է համակարգի աշխատակիցներից (արձակուրդ, պաշտոնավարման ժամկետի երկարացում), 40-ը՝ իրավաբանական անձանցից (հաշվետվություն, տեղեկատվություն, հրավեր), դեռևս ուսումնասիրման փուլում է գտնվում 131-ը, 399ին տրվել է համապատասխան ընթացք, որից 369-ը   ելքագրվել է սահմանված ընթացակարգով, էլեկտրոնային ընդունարանով ստացված 5 դիմումի ընթացքն ապահովվել է էլեկտրոնային առաքմամբ, իսկ 25-ը մեկ ելիցով պատասխանված  նույնաբովանդակ և միևնույն անձից ստացված դիմումներ են:

Գրավոր  դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել պետական նպաստների 106 (15%), ավանդների փոխհատուցման 93 (13%), հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 66 (9%),  կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 47 (7%),  աշխատանք տրամադրելու  52 (7%) և բնակարան հատկացնելու 43 (6%) վերաբերյալ դիմումները:

Ներկայացված բանավոր դիմումներում գերակշիռ մաս են կազմել ավանդի փոխհատուցման 63 (24%), պետական նպաստների 57 (21%), դիմումի ընթացքի ճշգրտման 57 (21%), կենսաթոշակի նշանակման և վերանայման 21 (8%) և   հաշմանդամության խմբի նշանակման և վերանայման 18 (7%), վերաբերյալ դիմումները:

Փետրվար ամսվա ընթացքում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով ուսումնասիրվել և առաքվել է 1102 ելքագրված փաստաթուղթ՝733 գրություն, 369 քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումի պատասխան:

Ելքագրված 369 դիմումների պատասխաներն ըստ բնույթի ունեն հետևյալ պատկերը. 300 (81%)-ը պարզաբանվել է, 34 (9%) քաղաքացու խնդրանք բավարարվել է, 19-ը (5%) վերահասցեագրվել  է  պետական   այլ  մարմիններ,    իսկ   16-ին (5%) տրվել է մերժողական պատասխան:

Փետրվար ամսվա ընթացքում նախարարի մոտ կայացել է մեկ ընդունելություն մեկ քաղաքացու մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ նախապատրաստվել և համապատասխան գրություններ են ուղարկվել ՀՀ կառավարության և նախագահի աշխատակազմեր:

Փոխնախարարների մոտ կայացել է երկու ընդունելություն, որին մասնակցել են  երկու քաղաքացի: Միաժամանակ մեկ ընդունելություն կայացել է աշխատակազմի ղեկավարի մոտ, որին մասնակացել է մեկ քաղաքացի:

Յուրաքանչյուր ընդունելության ընթացքում տրված հանձնարարականի հիման վրա կազմվել են արձանագրություններ, որոնք գրանցվել և ընթացք են ստացել սահմանված կարգով:

 2016Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ      ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2017Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄՏԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն    
1Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4088Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ4768աճել է  680-ով
2Պաշտոնական գրություններ2636Գրություններ3592աճել է 956-ով
352864 իրավական ակտի նախագիծ
3Ներքին փաստաշրջանառություն236Ներքին փաստաշրջանառություն188նվազել է  48-ով
4Քաղաքացիների դիմումներ1216Քաղաքացիների դիմումներ988նվազել է 228-ով
 ա. Գրավոր դիմումներ656ա. Գրավոր դիմումներ722աճել է  66-ով
 բ.  Բանավոր դիմումներ560բ.  Բանավոր դիմումներ266նվազել է  294-ով
5Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը686Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը370նվազել է  316-ով
6Հսկողական փաստաթղթեր214Հսկողական փաստաթղթեր225աճել է  11-ով
7ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ104ՀՀ վարչապետի հանձնարարականներ144աճել է 40-ով
      
 2016Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒԿԱՏԱՐՎԱԾ    ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ2017Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ      ԵԼԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՀամեմատություն
1Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ888Ելից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ1102աճել է  214-ով
2Պաշտոնական գրություններ614Պաշտոնական գրություններ733աճել է  119-ով
3Դիմումների պատասխաններ274Դիմումների պատասխաններ369աճել է 95-ով