ՀՀ ԱՍՀՆ 2023-2025 ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 20-23 թ բյուջեի) հայտերը՝ պարտադիր և շարունակական հայեցողական ծախսերի մասով