“Համերաշխ սոցիալ-տնտեսական զարգացման նախաձեռնությունների աջակցության” հիմնադրամի “Զբաղվածության պետական ծառայություն” գործակալության կողմից մասնագիտական ուսուցման ծրագրի շրջանակում կազմակերպված ” դասընթաց

0
54

“Համերաշխ սոցիալ-տնտեսական զարգացման նախաձեռնությունների աջակցության” հիմնադրամը երկու ամիս տևողությամբ 8 գործազուրկի համար իրականացրել է ՀՀ ԱՍՀՆ “Զբաղվածության պետական ծառայություն” գործակալության կողմից  մասնագիտական ուսուցման ծրագրի շրջանակում կազմակերպված “Բիզնեսի պլանավորում և կազմակերպում” թեմայով վերապատրաստման  դասընթաց: Այն իր մեջ ներառում է “Ձեռնարկատիրական հիմունքներ”, “Աշխատանքի անվտանգության ապահովում”, “Բիզնեսի պլանավորում և կազմակերպում” թեմաները` տեսական և գործնական պարապմունքներով:  Դասընթացի նպատակն է աջակցել ունկնդրին` աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան նոր կարողություններ և հմտություններ ձեռք բերելու միջոցով հարմար աշխատանքի տեղավորման, ինչպես նաև ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու հարցերում:

Համաձայն գործակալության և գործատուի միջև կնքված պայմանագրի` գործատուն  դասընթացի ավարտից հետո երեք ամսվա ընթացքում պետք է աշխատանքի տեղավորի մասնակիցների 20%-ին:

Դասընթացն ավարտելուց հետո մասնակիցներին հանձնվեցին համապատասխան վկայականներ: