2022թ. հայտարարություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի N 1 տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմա­կեր­պության տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

Տնօրենը`

Առանց լիազորագրի հանդես է գալիս կազմակերպության անունից, ներկայացնում նրա շահերը և կնքում գործարքներ (պայմանագրեր),

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հիմնադրի և լիազորված պետական մարմնի որոշումներով  և կանոնադրությամբ սահմանված կարգով՝ տնօրինում է կազմակերպության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները,

տալիս է կազմակերպության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր,

բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ,

կատարում է աշխատանքի բաշխումն իր տեղակալների միջև,

սահմանում է կազմակերպության կառուցվածքը և կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունը,

նշանակում և աշխատանքից ազատում է կազմակերպության աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսման միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր,

իրականացնում է օրենքով և կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 1. բարձրագույն կրթություն.
 2. հանրային ծառայության առնվազն չորս տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տարեցների իրավունքի և շահերի պաշտպանության կամ խնամքի ծառայությունների կազմակերպման կամ սոցիալական աշխատանքի բնագավառի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը՝

1) լրացված դիմում (ձևը կցվում է)

2) ինքնակենսագրություն (ձևը կցվում է)

3) անձնագիր կամ նույնականացման քարտ (բնօրինակը և պատճենը, իսկ էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակների սկանավորված տարբերակը)

4) 2 գունավոր լուսանկար` 3 x 4 չափսի (էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում` էլեկտրոնային)

5) բարձրագույն կրթությունը հավաստող դիպլոմը (դիպլոմները) (բնօրինակը (բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները), իսկ փաստաթղթերն էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում՝ բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)

6) օտար լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթը (բնօրինակը (բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները)՝ առկայության դեպքում, իսկ էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)` առկայության դեպքում

7) գիտական աստիճանի վկայականը (բնօրինակը (բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները)՝ առկայության դեպքում, իսկ էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)` առկայության դեպքում

8)աշխատանքային գործունեությունը հավաստող վավերացված համապատասխան տեղեկանք (փաստաթուղթ), որը կբավարարի սահմանված պահանջներին և հաշվառման համակարգի տեղեկատվական բազայում առկա տվյալները ներառող տեղեկանք՝ նախկին աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ: 

Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է առձեռն կամ էլեկտրոնային տարբերակով:

Փաստաթղթերն առձեռն եղանակով ընդունվում են ք. Երևան, Կառավարական տուն 3 հասցեով` ժամը 10:00-ից մինչև 12:00-ն և 14:00-ից մինչև 16:00-ն:

Փաստաթղթերն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվում են hr@old.mlsa.am էլեկտրոնային հասցեով:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թ. դեկտեմբերի 19-ին՝ ժամը 11:00-ին, «Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամի շենքում (հասցե՝ Երևան, Կարապետ Ուլնեցու 68), իսկ հարցազրույցի փուլը՝ 2022 թ. դեկտեմբերի 21-ին՝ ժամը 11:00-ին, Կառավարական տուն 3 հասցեում:

Թեստավորման փուլին նախապատրաստվելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի շրջանակն է (թեստային հարցերի նմուշը կցվում է)՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 1, 2, 5, 9, 10, 21, 23, 27, 34, 61, 67, 88, 116, 120, 123, 124, 146, 148, 157, 170
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 5, 17, 18, 20, 29, 30, 31, 74, 89, 92, 105, 108, 110, 115, 120, 121, 126, 137, 138,  139, 143, 146, 149,  152, 154, 155, 164, 169, 175, 178, 184, 185, 186, 187, 195, 209, 219, 227, 239, 247, 250
 • «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք. hոդվածներ` 2, 8, 13, 30, 39, 41
 • «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք. hոդվածներ` 2, 5, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 32, 36, 37, 39, 40, 41
 • «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք.    հոդվածներ՝ 2, 5, 6, 24, 25
 • «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք. hոդվածներ` 2, 27
 • «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին»  ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16
 • «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 6,7, 12, 16, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 48,
 • ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 31-ի N 730-Ն որոշման N 1 հավելված:
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշման N2 հավելված և N 4  հավելված։
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման N 2  հավելված և N 3 հավելված։
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 1292-Ն որոշման N 1 հավելված, N 2 հավելված, N 3 հավելված, N 4 հավելված։

Հարցազույցի փուլին նախապատրաստվելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի և հմտությունների շրջանակն է՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք
 • «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք
 •  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք
 • «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք
 • «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք
 •  «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական         հաշվառման մասին» ճՀՀ օրենք
 • «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք.
 • ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 31-ի N 730-Ն որոշման N 1 հավելված:
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշման N2 հավելված և N 4  հավելված։
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման N 2  հավելված և N 3 հավելված։
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 1292-Ն որոշման N 1 հավելված, N 2 հավելված, N 3 հավելված, N 4 հավելված։
 •  «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf
 • «Աշխատակազմի (անձնակազմի) կառավարում» կոմպետենցիա
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/1.pdf
 •    «Որոշումների կայացում» կոմպետենցիա
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/7.pdf

Հարցազրույցի փուլ անցած մասնակիցները մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 20-ը՝ ժամը 12:00-ն պետք է hանձնաժողովին նախապես ներկայացնեն համապատասխան պետական կազմակերպության զարգացման և բարեփոխման իրենց մշակած հայեցակարգը՝ էլեկտրոնային տարբերակով:

Հայեցակարգը պետք է համապատասխանի հետևյալ չափորոշիչներին՝

1)  լինի առավելագույնը 20 էջ,

2) պարունակի պետական կազմակերպության ոլորտի առկա խնդիրների համակարգային վերլուծությունը և գնահատումը,

3) ներառի պետական կազմակերպության բնագավառի զարգացման և բարեփոխման առաջարկները:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2022 թվականի դեկտեմբերի 9-ը:     

Հիմնական աշխատավարձի չափն է 299 614 (երկու հարյուր իննսունինը հազար վեց հարյուր տասնչորս) ՀՀ դրամ:       

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին՝ 010-58-37-51 հեռախոսահամարով կամ hr@old.mlsa.am էլեկտրոնային հասցեով:

Դիմում

Ինքնակենսագրություն

Ձևանմուշ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 22-ի «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմինների մրցույթի, ընտրության (նշանակման) ընդհանուր կարգը և չափորոշիչները սահմանելու մասին»  N 539-Ն որոշման հավելվածի 17-րդ կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հասարակական կազմակերպություններին հրավիրում է  դիմել և ընդգրկվել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի N 1 տուն-ինտերնատ»պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի դեկտեմբերի 19-ին հայտարարված մրցույթի հանձնաժողովում։

Դիմել կարող են այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրական նպատակները և խնդիրներն առնչություն ունեն պետական կազմակերպության գործունեության ոլորտի հետ և դիմելու ամսվան նախորդող առնվազն երկու տարվա ընթացքում գործունեու­թյուն են ծավալել տվյալ ոլորտում։ Սույն պահանջները բավարարող հասարակական կազմակերպությունների դիմումների հիման վրա, համակարգչային ծրագրի միջոցով, պատահական ընտրության սկզբունքով ընտրվելու է մեկ հասարակական կազմակերպություն:

Հետաքրքրված հասարակական կազմակերպությունները ստորագրված դիմումները կարող են ուղարկել hr@old.mlsa.am էլեկտրոնային հասցեին:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է  2022 թվականի  դեկտեմբերի 9-ը:

 Դիմումում անհրաժեշտ է նշել`

 1. Կազմակերպության անվանումը
 2. Կազմակերպության գտնվելու վայրը, իրավաբանական հասցեն
 3. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը, ազգանունը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն
 4. Կազմակերպության կանոնադրությունը:

 Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին` 010 58 37 51 հեռախոսահամարով:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն նախարարության քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր       թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 1. Հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության տարեցների հիմնահարցերի բաժնի մասնագետ (ծածկագիրը` 10-32.4-Մ6-2)
 • մասնակցում է տարեցների սոցիալական ներառման քաղաքականության մշակման և դրա իրականացման ապահովման աշխատանքներին,
 • մասնակցում է տարեցների իրավունքների պաշտպանության ոլորտի օրենսդրության զարգացման նպատակով առաջարկությունների մշակման աշխատանքներին,
 • մասնակցում է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված տարեցների, այդ թվում՝ խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների տրամադրման վերաբերյալ պետական ծրագրերի մշակման և դրանց իրականացման ապահովման աշխատանքներին,
 • մասնակցում է Նախարարության ենթակայության ներքո գտնվող, ինչպես նաև Նախարարության հետ համագործակցության շրջանակներում պետական աջակցության ծրագրեր իրականացնող՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության շուրջօրյա խնամքի հաստատություններում, սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոններում և տնային պայմաններում տարեց և 18 տարին լրացած հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալական այլ ծառայությունների տրամադրման գործընթացին,
 • մասնակցում է տարեց և 18 տարին լրացած հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալական այլ ծառայություններ տրամադրող պետական և ոչ պետական կազմակերպություններից հաշվետվությունների ստացման և վերլուծման աշխատանքներին,
 • մասնակցում է Նախարարության քննարկմանը ներկայացված նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքներին և համագործակցում Նախարարության սոցիալական ազդեցության գնահատման և հետազոտական վարչության հետ,
 • մասնակցում է տարեցների իրավունքների պաշտպանության բնագավառի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերին և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հիմնական ցուցանիշներին վերաբերող առաջարկությունների մշակման աշխատանքներին,
 • մասնակցում է տարեցների սոցիալական պաշտպանության ոլորտում զարգացման ծրագրերի, հայեցակարգային ուղղությունների մշակման, իրականացման աշխատանքներին
 • մասնակցում է սոցիալական տարբեր խմբերին պատկանող անձանց, մասնավորապես՝ պատերազմի, աշխատանքի և զինված ուժերի վետերանների, Չեռնոբիլի ԱԷԿ-ի մասնակիցների, բռնադատվածների սոցիալական պաշտպանության պետական ծրագրերի մշակման և դրանց իրականացման ապահովման աշխատանքներին,
 • մասնակցում է տարեցների և 18 տարին լրացած հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության հիմնահարցերի լուծման նպատակով շահագրգիռ պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցության աշխատանքներին,
 • մասնակցում է տարեցների սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող պետական նպատակային ծրագրերի կատարման աստիճանը բնորոշող ոչ ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման աշխատանքներին,
 • մասնակցում է տարեց և 18 տարին լրացած հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալական այլ ծառայություններ տրամադրող պետական և ոչ պետական կազմակերպություններին մեթոդական-գործնական օգնության ցուցաբերման աշխատանքներ,
 • մասնակցում է խնամքի և սոցիալական ծառայությունների անձնագրերի, խնամքի ծառայությունների տրամադրման չափորոշիչների, ընթացակարգերի, մեթոդական ցուցումների և մեթոդական այլ փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներին,
 • մասնակցում է որոշակի բնակության վայր չունեցող, անօթևան, սոցիալապես անապահով և (կամ) հատուկ խմբերին դասված անձանց ժամանակավոր կացարանի խնդրի լուծմանն ուղղված պետական ծրագրերի մշակման, իրականացման և ծրագրերի համակարգման աշխատանքներին:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • ունի բարձրագույն կրթություն.
 • աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում:

Ունի օրենքների, ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝

 • Սահմանադրություն.
 • «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք.
 • «Հանրային ծառայության մասին» օրենք.
 • «Սոցիալական աջակցության մասին» օրենք.
 • «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենք
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
 • Պաշտոնային դրույքաչափը՝ 111.115 ՀՀ դրամ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է 2023 թ. մարտի 30-ը:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 21.11.2022թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության / ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձև

Պաշտոնի անձնագիր

Հայտարարություն

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին 

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ ժողովրդագրության և ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչության ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 10-32.2-Մ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ժողովրդագրության և ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչության ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 10-32.2-Մ3-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`  https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով` 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ից նոյեմբերի 21-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. դիմում (առցանց),
 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2023 թվականի հունվարի 18-ին՝ ժամը 11:00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2023 թվականի հունվարի 20-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 175932 (հարյուր յոթանասունհինգ հազար ինը հարյուր երեսուներկու) դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723

 • «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910

 • «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 4, 9, 34, 35

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=166838

 • «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2, 12, 13, 18, 21, 31, 33, 35, 36.3, 39

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165185

 • «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 3, 5, 13, 16

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164926

 • Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87

Հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

 • «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129

Հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346 հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

 • «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա

Հղումը՝  https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն. հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:

Պաշտոնի անձնագիր

Թեստի ճիշտ պատասխանների ձևանմուշ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» պետական ոչ առևտրային կազմա­կեր­պության տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

Տնօրենը`

Առանց լիազորագրի հանդես է գալիս կազմակերպության անունից, ներկայացնում նրա շահերը և կնքում գործարքներ (պայմանագրեր),

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հիմնադրի և լիազորված պետական մարմնի որոշումներով  և կանոնադրությամբ սահմանված կարգով՝ տնօրինում է կազմակերպության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները,

տալիս է կազմակերպության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր,

բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ,

կատարում է աշխատանքի բաշխումն իր տեղակալների միջև,

սահմանում է կազմակերպության կառուցվածքը և կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունը,

նշանակում և աշխատանքից ազատում է կազմակերպության աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսման միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր,

իրականացնում է օրենքով և կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 1. բարձրագույն կրթություն.
 2. հանրային ծառայության առնվազն չորս տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ երեխաների իրավունքի և շահերի պաշտպանության կամ խնամքի ծառայությունների կազմակերպման կամ սոցիալական աշխատանքի բնագավառի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը՝

1) լրացված դիմում (ձևը կցվում է)

2) ինքնակենսագրություն (ձևը կցվում է)

3) անձնագիր կամ նույնականացման քարտ (բնօրինակը և պատճենը, իսկ էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակների սկանավորված տարբերակը)

4) 2 գունավոր լուսանկար` 3 x 4 չափսի (էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում` էլեկտրոնային)

5) բարձրագույն կրթությունը հավաստող դիպլոմը (դիպլոմները) (բնօրինակը (բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները), իսկ փաստաթղթերն էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում՝ բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)

6) օտար լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթը (բնօրինակը (բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները)՝ առկայության դեպքում, իսկ էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)` առկայության դեպքում

7) գիտական աստիճանի վկայականը (բնօրինակը (բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները)՝ առկայության դեպքում, իսկ էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)` առկայության դեպքում

8) աշխատանքային գործունեությունը հավաստող վավերացված համապատասխան տեղեկանք (փաստաթուղթ), որը կբավարարի սահմանված պահանջներին և հաշվառման համակարգի տեղեկատվական բազայում առկա տվյալները ներառող տեղեկանք՝ նախկին աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ: 

Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է առձեռն կամ էլեկտրոնային տարբերակով:

Փաստաթղթերն առձեռն եղանակով ընդունվում են ք. Երևան, Կառավարական տուն 3 հասցեով` ժամը 10:00-ից մինչև 12:00-ն և 14:00-ից մինչև 16:00-ն:

Փաստաթղթերն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվում են hr@old.mlsa.am էլեկտրոնային հասցեով:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թ. դեկտեմբերի 8-ին՝ ժամը 11:00-ին, «Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամի շենքում (հասցե՝ Երևան, Կարապետ Ուլնեցու 68), իսկ հարցազրույցի փուլը՝ 2022 թ. դեկտեմբերի 12-ին՝ ժամը 11:00-ին, Կառավարական տուն 3 հասցեում:

Թեստավորման փուլին նախապատրաստվելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի շրջանակն է (թեստային հարցերի նմուշը կցվում է)՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 1, 2, 5, 9, 10, 21, 23, 27, 34, 61, 67, 88, 116, 120, 123, 124, 146, 148, 157, 170
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 5, 17, 18, 20, 29, 30, 31, 74, 89, 92, 105, 108, 110, 115, 120, 121, 126, 137, 138,  139, 143, 146, 149,  152, 154, 155, 164, 169, 175, 178, 184, 185, 186, 187, 195, 209, 219, 227, 239, 247, 250
 • «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • Ընտանեկան օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 12, 18, 22, 44, 53, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 68, 72, 75, 109, 112, 113, 137․1
 • «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2, 3, 5, 7, 8, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33
 • «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2, 7, 8, 9, 10, 11
 • «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք. hոդվածներ` 2, 5, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 32, 36, 37, 39, 40, 41
 • «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք.    հոդվածներ՝ 2, 5, 6, 24, 25
 • «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք. hոդվածներ` 2, 11, 24, 27
 • «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման N 1 հավելված
 • ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հունիսի 13-ի N 751-Ն որոշման N 1 հավելված
 • ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 962-Ն որոշման հավելված

Հարցազույցի փուլին նախապատրաստվելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի և հմտությունների շրջանակն է՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք
 • «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • Ընտանեկան օրենսգիրք
 • «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք
 • «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական  պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք
 • «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք
 • «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք
 • «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք
 •  «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական         հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման N 1 հավելված։
 • ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հունիսի 13-ի N 751-Ն որոշման N 1 հավելված։
 • ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 962-Ն որոշման հավելված։
 • «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf
 • «Աշխատակազմի (անձնակազմի) կառավարում» կոմպետենցիա
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/1.pdf
 •    «Որոշումների կայացում» կոմպետենցիա
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/7.pdf

Հարցազրույցի փուլ անցած մասնակիցները մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 9-ը՝ ժամը 12:00-ն պետք է hանձնաժողովին նախապես ներկայացնեն համապատասխան պետական կազմակերպության զարգացման և բարեփոխման իրենց մշակած հայեցակարգը՝ էլեկտրոնային տարբերակով:

Հայեցակարգը պետք է համապատասխանի հետևյալ չափորոշիչներին՝

1)  լինի առավելագույնը 20 էջ,

2) պարունակի պետական կազմակերպության ոլորտի առկա խնդիրների համակարգային վերլուծությունը և գնահատումը,

3) ներառի պետական կազմակերպության բնագավառի զարգացման և բարեփոխման առաջարկները:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2022 թվականի նոյեմբերի 28-ը:     

Հիմնական աշխատավարձի չափն է 299 614 (երկու հարյուր իննսունինը հազար վեց հարյուր տասնչորս) ՀՀ դրամ:       

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին՝ 010-58-37-51 հեռախոսահամարով կամ hr@old.mlsa.am էլեկտրոնային հասցեով:

Դիմում

Ինքնակենսագրական

Ձևանմուշ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 22-ի «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմինների մրցույթի, ընտրության (նշանակման) ընդհանուր կարգը և չափորոշիչները սահմանելու մասին»  N 539-Ն որոշման հավելվածի 17-րդ կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հասարակական կազմակերպություններին հրավիրում է  դիմել և ընդգրկվել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի դեկտեմբերի 8-ին հայտարարված մրցույթի հանձնաժողովում։

Դիմել կարող են այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրական նպատակները և խնդիրներն առնչություն ունեն պետական կազմակերպության գործունեության ոլորտի հետ և դիմելու ամսվան նախորդող առնվազն երկու տարվա ընթացքում գործունեու­թյուն են ծավալել տվյալ ոլորտում։ Սույն պահանջները բավարարող հասարակական կազմակերպությունների դիմումների հիման վրա, համակարգչային ծրագրի միջոցով, պատահական ընտրության սկզբունքով ընտրվելու է մեկ հասարակական կազմակերպություն:

   Հետաքրքրված հասարակական կազմակերպությունները ստորագրված դիմումները կարող են ուղարկել hr@old.mlsa.am էլեկտրոնային հասցեին:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է  2022 թվականի   նոյեմբերի 28-ը:

 Դիմումում անհրաժեշտ է նշել`

 1. Կազմակերպության անվանումը
 2. Կազմակերպության գտնվելու վայրը, իրավաբանական հասցեն
 3. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը, ազգանունը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն
 4. Կազմակերպության կանոնադրությունը:

 Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին` 010 58 37 51 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին 

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ ժողովրդագրության և ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչության ընտանիքի սոցիալական գնահատման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 10-32.2-Մ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ժողովրդագրության և ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչության ընտանիքի սոցիալական գնահատման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 10-32.2-Մ3-2) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`  https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով` 2022 թվականի նոյեմբերի 2-ից նոյեմբերի 8-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. դիմում (առցանց),
 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի դեկտեմբերի 26-ին՝ ժամը 11:00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի դեկտեմբերի 28-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 175932 (հարյուր յոթանասունհինգ հազար ինը հարյուր երեսուներկու) դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723

 • «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910

 • «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 4, 9, 34, 35

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=166838

 • «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2, 12, 13, 18, 21, 31, 33, 35, 36.3, 39

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165185

 • «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 3, 5, 13, 16

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164926

 • Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87

Հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

 • «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129

Հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346 հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

 • «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա

Հղումը՝  https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն. հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:

Պաշտոնի անձնագիր

Հայտարարություն

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին 

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 10-33.8-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 10-33.8-Մ2-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`  https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով` 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ից մինչև 2022 թվականի նոյեմբերի 7-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. դիմում (առցանց),
 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի դեկտեմբերի 20-ին՝ ժամը 16։00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 212309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723

 • «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 4, 9, 34, 35

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=166838

 • ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 22, 27, 34, 35, 43, 123, 260, 352, 368, 531, 612

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165457

 • ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 52, 182

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=168416

 • ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 22, 57, 100, 103, 108, 126

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164969

 • «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 20, 21, 27, 33, 40, 48, 70, 95, 97

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165294

 • ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 17, 122, 152, 164

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=169568

 • Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87

հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

 • «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129

հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346 հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն. հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:

Պաշտոնի անձնագիր

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» պետական ոչ առևտրային կազմա­կերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման ճիշտ պատասխանների ձևանմուշը

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ««Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմա­կեր­պության տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

Տնօրենը`

Առանց լիազորագրի հանդես է գալիս կազմակերպության անունից, ներկայացնում նրա շահերը և կնքում գործարքներ (պայմանագրեր),

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հիմնադրի և լիազորված պետական մարմնի որոշումներով  և կանոնադրությամբ սահմանված կարգով՝ տնօրինում է կազմակերպության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները,

տալիս է կազմակերպության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր,

բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ,

կատարում է աշխատանքի բաշխումն իր տեղակալների միջև,

սահմանում է կազմակերպության կառուցվածքը և կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունը,

նշանակում և աշխատանքից ազատում է կազմակերպության աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսման միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր,

իրականացնում է օրենքով և կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 1. բարձրագույն կրթություն.
 2. հանրային ծառայության առնվազն չորս տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տարեցների իրավունքի և շահերի պաշտպանության կամ խնամքի ծառայությունների կազմակերպման կամ սոցիալական աշխատանքի բնագավառի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը՝

1) լրացված դիմում (ձևը կցվում է)

2) ինքնակենսագրություն (ձևը կցվում է)

3) անձնագիր կամ նույնականացման քարտ (բնօրինակը և պատճենը, իսկ էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակների սկանավորված տարբերակը)

4) 2 գունավոր լուսանկար` 3 x 4 չափսի (էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում` էլեկտրոնային)

5) բարձրագույն կրթությունը հավաստող դիպլոմը (դիպլոմները) (բնօրինակը (բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները), իսկ փաստաթղթերն էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում՝ բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)

6) օտար լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթը (բնօրինակը (բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները)՝ առկայության դեպքում, իսկ էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)` առկայության դեպքում

7) գիտական աստիճանի վկայականը (բնօրինակը (բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները)՝ առկայության դեպքում, իսկ էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)` առկայության դեպքում

8)աշխատանքային գործունեությունը հավաստող վավերացված համապատասխան տեղեկանք (փաստաթուղթ), որը կբավարարի սահմանված պահանջներին և հաշվառման համակարգի տեղեկատվական բազայում առկա տվյալները ներառող տեղեկանք՝ նախկին աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ: 

Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է առձեռն կամ էլեկտրոնային տարբերակով:

Փաստաթղթերն առձեռն եղանակով ընդունվում են ք. Երևան, Կառավարական տուն 3 հասցեով` ժամը 10:00-ից մինչև 12:00-ն և 14:00-ից մինչև 16:00-ն:

Փաստաթղթերն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվում են hr@old.mlsa.am էլեկտրոնային հասցեով:

           Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թ. նոյեմբերի 28-ին՝ ժամը 11:00-ին, «Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամի շենքում (հասցե՝ Երևան, Կարապետ Ուլնեցու 68), իսկ հարցազրույցի փուլը՝ 2022 թ. նոյեմբերի 30-ին՝ ժամը 11:00-ին, Կառավարական տուն 3 հասցեում:

Թեստավորման փուլին նախապատրաստվելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի շրջանակն է (թեստային հարցերի նմուշը կցվում է)՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 1, 2, 5, 9, 10, 21, 23, 27, 34, 61, 67, 88, 116, 120, 123, 124, 146, 148, 157, 170
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 5, 17, 18, 20, 29, 30, 31, 74, 89, 92, 105, 108, 110, 115, 120, 121, 126, 137, 138,  139, 143, 146, 149,  152, 154, 155, 164, 169, 175, 178, 184, 185, 186, 187, 195, 209, 219, 227, 239, 247, 250
 • «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք. hոդվածներ` 2, 8, 13, 30, 39, 41
 • «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք. hոդվածներ` 2, 5, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 32, 36, 37, 39, 40, 41
 • «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք.    հոդվածներ՝ 2, 5, 6, 24, 25
 • «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք. hոդվածներ` 2, 11, 24, 27
 • «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին»  ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16
 • «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 6,7, 12, 16, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 48,
 • ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 31-ի N 730-Ն որոշման N 1 հավելված:
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշման N2 հավելված և N 4  հավելված։
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման N 2  հավելված և N 3 հավելված։
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 1292-Ն որոշման N 1 հավելված, N 2 հավելված, N 3 հավելված, N 4 հավելված։

Հարցազույցի փուլին նախապատրաստվելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի և հմտությունների շրջանակն է՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք
 • «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք
 •  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք
 • «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք
 • «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք
 •  «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական         հաշվառման մասին» ճՀՀ օրենք
 • «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք.
 • ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 31-ի N 730-Ն որոշման N 1 հավելված:
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշման N2 հավելված և N 4  հավելված։
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման N 2  հավելված և N 3 հավելված։
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 1292-Ն որոշման N 1 հավելված, N 2 հավելված, N 3 հավելված, N 4 հավելված։
 •  «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա

https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf

 • «Աշխատակազմի (անձնակազմի) կառավարում» կոմպետենցիա

https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/1.pdf

 •    «Որոշումների կայացում» կոմպետենցիա

https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/7.pdf

Հարցազրույցի փուլ անցած մասնակիցները մինչև 2022 թվականի նոյեմբերի 29-ը՝ ժամը 12:00-ն պետք է hանձնաժողովին նախապես ներկայացնեն համապատասխան պետական կազմակերպության զարգացման և բարեփոխման իրենց մշակած հայեցակարգը՝ էլեկտրոնային տարբերակով:

Հայեցակարգը պետք է համապատասխանի հետևյալ չափորոշիչներին՝

1)  լինի առավելագույնը 20 էջ,

2) պարունակի պետական կազմակերպության ոլորտի առկա խնդիրների համակարգային վերլուծությունը և գնահատումը,

3) ներառի պետական կազմակերպության բնագավառի զարգացման և բարեփոխման առաջարկները:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2022 թվականի նոյեմբերի 17-ը:     

Հիմնական աշխատավարձի չափն է 299 614 (երկու հարյուր իննսունինը հազար վեց հարյուր տասնչորս) ՀՀ դրամ:       

           Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին՝ 010-58-37-51 հեռախոսահամարով կամ hr@old.mlsa.am էլեկտրոնային հասցեով:

Թեստ՝ ձևանմուշ

Ինքնակենսագրություն

Դիմում

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 22-ի «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմինների մրցույթի, ընտրության (նշանակման) ընդհանուր կարգը և չափորոշիչները սահմանելու մասին»  N 539-Ն որոշման հավելվածի 17-րդ կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հասարակական կազմակերպություններին հրավիրում է  դիմել և ընդգրկվել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ««Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոն»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի նոյեմբերի 28-ին հայտարարված մրցույթի հանձնաժողովում։

Դիմել կարող են այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրական նպատակները և խնդիրներն առնչություն ունեն պետական կազմակերպության գործունեության ոլորտի հետ և դիմելու ամսվան նախորդող առնվազն երկու տարվա ընթացքում գործունեու­թյուն են ծավալել տվյալ ոլորտում։ Սույն պահանջները բավարարող հասարակական կազմակերպությունների դիմումների հիման վրա, համակարգչային ծրագրի միջոցով, պատահական ընտրության սկզբունքով ընտրվելու է մեկ հասարակական կազմակերպություն:

Հետաքրքրված հասարակական կազմակերպությունները ստորագրված դիմումները կարող են ուղարկել hr@old.mlsa.am էլեկտրոնային հասցեին:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է  2022 թվականի   նոյեմբերի 17-ը:

 Դիմումում անհրաժեշտ է նշել`

 1. Կազմակերպության անվանումը
 2. Կազմակերպության գտնվելու վայրը, իրավաբանական հասցեն
 3. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը, ազգանունը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն
 4. Կազմակերպության կանոնադրությունը:

 Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին` 010 58 37 51 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ քարտուղարության քաղաքացիների ընդունելության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 10-33.5-Մ3-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության քարտուղարության քաղաքացիների ընդունելության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 10-33.5-Մ3-4) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`  https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով 2022 թվականի հոկտեմբերի 17-ից մինչև հոկտեմբերի 21-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. դիմում (առցանց),
 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի դեկտեմբերի 5-ին՝ ժամը 14:30-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի դեկտեմբերի 7-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 175932 (հարյուր յոթանասունհինգ հազար ինը հարյուր երեսուներկու) դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

 • Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723

 • «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910

 • «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 4, 9, 34, 35

 Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=166838

 • «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 7, 9, 12, 29, 38, 43, 44

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164925

 • «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 6, 13, 22, 27, 29

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164926

 • «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 31, 33, 40

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165294

 • «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 3, 6, 21, 23, 38

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152139

 • «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 3, 7, 8, 9

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164931

 • «Հանրագրերի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 6, 9, 10

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151406

 • Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87

Հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

 • «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129

Հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346 հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

          Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

 • «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա

Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:

Պաշտոնի անձնագիր

Հայտարարություն

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ քարտուղարության քաղաքացիների ընդունելության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 10-33.5-Մ3-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության քարտուղարության քաղաքացիների ընդունելության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 10-33.5-Մ3-5) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`  https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով 2022 թվականի հոկտեմբերի 17-ից մինչև հոկտեմբերի 21-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. դիմում (առցանց),
 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի դեկտեմբերի 6-ին՝ ժամը 14:30-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի դեկտեմբերի 8-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 175932 (հարյուր յոթանասունհինգ հազար ինը հարյուր երեսուներկու) դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

 • Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723

 • «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910

 • «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 4, 9, 34, 35

 Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=166838

 • «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 7, 9, 12, 29, 38, 43, 44

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164925

 • «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 6, 13, 22, 27, 29

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164926

 • «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 31, 33, 40

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165294

 • «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 3, 6, 21, 23, 38

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152139

 • «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 3, 7, 8, 9

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164931

 • «Հանրագրերի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 6, 9, 10

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151406

 • Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87

Հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

 • «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129

Հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346 հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

          Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

 • «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա

Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:

Պաշտոնի անձնագիր

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» պետական ոչ առևտրային կազմա­կեր­պության տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

Տնօրենը`

Առանց լիազորագրի հանդես է գալիս կազմակերպության անունից, ներկայացնում նրա շահերը և կնքում գործարքներ (պայմանագրեր),

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հիմնադրի և լիազորված պետական մարմնի որոշումներով  և կանոնադրությամբ սահմանված կարգով՝ տնօրինում է կազմակերպության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները,

տալիս է կազմակերպության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր,

բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ,

կատարում է աշխատանքի բաշխումն իր տեղակալների միջև,

սահմանում է կազմակերպության կառուցվածքը և կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունը,

նշանակում և աշխատանքից ազատում է կազմակերպության աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսման միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր,

իրականացնում է օրենքով և կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 1. բարձրագույն կրթություն.
 2. հանրային ծառայության առնվազն չորս տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ երեխաների իրավունքի և շահերի պաշտպանության, կամ խնամքի ծառայությունների կազմակերպման, կամ սոցիալական աշխատանքի բնագավառի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը՝

1) լրացված դիմում (ձևը կցվում է)

2) ինքնակենսագրություն (ձևը կցվում է)

3) անձնագիր կամ նույնականացման քարտ (բնօրինակը և պատճենը, իսկ էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակների սկանավորված տարբերակը)

4) 2 գունավոր լուսանկար` 3 x 4 չափսի (էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում` էլեկտրոնային)

5) բարձրագույն կրթությունը հավաստող դիպլոմը (դիպլոմները) (բնօրինակը (բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները), իսկ փաստաթղթերն էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում՝ բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)

6) օտար լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթը (բնօրինակը (բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները)՝ առկայության դեպքում, իսկ էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)` առկայության դեպքում

7) գիտական աստիճանի վկայականը (բնօրինակը (բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները)՝ առկայության դեպքում, իսկ էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)` առկայության դեպքում

8)աշխատանքային գործունեությունը հավաստող վավերացված համապատասխան տեղեկանք (փաստաթուղթ), որը կբավարարի սահմանված պահանջներին և հաշվառման համակարգի տեղեկատվական բազայում առկա տվյալները ներառող տեղեկանք՝ նախկին աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ: 

Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է առձեռն կամ էլեկտրոնային տարբերակով:

Փաստաթղթերն առձեռն եղանակով ընդունվում են ք. Երևան, Կառավարական տուն 3 հասցեով` ժամը 10:00-ից մինչև 12:00-ն և 14:00-ից մինչև 16:00-ն:

Փաստաթղթերն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվում են hr@old.mlsa.am էլեկտրոնային հասցեով:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թ. նոյեմբերի 9-ին՝ ժամը 11:00-ին, «Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամի շենքում (հասցե՝ Երևան, Կարապետ Ուլնեցու 68), իսկ հարցազրույցի փուլը՝ 2022 թ. նոյեմբերի 11-ին՝ ժամը 11:00-ին, Կառավարական տուն 3 հասցեում:

Թեստավորման փուլին նախապատրաստվելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի շրջանակն է (թեստային հարցերի նմուշը կցվում է)՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 1, 2, 5, 9, 10, 21, 23, 27, 34, 61, 67, 88, 116, 120, 123, 124, 146, 148, 157, 170
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 5, 17, 18, 20, 29, 30, 31, 74, 89, 92, 105, 108, 110, 115, 120, 121, 126, 137, 138,  139, 143, 146, 149,  152, 154, 155, 164, 169, 175, 178, 184, 185, 186, 187, 195, 209, 219, 227, 239, 247, 250
 • «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • Ընտանեկան օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 12, 18, 22, 44, 53, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 68, 72, 75, 109, 112, 113, 137․1
 • «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2, 3, 5, 7, 8, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33
 • «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2, 7, 8, 9, 10, 11
 • «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք. hոդվածներ` 2, 5, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 32, 36, 37, 39, 40, 41
 • «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք.    հոդվածներ՝ 2, 5, 6, 24, 25
 • «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք. hոդվածներ` 2, 11, 24, 27
 • «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման N 1 հավելված
 • ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հունիսի 13-ի N 751-Ն որոշման N 1 հավելված
 • ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 962-Ն որոշման հավելված

Հարցազույցի փուլին նախապատրաստվելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի և հմտությունների շրջանակն է՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք
 • «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • Ընտանեկան օրենսգիրք
 • «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք
 • «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական  պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք
 • «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք
 • «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք
 • «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք
 •  «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական         հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման N 1 հավելված։
 • ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հունիսի 13-ի N 751-Ն որոշման N 1 հավելված։
 • ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 962-Ն որոշման հավելված։
 • «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf
 • «Աշխատակազմի (անձնակազմի) կառավարում» կոմպետենցիա
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/1.pdf
 •    «Որոշումների կայացում» կոմպետենցիա
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/7.pdf

Հարցազրույցի փուլ անցած մասնակիցները մինչև 2022 թվականի նոյեմբերի 10-ը՝ ժամը 12:00-ն պետք է hանձնաժողովին նախապես ներկայացնեն համապատասխան պետական կազմակերպության զարգացման և բարեփոխման իրենց մշակած հայեցակարգը՝ էլեկտրոնային տարբերակով:

Հայեցակարգը պետք է համապատասխանի հետևյալ չափորոշիչներին՝

1)  լինի առավելագույնը 20 էջ,

2) պարունակի պետական կազմակերպության ոլորտի առկա խնդիրների համակարգային վերլուծությունը և գնահատումը,

3) ներառի պետական կազմակերպության բնագավառի զարգացման և բարեփոխման առաջարկները:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ը:     

Հիմնական աշխատավարձի չափն է 299 614 (երկու հարյուր իննսունինը հազար վեց հարյուր տասնչորս) ՀՀ դրամ:       

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին՝ 010-58-37-51 հեռախոսահամարով կամ hr@old.mlsa.am էլեկտրոնային հասցեով:

Դիմում

Ձևանմուշ

Ինքնակենսագրական

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 22-ի «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմինների մրցույթի, ընտրության (նշանակման) ընդհանուր կարգը և չափորոշիչները սահմանելու մասին»  N 539-Ն որոշման հավելվածի 17-րդ կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հասարակական կազմակերպություններին հրավիրում է  դիմել և ընդգրկվել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի նոյեմբերի 9-ին հայտարարված մրցույթի հանձնաժողովում։

Դիմել կարող են այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրական նպատակները և խնդիրներն առնչություն ունեն պետական կազմակերպության գործունեության ոլորտի հետ և դիմելու ամսվան նախորդող առնվազն երկու տարվա ընթացքում գործունեու­թյուն են ծավալել տվյալ ոլորտում։ Սույն պահանջները բավարարող հասարակական կազմակերպությունների դիմումների հիման վրա, համակարգչային ծրագրի միջոցով, պատահական ընտրության սկզբունքով ընտրվելու է մեկ հասարակական կազմակերպություն:

Հետաքրքրված հասարակական կազմակերպությունները ստորագրված դիմումները կարող են ուղարկել hr@old.mlsa.am էլեկտրոնային հասցեին:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է  2022 թվականի   hոկտեմբերի 31-ը:

 Դիմումում անհրաժեշտ է նշել`

 1. Կազմակերպության անվանումը
 2. Կազմակերպության գտնվելու վայրը, իրավաբանական հասցեն
 3. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը, ազգանունը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն
 4. Կազմակերպության կանոնադրությունը:

 Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին` 010 58 37 51 հեռախոսահամարով:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» պետական ոչ առևտրային կազմա­կերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման ճիշտ պատասխանների ձևանմուշը

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» պետական ոչ առևտրային կազմա­կեր­պության տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

Տնօրենը`

Առանց լիազորագրի հանդես է գալիս կազմակերպության անունից, ներկայացնում նրա շահերը և կնքում գործարքներ (պայմանագրեր),

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հիմնադրի և լիազորված պետական մարմնի որոշումներով  և կանոնադրությամբ սահմանված կարգով՝ տնօրինում է կազմակերպության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները,

տալիս է կազմակերպության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր,

բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ,

կատարում է աշխատանքի բաշխումն իր տեղակալների միջև,

սահմանում է կազմակերպության կառուցվածքը և կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունը,

նշանակում և աշխատանքից ազատում է կազմակերպության աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսման միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր,

իրականացնում է օրենքով և կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 1. բարձրագույն կրթություն.
 2. հանրային ծառայության առնվազն չորս տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ երեխաների իրավունքի և շահերի պաշտպանության կամ խնամքի ծառայությունների կազմակերպման կամ սոցիալական աշխատանքի բնագավառի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը՝

1) լրացված դիմում (ձևը կցվում է)

2) ինքնակենսագրություն (ձևը կցվում է)

3) անձնագիր կամ նույնականացման քարտ (բնօրինակը և պատճենը, իսկ էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակների սկանավորված տարբերակը)

4) 2 գունավոր լուսանկար` 3 x 4 չափսի (էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում` էլեկտրոնային)

5) բարձրագույն կրթությունը հավաստող դիպլոմը (դիպլոմները) (բնօրինակը (բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները), իսկ փաստաթղթերն էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում՝ բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)

6) օտար լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթը (բնօրինակը (բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները)՝ առկայության դեպքում, իսկ էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)` առկայության դեպքում

7) գիտական աստիճանի վկայականը (բնօրինակը (բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները)՝ առկայության դեպքում, իսկ էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)` առկայության դեպքում

8) աշխատանքային գործունեությունը հավաստող վավերացված համապատասխան տեղեկանք (փաստաթուղթ), որը կբավարարի սահմանված պահանջներին և հաշվառման համակարգի տեղեկատվական բազայում առկա տվյալները ներառող տեղեկանք՝ նախկին աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ: 

Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է առձեռն կամ էլեկտրոնային տարբերակով:

Փաստաթղթերն առձեռն եղանակով ընդունվում են ք. Երևան, Կառավարական տուն 3 հասցեով` ժամը 10:00-ից մինչև 12:00-ն և 14:00-ից մինչև 16:00-ն:

Փաստաթղթերն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվում են hr@old.mlsa.am էլեկտրոնային հասցեով:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թ. հոկտեմբերի 31-ին՝ ժամը 11:00-ին, «Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամի շենքում (հասցե՝ Երևան, Կարապետ Ուլնեցու 68), իսկ հարցազրույցի փուլը՝ 2022 թ. նոյեմբերի 2-ին՝ ժամը 11:00-ին, Կառավարական տուն 3 հասցեում:

Թեստավորման փուլին նախապատրաստվելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի շրջանակն է (թեստային հարցերի նմուշը կցվում է)՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 1, 2, 5, 9, 10, 21, 23, 27, 34, 61, 67, 88, 116, 120, 123, 124, 146, 148, 157, 170
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 5, 17, 18, 20, 29, 30, 31, 74, 89, 92, 105, 108, 110, 115, 120, 121, 126, 137, 138,  139, 143, 146, 149,  152, 154, 155, 164, 169, 175, 178, 184, 185, 186, 187, 195, 209, 219, 227, 239, 247, 250
 • «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • Ընտանեկան օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 12, 18, 22, 44, 53, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 68, 72, 75, 109, 112, 113, 137․1
 • «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2, 3, 5, 7, 8, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33
 • «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2, 7, 8, 9, 10, 11
 • «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք. hոդվածներ` 2, 5, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 32, 36, 37, 39, 40, 41
 • «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք.    հոդվածներ՝ 2, 5, 6, 24, 25
 • «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք. hոդվածներ` 2, 11, 24, 27
 • «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման N 1 հավելված
 • ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հունիսի 13-ի N 751-Ն որոշման N 1 հավելված
 • ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 962-Ն որոշման հավելված

Հարցազույցի փուլին նախապատրաստվելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի և հմտությունների շրջանակն է՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք
 • «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • Ընտանեկան օրենսգիրք
 • «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք
 • «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական  պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք
 • «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք
 • «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք
 • «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք
 •  «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական         հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման N 1 հավելված։
 • ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հունիսի 13-ի N 751-Ն որոշման N 1 հավելված։
 • ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 962-Ն որոշման հավելված։
 • «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf
 • «Աշխատակազմի (անձնակազմի) կառավարում» կոմպետենցիա
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/1.pdf
 •    «Որոշումների կայացում» կոմպետենցիա
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/7.pdf

Հարցազրույցի փուլ անցած մասնակիցները մինչև 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ը՝ ժամը 12:00-ն պետք է hանձնաժողովին նախապես ներկայացնեն համապատասխան պետական կազմակերպության զարգացման և բարեփոխման իրենց մշակած հայեցակարգը՝ էլեկտրոնային տարբերակով:

Հայեցակարգը պետք է համապատասխանի հետևյալ չափորոշիչներին՝

1)  լինի առավելագույնը 20 էջ,

2) պարունակի պետական կազմակերպության ոլորտի առկա խնդիրների համակարգային վերլուծությունը և գնահատումը,

3) ներառի պետական կազմակերպության բնագավառի զարգացման և բարեփոխման առաջարկները:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2022 թվականի հոկտեմբերի 20-ը:     

Հիմնական աշխատավարձի չափն է 299 614 (երկու հարյուր իննսունինը հազար վեց հարյուր տասնչորս) ՀՀ դրամ:       

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին՝ 010-58-37-51 հեռախոսահամարով կամ

hr@old.mlsa.am էլեկտրոնային հասցեով:

Դիմում

Ինքնակենսագրություն

Ձևանմուշ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 22-ի «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմինների մրցույթի, ընտրության (նշանակման) ընդհանուր կարգը և չափորոշիչները սահմանելու մասին»  N 539-Ն որոշման հավելվածի 17-րդ կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հասարակական կազմակերպություններին հրավիրում է  դիմել և ընդգրկվել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին հայտարարված մրցույթի հանձնաժողովում։

Դիմել կարող են այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրական նպատակները և խնդիրներն առնչություն ունեն պետական կազմակերպության գործունեության ոլորտի հետ և դիմելու ամսվան նախորդող առնվազն երկու տարվա ընթացքում գործունեու­թյուն են ծավալել տվյալ ոլորտում։ Սույն պահանջները բավարարող հասարակական կազմակերպությունների դիմումների հիման վրա, համակարգչային ծրագրի միջոցով, պատահական ընտրության սկզբունքով ընտրվելու է մեկ հասարակական կազմակերպություն:

   Հետաքրքրված հասարակական կազմակերպությունները ստորագրված դիմումները կարող են ուղարկել hr@old.mlsa.am էլեկտրոնային հասցեին:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է  2022 թվականի   հոկտեմբերի 20-ը:

 Դիմումում անհրաժեշտ է նշել`

 1. Կազմակերպության անվանումը
 2. Կազմակերպության գտնվելու վայրը, իրավաբանական հասցեն
 3. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը, ազգանունը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն
 4. Կազմակերպության կանոնադրությունը:

 Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին` 010 58 37 51 հեռախոսահամարով:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ աշխատանքի և զբաղվածության վարչության աշխատանքի և աշխատանքի վարձատրության քաղաքականության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 10-32.1-Մ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության  աշխատանքի և զբաղվածության վարչության աշխատանքի և աշխատանքի վարձատրության քաղաքականության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 10-32.1-Մ3-2) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`  https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով 2022 թվականի սեպտեմբերի 28-ից մինչև 2022 թվականի հոկտեմբերի 4-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. դիմում (առցանց),
 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի նոյեմբերի 16-ին՝ ժամը 11:00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 175932 (հարյուր յոթանասունհինգ հազար ինը հարյուր երեսուներկու) դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723

 • «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910

 • «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 4, 9, 34, 35

 Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=166838

 • Աշխատանքային օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 7, 19, 48, 69, 74, 92, 138, 143, 149, 155, 172, 174, 175, 185, 186, 190, 213, 227, 249

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=166596

 • Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87

Հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

 • «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129

Հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346 հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

          Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

 • «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա

Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:

Պաշտոնի անձնագիր

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն նախարարության  քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

1.Քարտուղարության փաստաթղթաշրջանառության ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ (պաշտոնի ծածկագիր` 10-33.5-Մ2-2)

 • Իրականացնում է նախարարությունում և Նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում շրջանառվող պաշտոնական գրությունների, դիմումների մուտքագրման և ելքագրման հետ կապված գործընթացի իրականացման աշխատանքներ, թղթային տարբերակով ստացված պաշտոնական գրությունների, դիմումների հիմքերի վարման աշխատանքներ, սահմանված ժամկետներում պաշտոնական գրությունների, դիմումների, հանձնարարականների պատասխանների ներկայացման գործընթացը:
 • Իրականացնում է խորհրդակցությունների, նիստերի ընթացքում տրված հանձնարարականների հիման վրա արձանագրությունների կազմման աշխատանքներ, Նախարարի, Նախարարության գլխավոր քարտուղարի հրամանների, ցուցումների, հանձնարարականների կատարման արդյունքների ամփոփման աշխատանքներ:
 • Իրականացնում է նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող գործավարությանն առնչվող գործունեության ուսումնասիրության և մեթոդական աջակցության տրամադրման աշխատանքներ, իրավական ակտերի հաշվառման, գրանցամատյանի վարման աշխատանքները,  բաժնի կողմից իրականացվող աշխատանքների կատարման աստիճանը բնորոշող ոչ ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների կազմման և տրամադրման աշխատանքները, ելից փաստաթղթերի նախագծերը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ կարգավորվող գործավարության պահանջներին համապատասխանեցնելու, ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների իրականացման աշխատանքներ:
 • Իրականացնում է դիմումների վերաբերյալ ամսական կտրվածքով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ տեղեկությունների տրամադրման աշխատանքներ, Նախարարությունում ստացված պաշտոնական գրությունների, դիմումների, Նախարարի հրամանների, հանձնարարականների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմման և նախորդ ժամանակահատվածի համեմատական վերլուծության ամփոփման աշխատանքներ, գործավարությանն առնչվող օրենսդրության և նրա կիրարկման վերաբերյալ մեթոդական ցուցումների, իրավական ակտերում լրացումների և փոփոխությունների կատարման վերաբերյալ առաջարկությունների և կարծիքների ներկայացման աշխատանքներ:
 • Իրականացնում է դրանց հետ կապված հարակից այլ աշխատանքներ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • ունի բարձրագույն կրթություն.
 • Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ փաստաթղթավարության բնագավառում՝ երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:
 • Ունի օրենքների, ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝
 • Սահմանադրություն.
 • «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք.
 • «Հանրային ծառայության մասին» օրենք.
 • «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք.
 • «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենք.
 • «Հանրագրերի մասին» ՀՀ օրենք.
 • «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք.
 • «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենք.
 • ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 13-ի «ՀՀ արխիվային հավաքածուի համալրման, հաշվառման, պահպանության և օգտագործման կարգը սահմանելու, ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ ու լրացում կատարելու և ՀՀ կառավարության միշարք որոշումները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 884-ն որոշում.
 • ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մարտի 28-ի «Պահպանության ժամկետների նշումով արխիվային փաստաթղթերի օրինակելի ցանկը հաստատելու մասին» N          351-ն որոշում.
 • ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունիսի 8-ի «ՀՀ Կառավարության աշխատակարգը  հաստատելու մասին» N 667-Լ որոշում.
 • ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի «ՀՀ Կառավարության գործավարության կարգը հաստատելու մասին» N 198-Ն որոշում.
 • ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2014 թվականի հունվարի 16-ի << Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության  աշխատակազմի ներքին գործավարության կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի  2010 թվականի սեպտեմբերի 6-ի  N 84-Ն  հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին » N 7-Ն հրաման.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
 • Պաշտոնային դրույքաչափը՝ 212309 ՀՀ դրամ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է 2024 թ. հունվարի 14-ը:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները  պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 30.09.2022թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության / ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձև

Պաշտոնի անձնագիր

Հայտարարություն

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 10-32.4-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության  հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 10-32.4-Մ2-2) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`  https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով 2022 թվականի սեպտեմբերի 23-ից մինչև սեպտեմբերի 29-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. դիմում (առցանց),
 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի հոկտեմբերի 24-ին՝ ժամը 11:00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի հոկտեմբերի 26-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 212309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723

 • «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 4, 9, 34, 35

 Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=166838

 • «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910

 • «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=158714

 • «Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2, 3, 7, 8, 9, 12

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=158713

 • Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87

Հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

 • «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129

Հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346 հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

          Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

 • «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա

Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:

Պաշտոնի անձնագիր

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» պետական ոչ առևտրային կազմա­կերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման ճիշտ պատասխանների ձևանմուշը

Հայտարարություն

ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ժողովրդագրության և ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչության ընտանիքի սոցիալական գնահատման բաժնի պետի (ծածկագիրը` 10-32.2-Ղ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ժողովրդագրության և ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչության ընտանիքի սոցիալական գնահատման բաժնի պետի (ծածկագիրը` 10-32.2-Ղ4-2) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`  https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով` 2022 թվականի սեպտեմբերի 19-ից մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. դիմում (առցանց),
 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի նոյեմբերի 25-ին՝ ժամը 11:00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի նոյեմբերի 29-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 256623 (երկու հարյուր հիսունվեց հազար վեց հարյուր քսաներեք) դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723

 • «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910

 • «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 4, 9, 34, 35

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=166838

 • «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2, 12, 13, 18, 21, 31, 33, 35, 36.3, 39

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165185

 • «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 3, 5, 13, 16

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164926

 • Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87

Հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

 • «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129

Հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/

հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն. հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:

Պաշտոնի անձնագիր

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» պետական ոչ առևտրային կազմա­կեր­պության տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

Տնօրենը`

Առանց լիազորագրի հանդես է գալիս կազմակերպության անունից, ներկայացնում նրա շահերը և կնքում գործարքներ (պայմանագրեր),

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հիմնադրի և լիազորված պետական մարմնի որոշումներով  և կանոնադրությամբ սահմանված կարգով՝ տնօրինում է կազմակերպության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները,

տալիս է կազմակերպության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր,

բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ,

կատարում է աշխատանքի բաշխումն իր տեղակալների միջև,

սահմանում է կազմակերպության կառուցվածքը և կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունը,

նշանակում և աշխատանքից ազատում է կազմակերպության աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսման միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր,

իրականացնում է օրենքով և կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 1. բարձրագույն կրթություն.
 2. հանրային ծառայության առնվազն չորս տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ երեխաների իրավունքի և շահերի պաշտպանության կամ խնամքի ծառայությունների կազմակերպման կամ սոցիալական աշխատանքի բնագավառի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը՝

1) լրացված դիմում (ձևը կցվում է)

2) ինքնակենսագրություն (ձևը կցվում է)

3) անձնագիր կամ նույնականացման քարտ (բնօրինակը և պատճենը, իսկ էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակների սկանավորված տարբերակը)

4) 2 գունավոր լուսանկար` 3 x 4 չափսի (էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում` էլեկտրոնային)

5) բարձրագույն կրթությունը հավաստող դիպլոմը (դիպլոմները) (բնօրինակը (բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները), իսկ փաստաթղթերն էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում՝ բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)

6) օտար լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթը (բնօրինակը (բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները)՝ առկայության դեպքում, իսկ էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)` առկայության դեպքում

7) գիտական աստիճանի վկայականը (բնօրինակը (բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները)՝ առկայության դեպքում, իսկ էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)` առկայության դեպքում

8) աշխատանքային գործունեությունը հավաստող վավերացված համապատասխան տեղեկանք (փաստաթուղթ), որը կբավարարի սահմանված պահանջներին և հաշվառման համակարգի տեղեկատվական բազայում առկա տվյալները ներառող տեղեկանք՝ նախկին աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ: 

Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է առձեռն կամ էլեկտրոնային տարբերակով:

Փաստաթղթերն առձեռն եղանակով ընդունվում են ք. Երևան, Կառավարական տուն 3 հասցեով` ժամը 10:00-ից մինչև 12:00-ն և 14:00-ից մինչև 16:00-ն:

Փաստաթղթերն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվում են hr@old.mlsa.am էլեկտրոնային հասցեով:

           Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թ. հոկտեմբերի 4-ին՝ ժամը 11:00-ին, «Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամի շենքում (հասցե՝ Երևան, Կարապետ Ուլնեցու 68), իսկ հարցազրույցի փուլը՝ 2022 թ. հոկտեմբերի 6-ին՝ ժամը 11:00-ին, Կառավարական տուն 3 հասցեում:

Թեստավորման փուլին նախապատրաստվելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի շրջանակն է (թեստային հարցերի նմուշը կցվում է)՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 1, 2, 5, 9, 10, 21, 23, 27, 34, 61, 67, 88, 116, 120, 123, 124, 146, 148, 157, 170
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 5, 17, 18, 20, 29, 30, 31, 74, 89, 92, 105, 108, 110, 115, 120, 121, 126, 137, 138,  139, 143, 146, 149,  152, 154, 155, 164, 169, 175, 178, 184, 185, 186, 187, 195, 209, 219, 227, 239, 247, 250
 • «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • Ընտանեկան օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 12, 18, 22, 44, 53, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 68, 72, 75, 109, 112, 113, 137․1
 • «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2, 3, 5, 7, 8, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33
 • «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2, 7, 8, 9, 10, 11
 • «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք. hոդվածներ` 2, 5, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 32, 36, 37, 39, 40, 41
 • «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք.    հոդվածներ՝ 2, 5, 6, 24, 25
 • «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք. hոդվածներ` 2, 11, 24, 27
 • «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման N 1 հավելված
 • ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հունիսի 13-ի N 751-Ն որոշման N 1 հավելված
 • ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 962-Ն որոշման հավելված

Հարցազույցի փուլին նախապատրաստվելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի և հմտությունների շրջանակն է՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք
 • «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • Ընտանեկան օրենսգիրք
 • «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք
 • «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական  պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք
 • «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք
 • «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք
 • «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք
 •  «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական         հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման N 1 հավելված։
 • ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հունիսի 13-ի N 751-Ն որոշման N 1 հավելված։
 • ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 962-Ն որոշման հավելված։
 • «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf
 • «Աշխատակազմի (անձնակազմի) կառավարում» կոմպետենցիա
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/1.pdf
 •    «Որոշումների կայացում» կոմպետենցիա
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/7.pdf

Հարցազրույցի փուլ անցած մասնակիցները մինչև 2022 թվականի հոկտեմբերի 5-ը՝ ժամը 12:00-ն պետք է hանձնաժողովին նախապես ներկայացնեն համապատասխան պետական կազմակերպության զարգացման և բարեփոխման իրենց մշակած հայեցակարգը՝ էլեկտրոնային տարբերակով:

Հայեցակարգը պետք է համապատասխանի հետևյալ չափորոշիչներին՝

1)  լինի առավելագույնը 20 էջ,

2) պարունակի պետական կազմակերպության ոլորտի առկա խնդիրների համակարգային վերլուծությունը և գնահատումը,

3) ներառի պետական կազմակերպության բնագավառի զարգացման և բարեփոխման առաջարկները:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2022 թվականի սեպտեմբերի 27-ը:     

Հիմնական աշխատավարձի չափն է 299 614 (երկու հարյուր իննսունինը հազար վեց հարյուր տասնչորս) ՀՀ դրամ:       

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին՝ 010-58-37-51 հեռախոսահամարով կամ hr@old.mlsa.am էլեկտրոնային հասցեով:

Ինքնակենսագրություն

Դիմում

Ձևանմուշ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 22-ի «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմինների մրցույթի, ընտրության (նշանակման) ընդհանուր կարգը և չափորոշիչները սահմանելու մասին»  N 539-Ն որոշման հավելվածի 17-րդ կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հասարակական կազմակերպություններին հրավիրում է  դիմել և ընդգրկվել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի հանձնաժողովում։

Դիմել կարող են այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրական նպատակները և խնդիրներն առնչություն ունեն պետական կազմակերպության գործունեության ոլորտի հետ և դիմելու ամսվան նախորդող առնվազն երկու տարվա ընթացքում գործունեու­թյուն են ծավալել տվյալ ոլորտում։ Սույն պահանջները բավարարող հասարակական կազմակերպությունների դիմումների հիման վրա, համակարգչային ծրագրի միջոցով, պատահական ընտրության սկզբունքով ընտրվելու է մեկ հասարակական կազմակերպություն:

Հետաքրքրված հասարակական կազմակերպությունները ստորագրված դիմումները կարող են ուղարկել hr@old.mlsa.am էլեկտրոնային հասցեին:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է  2022 թվականի   սեպտեմբերի 27-ը:

 Դիմումում անհրաժեշտ է նշել`

 1. Կազմակերպության անվանումը
 2. Կազմակերպության գտնվելու վայրը, իրավաբանական հասցեն
 3. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը, ազգանունը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն
 4. Կազմակերպության կանոնադրությունը:

 Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին` 010 58 37 51 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին 

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 10-33.8-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 10-33.8-Մ2-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`  https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով` 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 7-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. դիմում (առցանց),
 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի հոկտեմբերի 12-ին՝ ժամը 11։00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի հոկտեմբերի 14-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 212309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723

 • «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 4, 9, 34, 35

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=166838

 • ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 22, 27, 34, 35, 43, 123, 260, 352, 368, 531, 612

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165457

 • ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 52, 182

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165005

 • ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 22, 57, 100, 103, 108, 126

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164969

 • «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 20, 21, 27, 33, 40, 48, 70, 95, 97

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165294

 • ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 17, 122, 152, 164

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=166596

 • Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87

հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

 • «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129

հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346 հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն. հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:

Պաշտոնի անձնագիր

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» պետական ոչ առևտրային կազմա­կեր­պության տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

Տնօրենը`

Առանց լիազորագրի հանդես է գալիս կազմակերպության անունից, ներկայացնում նրա շահերը և կնքում գործարքներ (պայմանագրեր),

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հիմնադրի և լիազորված պետական մարմնի որոշումներով  և կանոնադրությամբ սահմանված կարգով՝ տնօրինում է կազմակերպության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները,

տալիս է կազմակերպության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր,

բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ,

կատարում է աշխատանքի բաշխումն իր տեղակալների միջև,

սահմանում է կազմակերպության կառուցվածքը և կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունը,

նշանակում և աշխատանքից ազատում է կազմակերպության աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսման միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր,

իրականացնում է օրենքով և կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 1. բարձրագույն կրթություն.
 2. հանրային ծառայության առնվազն չորս տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ երեխաների իրավունքի և շահերի պաշտպանության կամ խնամքի ծառայությունների կազմակերպման կամ սոցիալական աշխատանքի բնագավառի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը՝

1) լրացված դիմում (ձևը կցվում է)

2) ինքնակենսագրություն (ձևը կցվում է)

3) անձնագիր կամ նույնականացման քարտ (բնօրինակը և պատճենը, իսկ էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակների սկանավորված տարբերակը)

4) 2 գունավոր լուսանկար` 3 x 4 չափսի (էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում` էլեկտրոնային)

5) բարձրագույն կրթությունը հավաստող դիպլոմը (դիպլոմները) (բնօրինակը (բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները), իսկ փաստաթղթերն էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում՝ բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)

6) օտար լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթը (բնօրինակը (բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները)՝ առկայության դեպքում, իսկ էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)` առկայության դեպքում

7) գիտական աստիճանի վկայականը (բնօրինակը (բնօրինակները) և պատճենը (պատճենները)՝ առկայության դեպքում, իսկ էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում՝ բնօրինակի (բնօրինակների) սկանավորված տարբերակը)` առկայության դեպքում

8) աշխատանքային գործունեությունը հավաստող վավերացված համապատասխան տեղեկանք (փաստաթուղթ), որը կբավարարի սահմանված պահանջներին և հաշվառման համակարգի տեղեկատվական բազայում առկա տվյալները ներառող տեղեկանք՝ նախկին աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ: 

Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է առձեռն կամ էլեկտրոնային տարբերակով:

Փաստաթղթերն առձեռն եղանակով ընդունվում են ք. Երևան, Կառավարական տուն 3 հասցեով` ժամը 10:00-ից մինչև 12:00-ն և 14:00-ից մինչև 16:00-ն:

Փաստաթղթերն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվում են hr@old.mlsa.am էլեկտրոնային հասցեով:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թ. սեպտեմբերի 22-ին՝ ժամը 11:00-ին, «Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամի շենքում (հասցե՝ Երևան, Կարապետ Ուլնեցու 68), իսկ հարցազրույցի փուլը՝ 2022 թ. սեպտեմբերի 26-ին՝ ժամը 11:00-ին, Կառավարական տուն 3 հասցեում:

Թեստավորման փուլին նախապատրաստվելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի շրջանակն է (թեստային հարցերի նմուշը կցվում է)՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 1, 2, 5, 9, 10, 21, 23, 27, 34, 61, 67, 88, 116, 120, 123, 124, 146, 148, 157, 170
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 5, 17, 18, 20, 29, 30, 31, 74, 89, 92, 105, 108, 110, 115, 120, 121, 126, 137, 138,  139, 143, 146, 149,  152, 154, 155, 164, 169, 175, 178, 184, 185, 186, 187, 195, 209, 219, 227, 239, 247, 250
 • «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • Ընտանեկան օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 12, 18, 22, 44, 53, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 68, 72, 75, 109, 112, 113, 137․1
 • «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2, 3, 5, 7, 8, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33
 • «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2, 7, 8, 9, 10, 11
 • «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք. hոդվածներ` 2, 5, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 32, 36, 37, 39, 40, 41
 • «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք.    հոդվածներ՝ 2, 5, 6, 24, 25
 • «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք. hոդվածներ` 2, 11, 24, 27
 • «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման N 1 հավելված
 • ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հունիսի 13-ի N 751-Ն որոշման N 1 հավելված
 • ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 962-Ն որոշման հավելված

Հարցազույցի փուլին նախապատրաստվելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի և հմտությունների շրջանակն է՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք
 • «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • Ընտանեկան օրենսգիրք
 • «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք
 • «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական  պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք
 • «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք
 • «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք
 • «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք
 •  «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական         հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք
 • ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման N 1 հավելված։
 • ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հունիսի 13-ի N 751-Ն որոշման N 1 հավելված։
 • ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 962-Ն որոշման հավելված։
 • «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf
 • «Աշխատակազմի (անձնակազմի) կառավարում» կոմպետենցիա
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/1.pdf
 •    «Որոշումների կայացում» կոմպետենցիա
https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/7.pdf

Հարցազրույցի փուլ անցած մասնակիցները մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 23-ը՝ ժամը 12:00-ն պետք է hանձնաժողովին նախապես ներկայացնեն համապատասխան պետական կազմակերպության զարգացման և բարեփոխման իրենց մշակած հայեցակարգը՝ էլեկտրոնային տարբերակով:

Հայեցակարգը պետք է համապատասխանի հետևյալ չափորոշիչներին՝

1)  լինի առավելագույնը 20 էջ,

2) պարունակի պետական կազմակերպության ոլորտի առկա խնդիրների համակարգային վերլուծությունը և գնահատումը,

3) ներառի պետական կազմակերպության բնագավառի զարգացման և բարեփոխման առաջարկները:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ը:     

Հիմնական աշխատավարձի չափն է 299 614 (երկու հարյուր իննսունինը հազար վեց հարյուր տասնչորս) ՀՀ դրամ:       

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին՝ 010-58-37-51 հեռախոսահամարով կամ hr@old.mlsa.am էլեկտրոնային հասցեով:

Ինքնակենսագրություն

Դիմում

Թեստի ձևանմուշ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 22-ի «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմինների մրցույթի, ընտրության (նշանակման) ընդհանուր կարգը և չափորոշիչները սահմանելու մասին»  N 539-Ն որոշման հավելվածի 17-րդ կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հասարակական կազմակերպություններին հրավիրում է  դիմել և ընդգրկվել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի հանձնաժողովում։

Դիմել կարող են այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրական նպատակները և խնդիրներն առնչություն ունեն պետական կազմակերպության գործունեության ոլորտի հետ և դիմելու ամսվան նախորդող առնվազն երկու տարվա ընթացքում գործունեու­թյուն են ծավալել տվյալ ոլորտում։ Սույն պահանջները բավարարող հասարակական կազմակերպությունների դիմումների հիման վրա, համակարգչային ծրագրի միջոցով, պատահական ընտրության սկզբունքով ընտրվելու է մեկ հասարակական կազմակերպություն:

Հետաքրքրված հասարակական կազմակերպությունները ստորագրված դիմումները կարող են ուղարկել hr@old.mlsa.am էլեկտրոնային հասցեին:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է  2022 թվականի   սեպտեմբերի 13-ը:

 Դիմումում անհրաժեշտ է նշել`

 1. Կազմակերպության անվանումը
 2. Կազմակերպության գտնվելու վայրը, իրավաբանական հասցեն
 3. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը, ազգանունը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն
 4. Կազմակերպության կանոնադրությունը:

 Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության անձնակազմի կառավարման բաժին` 010 58 37 51 հեռախոսահամարով:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի       նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հրապարակում է հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի բաժնում փորձագետ ներգրավելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի բաժնի փորձագետը պետք է.

Իրականացնի հետևյալ գործառույթները՝

ա․ Նախարարության կողմից հայտարարված դրամաշնորհի մրցույթում հաղթած կազմակերպությունների կողմից հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցության ծառայությունների  մատուցման վերաբերյալ  հաշվետվութունների ընդունում, հաշվետվությունների վերաբերյալ եզրակացությունների և համապատասխան գրությունների կազմում և  պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաներ տրամադրող կազմակերպությունների   մատուցած ծառայությունների մասով ներկայացված կատարողականների ուսումնասիրություն, վերլուծություն, եզրակացությունների կազմում, դրանց կատարելագործման ուղղությամբ առաջարկությունների կազմում.

բ․ առանց ներմուծման մաքսատուրքի վճարման «Կրթական, գիտական և մշակութային բնույթի նյութերի ներմուծման մասին» 1950 թվականի նոյեմբերի 22-ի համաձայնագրի անդամ երկրներից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծվող կրթական, գիտական և մշակութային բնույթի ապրանքների հավաստման վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրում.

գ․ մասնակցություն ՄԺԾԾ և բյուջետային հայտերի մշակման աշխատանքներին.

դ․ հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառմանն ուղղված ռազմավարական ծրագրերի, իրավական ակտերի նախագծերի և միջոցառումների մշակում.

ե․ պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգում նոր տեսակի աջակցող միջոցների, գների փոփոխությունների մուտքագրում, ինչպես նաև տեղեկատվական համակարգում անհրաժեշտ փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում: Համակարգում նոր տեսակի աջակցող միջոցների անվանումները ավելացնելու նպատակով ««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամին ուղղված հաամապատասխան գրությունների կազմում.

զ․ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմից, Ազգային ժողովից և այլ գերատեսչություններից ստացված գրություններին պատասխան նախագծերի կազմում.

է․ քաղաքացիներից և կազմակերպություններից ստացված դիմումներին պատասխան նախագծերի կազմում: Ներքին գրավոր հանձնարարականների կատարման վերաբերյալ գրավոր տեղեկատվությունների տրամադրում.

ը․ բաժնի պետի հանձնարարությամբ գրությունների, տեղեկանքների և այլ փաստաթղթերի կազմում, ինչպես նաև ընթացիկ աշխատանքների իրականացում, բաժնի առջև դրված գործառույթներից  և խնդիրներից բխող առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատարաստում:

թ․  «Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին» օրենքով նախատեսված նոր գնահատման համակարգի (ՖՄԴ) ներդրման աշխատանքներին մասնակցություն, մասնավորապես բաժնի կողմից կազմված միջոցառումների ծրագրի գործողությունների կազմակերպմանը, իրականացմանը և ուղղորդմանը մասնակցություն, անհրաժեշտ գրությունների և տեղեկանքների մշակում:

Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ 2022 թվականի դեկտեմբերի 30-ը:

 • նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
 • բարձրագույն կրթություն և տիրապետի գրական հայերենին, համակարգչով աշխատելու հմտություն:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար  մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • Հայտարարություն նշված սահմանափակումների բացակայության մասին՝
 • պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու,
 • օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,
 • օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու,
 • «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու,
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում,
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).
 • ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն

Փաստաթղթերը ընդունվում են միայն էլեկտրոնային եղանակով ամեն օր, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 09.08.2022թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Ձև 1

Պաշտոնի անձնագիր

Հայտարարություն

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 10-32.4-Մ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության  հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 10-32.4-Մ3-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`  https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով 2022 թվականի հուլիսի 22-ից մինչև 2022 թվականի հուլիսի 28-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. դիմում (առցանց),
 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ին՝ ժամը 11:00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի հոկտեմբերի 4-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 175932 (հարյուր յոթանասունհինգ հազար ինը հարյուր երեսուներկու) դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723

 • «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 4, 9, 34, 35

 Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=159081

 • «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910

 • «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=158714

 • «Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2, 6, 7, 8, 12

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=158713

 • Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87

Հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

 • «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129

Հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346 հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

          Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

 • «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա

Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:

Պաշտոնի անձնագիր

Հայտարարություն

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ քարտուղարության քաղաքացիների ընդունելության բաժնի պետի (ծածկագիրը` 10-33.5-Ղ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության քարտուղարության քաղաքացիների ընդունելության բաժնի պետի (ծածկագիրը` 10-33.5-Ղ4-2) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`  https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով 2022 թվականի հուլիսի 22-ից մինչև 2022 թվականի հուլիսի 28-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. դիմում (առցանց),
 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի սեպտեմբերի 19-ին՝ ժամը 11:00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի սեպտեմբերի 22-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 256623 (երկու հարյուր հիսունվեց հազար վեց հարյուր քսաներեք) դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723

 • «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38

 Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910

 • «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 7, 9, 12, 29, 38, 43, 44

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164925

 • «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 6, 13, 22, 27, 29

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164926

 • «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 31, 33, 40

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165294

 • «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 3, 6, 21, 23, 38

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152139

 • «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 3, 7, 8, 9

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164931

 • «Հանրագրերի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 6, 9, 10

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151406

 • Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87

Հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

 • «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129

Հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346 հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:

Պաշտոնի անձնագիր

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է ընտրություն նախարարության  քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր                   պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 1. Արտաքին կապերի վարչության պետը (ծածկագիր` 10-33.2-Ղ3-1)
 • Ապահովում է միջազգային պայմանագրերով և միջազգային կազմակերպություններին անդամակցությամբ պայմանավորված աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում պետության ստանձնած պարտավորությունների կատարման, սահմանված կարգով համապատասխան ազգային զեկույցների, հաշվետվությունների և վերլուծությունների կազմման և ներկայացման աշխատանքների համակարգում:
 • Ապահովում է աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտին վերաբերող միջազգային պայմանագրերի մշակում, այդ շրջանակներում համապատասխան ընթացակարգերի ապահովում, բանակցությունների վարում` համագործակցելով Նախարարության կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների հետ:
 • Ապահովում է աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում զարգացման ծրագրերի իրականացման նպատակով, Նախարարության կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների, նախարարության համակարգում գործող կազմակերպությունների, ոլորտը համակարգող նախարարի տեղակալների հետ համագործակցությամբ, ծրագրային առաջարկների մշակում՝ հիմք ընդունելով ոլորտում ՀՀ կառավարության առաջնահերթությունները, ռազմավարական ուղղությունները, իրականացվող բարեփոխումները:
 • Ապահովում է աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում զարգացման ծրագրային առաջարկների շուրջ օտարերկրյա պետությունների, միջազգային և բարեգործական կազմակերպությունների հետ բանակցությունների վարում, համագործակցության ծրագրերի մշակում, անհրաժեշտ ընթացակարգերը:
 • Ապահովում է աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում օտարերկրյա պետությունների, միջազգային և բարեգործական կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում անհրաժեշտ ընթացակարգերը, համապատասխան վերլուծությունների, տեղեկանքների, հաշվետվությունների, գրությունների մշակում, համապատասխան քննարկումների կազմակերպումը:
 • Ապահովում է աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ հանդիպումների, քննարկումների, սեմինարների, համաժողովների, աշխատաժողովների և այլ միջոցառումների կազմակերպում, համապատասխան նյութերի, տեղեկանքների մշակումը:
 • օտարերկրյա պետություններից Նախարարություն ժամանած հյուրերի և պատվիրակությունների այցերի կազմակերպում, բովանդակային և տեխնիկական հարցերի ապահովում:
 • Ապահովում է Նախարարության հետ համագործակցող օտարերկրյա պետությունների, միջազգային և բարեգործական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար Հայաստանի Հանրապետության մուտքի արտոնագրերի կամ կացության քարտերի տրամադրման համար անհրաժեշտ գործընթացների կազմակերպմաը:
 • Նախարարության կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների և Նախարարության համակարգի կազմակերպությունների աշխատակիցների օտարերկրյա վերապատրաստումների, աշխատանքային և պաշտոնական այցերի կազմակերպման, անհրաժեշտ ընթացակարգերի ապահովման, ելույթների և տեղեկատվական նյութերի պատրաստման աշխատանքների ապահովում:
 • Ապահովում է օտարերկրյա պետություններ գործուղման մեկնած Նախարարության կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների և Նախարարության համակարգի կազմակերպությունների աշխատակիցների հաշվետվությունների ամփոփման, դրանց արդյունքների ուսումնասիրության, համապատասխան առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքները:
 • Ապահովում է քաղաքացիների ընդունելության կատարում, դիմումների ու բողոքների ուսումնասիրության և պատասխանների ներկայացման աշխատանքները:

2.Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • բարձրագույն կրթություն
 • Հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ միջազգային կապեր (միջազգային հարաբերություններ) բնագավառում՝ չորս տարվա աշխատանքային ստաժ:

Ունի օրենքների, ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն՝

 •  Սահմանադրություն
 • «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք
 • «Հանրային ծառայության մասին» օրենք
 • «Միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենք
 • «Օտարերկացիների մասին» ՀՀ օրենք
 • ՀՀ կառավարության 2019 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 1267-Ն որոշում
 • ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1230-Ն որոշում
 • Համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
 • Պաշտոնային դրույքաչափը՝ 310,858 ՀՀ դրամ:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է 2024 թ. ապրիլի 12-ը:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ  փաստաթղթերը

 • դիմում
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել  տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).

Փաստաթղթերը ընդունվում են անձամբ կամ էլեկտրոնային եղանակով ամեն օր 9:30-12:30, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն   26.07.2022թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ․՝ 583751 էլ․ փոստի հասցե. HR@old.mlsa.am/:

Դիմումի ձև

Պաշտոնի անձնագիր

Հայտարարություն

ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության բյուջետավորման բաժնի պետի (ծածկագիրը` 10-33.4-Ղ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության բյուջետավորման բաժնի պետի (ծածկագիրը` 10-33.4-Ղ4-2) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`  https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով` 2022 թվականի հուլիսի 20-ից մինչև 2022 թվականի հուլիսի 26-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. դիմում (առցանց),
 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի սեպտեմբերի 15-ին՝ ժամը 11:00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի սեպտեմբերի 19-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 256623 (երկու հարյուր հիսունվեց հազար վեց հարյուր քսաներեք) դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723

 • «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 4, 9, 34, 35

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=165160

 • «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910

 • «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 1.2, 2, 5, 6, 16, 17, 24, 25

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=163739

 • «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 3, 9, 6, 11

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154455

 • «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 2, 3, 5, 7, 10, 13, 25, 26, 29

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165080

 • «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 5, 8, 10, 11, 15, 16, 21

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=150887

 • ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունիսի 15-ի N 706-Ն որոշում. հավելվածի կետ 11, 28, 29, 37

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=129698

 • Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87

Հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

 • «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129

Հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/

հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն. հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:

Պաշտոնի անձնագիր

Հայտարարություն

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ աշխատանքի և զբաղվածության վարչության աշխատանքի և աշխատանքի վարձատրության քաղաքականության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 10-32.1-Մ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության  աշխատանքի և զբաղվածության վարչության աշխատանքի և աշխատանքի վարձատրության քաղաքականության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 10-32.1-Մ3-2) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`  https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով 2022 թվականի հուլիսի 18-ից մինչև 2022 թվականի հուլիսի 22-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. դիմում (առցանց),
 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի սեպտեմբերի 7-ին՝ ժամը 11:00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի սեպտեմբերի 9-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 175932 (հարյուր յոթանասունհինգ հազար ինը հարյուր երեսուներկու) դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723

 • «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 4, 9, 34, 35

 Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165160

 • «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910

 • Աշխատանքային օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 7, 19, 48, 69, 74, 92, 138, 143, 149, 155, 172, 174, 175, 185, 186, 190, 213, 227, 249

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165022

 • Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87

Հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

 • «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129

Հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346 հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

          Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

 • «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա

Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:

Պաշտոնի անձնագիր

Հայտարարություն

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 10-32.4-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության  հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 10-32.4-Մ2-2) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`  https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով 2022 թվականի հուլիսի 11-ից մինչև 2022 թվականի հուլիսի 15-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. դիմում (առցանց),
 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի օգոստոսի 25-ին՝ ժամը 11:00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի օգոստոսի 29-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 212309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723

 • «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 4, 9, 34, 35

 Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=159081

 • «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910

 • «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=158714

 • «Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2, 3, 7, 8, 9, 12

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=158713

 • Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87

Հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

 • «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129

Հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346 հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

          Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

 • «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա

Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:

Պաշտոնի անձնագիր

Հայտարարություն

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ տնտեսական հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 10-33.9-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տնտեսական հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 10-33.9-Մ2-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`  https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով 2022 թվականի հունիսի 22-ից մինչև 2022 թվականի հունիսի 28-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. դիմում (առցանց),
 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի օգոստոսի 10-ին՝ ժամը 11:00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի օգոստոսի 12-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 212309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723

 • «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 4, 9, 34, 35

 Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=159081

 • «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910

 • «Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 6, 12, 19, 23, 24

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140926

 • ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք. հոդվածներ՝ 22, 27, 34, 35, 43, 123, 260, 352, 368, 531, 612

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154032

 • «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 5, 6, 9, 10, 11

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154455

 • «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2, 6, 10, 11, 33

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152139

 • Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87

Հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

 • «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129

Հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346 հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

          Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

 • «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա

Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:

Պաշտոնի անձնագիր

Հայտարարություն

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ քարտուղարության փաստաթղթաշրջանառության ապահովման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 10-33.5-Մ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության քարտուղարության փաստաթղթաշրջանառության ապահովման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 10-33.5-Մ3-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`  https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով 2022 թվականի հունիսի 2-ից մինչև 2022 թվականի հունիսի 8-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. դիմում (առցանց),
 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի հուլիսի 4-ին՝ ժամը 15:00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի հուլիսի 7-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 175932 (հարյուր յոթանասունհինգ հազար ինը հարյուր երեսուներկու) դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

 • Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723

 • «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910

 • «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 4, 9, 34, 35

 Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=159081

 • «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 7, 9, 23, 26

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138973

 • «Հանրագրերի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 6, 9, 10

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151406

 • «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 3, 7, 8, 9

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=1372

 • «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 31, 33, 40

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=159065

 • «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 3, 6, 21, 23, 38

Հղումը՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152139

 • Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87

Հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

 • «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129

Հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346 հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

          Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

 • «Բարեվարքություն» կոմպետենցիա

Հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:

Պաշտոնի անձնագիր

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահի (ծածկագիրը` 10-33.4-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահի (ծածկագիրը` 10-33.4-Ղ4-3) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`  https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով` 2022 թվականի մայիսի 16-ից մինչև 2022 թվականի մայիսի 20-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. դիմում (առցանց),
 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի հունիսի 24-ին՝ ժամը 11:00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի հունիսի 28-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 256623 (երկու հարյուր հիսունվեց հազար վեց հարյուր քսաներեք) դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ 46, 48, 93, 99, 108

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723

 • «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910

 • «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ 4, 9, 34, 35

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141524

 • «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ 6, 10, 11, 14, 16

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=150887

 • «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ 17, 18, 22, 27

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154459

 • «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ 5, 6, 9, 10, 11

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154455

 • «Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ 6, 12, 19, 23, 24

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140926

 • ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք. հոդվածներ 17, 122, 152, 164

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154045

 • Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87

հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

 • «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129

հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

 • «Աշխատակազմի կառավարում» կոմպետենցիա,

հղումը՝https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/1.pdf

հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/7.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:

Պաշտոնի անձնագիր

Հայտարարություն

ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունըհայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ժողովրդագրության և ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչության պետի (ծածկագիրը` 10-32.2-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ժողովրդագրության և ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչության պետի (ծածկագիրը` 10-32.2-Ղ3-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`  https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով` 2022 թվականի մայիսի 3-ից մինչև 2022 թվականի մայիսի 10-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. դիմում (առցանց),
 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի հունիսի 10-ին՝ ժամը 11:00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի հունիսի 14-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 310858 (երեք հարյուր տասը հազար ութ հարյուր հիսունութ) դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723

 • «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 4, 9, 34, 35

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151484

 • «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120807

 • «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2, 12, 13, 18, 21, 31, 33, 35, 36.3, 39

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=158616

 • «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ` 3, 5, 13, 16

Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=144492

 • Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87

Հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

 • «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/

հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն. հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:

Պաշտոնի անձնագիր

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերինախարարությունը(այսուհետ`Նախարարություն)հրապարակում է                                   կենսաթոշակային ապահովության և այլ դրամական վճարների վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին

Կենսաթոշակային ապահովության և այլ դրամական վճարների վարչությունում փորձագետըպետքէիրականացնիհետևյալգործառույթները՝

ա. կենսաթոշակային ապահովության ոլորտում ընդունված օրենքների կիրարկումն ապահովող իրավական ակտերի նախագծերի մշակում,

բ. «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների աշխատողների կենսաթոշակային ապահովության մասին» համաձայնագրի կիրարկումն ապահովող իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում,

գ. կենսաթոշակային ապահովության բնագավառին և պարգևավճարներին առնչվող օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում,

դ. Վարչության քննարկմանը ներկայացված` կենսաթոշակային ապահովության բնագավառին և նպաստներին առնչվող օրենքների և այլ իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ կարծիքների նախապատրաստում,

ե. Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաստում,

զ. պետական կենuաթոշակների` Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով կենսաթոակի նշանակման, վերահաշվարկման, վճարման, կենսաթոշակ ստանալու իրավունքի դադարեցման, վերականգնման, կենսաթոշակի վճարման դադարեցման և վերսկսման նկատմամբ մոնիթորինգի իրականացում,

է. ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստի, պարգևավճարների` Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով նշանակման, վերահաշվարկման, վճարման, ստանալու իրավունքի դադարեցման, վերականգնման, վճարման դադարեցման և վերսկսման նկատմամբ մոնիթորինգի իրականացում,

ը. պետական կենսաթոշակների առանձին տեսակների, պետական նպաստների գծով քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքներ քննարկելիս և դրանց առաջացման պատճառները վերլուծելիս աջակցության ցուցաբերում Վարչության աշխատակիցներին:

Նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն, հանրային ծառայության ոլորտում առնվազն հինգ տարվա ստաժ, համակարգչով աշխատելու ունակություն:
 • Կենսաթոշակային ապահովության ոլորտում իրավական ակտերի մշակման փորձառություն, տիրապետում է «Պետական կենսաթոշակների մասին, «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» և «Պետական նպաստների մասին» օրենքներին և հարակից իրավական ակտերին, պարգևավճարներին, պատվովճարներին առնչվող իրավական ակտերին:  

Դիմող ՀՀքաղաքացիներըպետքէներկայացնենհետևյալփաստաթղթերը:

 • դիմում.
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների  և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից  ներկայացվող պահանջների  բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճենները բնօրինակների հետ միասին.
 • արական սեռի անձինք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր  և զորակոչային  տեղամասին կցագրման  վկայական.
 • Հայտարարություն նշված սահմանափակումների բացակայության մասին՝
 • պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու,
 • օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,
 • օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու,
 • «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու,
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.
 • անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).
 • ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում ընտրված քաղաքացիների հետ հարցազրույց

Փաստաթղթերը ընդունվում են միայն էլեկտրոնային եղանակով ամեն օր,բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետ 21.04․2022թ.:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ. 010 583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:

Ձև 1՝

Դիմումի ձև՝

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Հայտարարություն</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է&nbsp;<strong><em>արտաքին մրցույթ</em></strong><strong>՝</strong>տնտեսական հարցերի&nbsp;բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 10-33.9-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տնտեսական հարցերի&nbsp;բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 10-33.9-Մ2-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`&nbsp;&nbsp;<a href=”https://cso.gov.am/internal-external-competitions”>https://cso.gov.am/internal-external-competitions</a>&nbsp;հղումով 2022 թվականի ապրիլի 14-ից մինչև 2022 թվականի ապրիլի 20-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list {“ordered”:true,”type”:”1″} –>

<ol type=”1″><li>դիմում (առցանց),</li><li>անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),</li><li>բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,</li><li>աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,</li><li>արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,</li><li>լուսանկար՝ 3X4 չափսի:</li></ol>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի հունիսի 17-ին՝ ժամը 11:00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի հունիսի 21-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հիմնական աշխատավարձը 212309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ է:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>Սահմանադրություն</strong>. հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք</strong>. հոդվածներ՝ 4, 9, 34, 35</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>&nbsp;Հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151484″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151484</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք</strong>. հոդվածներ` 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910″ data-type=”URL” data-id=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120807</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք. </strong>հոդվածներ՝ 6, 12, 19, 23, 24</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140926″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140926</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք. </strong>հոդվածներ՝ 22, 27, 34, 35, 43, 123, 260, 352, 368, 531, 612</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154032″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154032</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք.</strong> հոդվածներ՝ 5, 6, 9, 10, 11</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154455″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154455</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք. </strong>հոդվածներ՝ 2, 6, 10, 11, 33</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152139″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152139</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։</strong>&nbsp;Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;<a href=”http://fliphtml5.com/fumf/egdx”>http://fliphtml5.com/fumf/egdx</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն,</strong>&nbsp;Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;<a href=”http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf”>http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝&nbsp;<a href=”https://www.gov.am/am/announcements/item/346″>https://www.gov.am/am/announcements/item/346</a>&nbsp;հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>«Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա<br>Հղումը՝ <a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf</a></li><li>«Հաշվետվությունների մշակում» կոմպետենցիա</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>«Բարեվարքություն» կոմպետենցիա</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝ <a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Պաշտոնի անձնագիր՝</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:image {“linkDestination”:”custom”} –>

<figure class=”wp-block-image”><a href=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2022/04/ՊաշտոնիԱնձնագիր_Գլխավոր.doc”><img src=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2017/05/word.jpg” alt=”This image has an empty alt attribute; its file name is word.jpg”/></a></figure>

<!– /wp:image –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Հայտարարություն</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է <strong><em>արտաքին մրցույթ՝</em> </strong>աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության&nbsp;անձնակազմի կառավարման բաժնի պետի (ծածկագիրը`<strong>10-33.</strong><strong>6</strong><strong>-Ղ4-1)</strong>քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը&nbsp;անձնակազմի կառավարման բաժնի պետի (ծածկագիրը`<strong>10-33.</strong><strong>6</strong><strong>-Ղ4-1)</strong>պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ&nbsp;կից:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`&nbsp;&nbsp;<a href=”https://cso.gov.am/internal-external-competitions”>https://cso.gov.am/internal-external-competitions</a>&nbsp;հղումով` 2022 թվականի մարտի 28-ից մինչև 2022 թվականի ապրիլի 1-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list {“ordered”:true,”type”:”1″} –>

<ol type=”1″><li>դիմում (առցանց),</li><li>անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),</li><li>բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,</li><li>աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,</li><li>արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,</li><li>լուսանկար՝ 3X4 չափսի:</li></ol>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի մայիսի 16-ին՝ ժամը 11:00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի մայիսի 18-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հիմնական աշխատավարձը 256623 (երկու հարյուր հիսունվեց հազար վեց հարյուր քսաներեք) դրամ է:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>ՀՀ Սահմանադրություն</strong><strong>.</strong> հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք</strong><strong>.</strong> հոդվածներ՝ 4, 9, 34, 35</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151484″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151484</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք</strong><strong>.</strong> հոդվածներ` 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120807″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120807</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» ՀՀ օրենք</strong><strong>.</strong> հոդվածներ՝ 4, 5, 6, 7</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=150833</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենք</strong><strong>.</strong> հոդվածներ` 5, 7, 17, 22, 24, 29</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=159054</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք</strong><strong>.</strong> հոդվածներ՝ 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 22</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=157366</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>Աշխատանքային օրենսգիրք</strong><strong>.</strong> հոդվածներ՝ 7, 19, 48, 69, 74, 92, 138, 143, 149, 155, 172, 174, 175, 185, 186, 190, 213, 227, 249</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154045</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք.</strong>հոդվածներ՝ 2, 6, 10, 11, 33</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152139″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152139</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։</strong>&nbsp;Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;<a href=”http://fliphtml5.com/fumf/egdx”>http://fliphtml5.com/fumf/egdx</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն,</strong>&nbsp;Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝&nbsp;<a href=”https://www.gov.am/am/announcements/item/346/”>https://www.gov.am/am/announcements/item/346/</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Աշխատակազմի կառավարում» կոմպետենցիա</strong><br>հղումը՝ <a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/1.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/1.pdf</a></li><li><strong>«Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա</strong><br>հղումը՝ <a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf</a></li><li><strong>«Որոշումների կայացում» կոմպետենցիա</strong> հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/7.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/7.pdf</a></li><li><strong>«Բարեվարքություն» կոմպետենցիա</strong> հղումը՝&nbsp;&nbsp;<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf</a></li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն. հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Պաշտոնի անձնագիր՝&nbsp;</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:image {“linkDestination”:”custom”} –>

<figure class=”wp-block-image”><a href=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2022/03/BajniPet.doc”><img src=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2017/05/word.jpg” alt=””/></a></figure>

<!– /wp:image –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Հայտարարություն</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Հայաստանի</strong>&nbsp;<strong>Հանրապետության</strong>&nbsp;<strong>աշխատանքի</strong>&nbsp;<strong>և</strong>&nbsp;<strong>սոցիալական</strong>&nbsp;<strong>հարցերի նախարարությունը</strong><strong>(</strong><strong>այսուհետ</strong><strong>`</strong><strong>Նախարարություն</strong><strong>)</strong><strong>հայտարարում</strong>&nbsp;<strong>է</strong>&nbsp;<strong>ընտրություն նախարարության</strong><strong>քաղաքացիական</strong>&nbsp;<strong>ծառայության</strong>&nbsp;<strong>ժամանակավոր</strong>&nbsp;<strong>թափուր</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>պաշտոնը</strong>&nbsp;<strong>զբաղեցնելու</strong>&nbsp;<strong>համար</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list {“ordered”:true,”type”:”1″} –>

<ol type=”1″><li><strong>Իրավաբանական բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 10-33.8-Մ3-1)</strong></li></ol>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list {“ordered”:true,”type”:”1″} –>

<ol type=”1″><li>Մասնակցում է ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի, աշխատանքի, զբաղվածության, հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի ոլորտների, սոցիալական աջակցության, կենսաթոշակային ապահովության ոլորտների իրավական&nbsp; ապահովման հետ կապված աշխատանքներին.</li><li>Մասնակցում է&nbsp; Նախարարության քննարկմանը ներկայացվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի՝ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացությունների պատրաստման և ներկայացման աշխատանքներին.</li><li>Մասնակցում է Նախարարի գերատեսչական նորմատիվ իրավական ակտերի պետական իրավական փորձաքննության և պետական գրանցման ներկայացման&nbsp; աշխատանքները.</li><li>մասնակցում է աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության բնագավառները կանոնակարգող օրենսդրության կոդիֆիկացման աշխատանքներին.</li><li>մշակում և նախապատրաստում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումների, Նախարարի և Նախարարության գլխավոր քարտուղարի հրամանների նախագծեր.</li><li>Մասնակցում է Բաժնի՝ աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին.</li><li>Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ:</li></ol>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>բարձրագույն կրթություն,</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 042101.00.6 կամ 042101.00.7 Իրավագիտություն</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>Հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ իրավունքի բնագավառում` մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:</li><li><strong>Ունի օրենքների,ենթաօրենսդրականակտերի</strong>&nbsp;<strong>իմացություն՝</strong></li><li><strong>Սահմանադրություն</strong></li><li><strong>«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք</strong></li><li><strong>«Հանրային ծառայության մասին» օրենք</strong></li><li><strong>ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք.</strong></li><li><strong>ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք.</strong></li><li><strong>«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենք.</strong></li><li><strong>ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք.</strong></li><li><strong>Պաշտոնային դրույքաչափը՝ 175932 ՀՀ դրամ:</strong></li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Նշված</strong><strong>ժամանակավոր</strong><strong>թափուր</strong><strong>պաշտոն</strong><strong>առաջանալու</strong><strong>հիմքի</strong><strong>հնարավոր</strong><strong>վերացման</strong><strong>ժամկետն</strong><strong>է</strong><strong> 2022</strong><strong>թ</strong><strong>. օգոստոսի 7-</strong><strong>ը</strong><strong>:</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Դիմող ՀՀ քաղաքացիները&nbsp; պետք է ներկայացնեն հետևյալ&nbsp; փաստաթղթերը</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>դիմում</li><li>տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների&nbsp; բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել&nbsp; տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.</li><li>արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման&nbsp; վկայական.</li><li>մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.</li><li>անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Փաստաթղթերը ընդունվում են անձամբ կամ էլեկտրոնային եղանակով ամեն օր 9:30-12:30, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն</strong><strong>01</strong><strong>.0</strong><strong>4</strong><strong>.2022</strong><strong>թ</strong><strong>.</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ․՝ 583751 էլ․ փոստի հասցե.&nbsp;<a href=”mailto:HR@old.mlsa.am”>HR@old.mlsa.am</a>/:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Պաշտոնի անձնագիր՝&nbsp;</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:image {“linkDestination”:”custom”} –>

<figure class=”wp-block-image”><a href=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2022/03/պաշտոնի-անձնագիր.doc”><img src=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2017/05/word.jpg” alt=””/></a></figure>

<!– /wp:image –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Ձև՝&nbsp;</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:image {“linkDestination”:”custom”} –>

<figure class=”wp-block-image”><a href=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2022/03/Ձև.docx”><img src=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2017/05/word.jpg” alt=””/></a></figure>

<!– /wp:image –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Հայտարարություն</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահի (ծածկագիրը` 10-33.4-Ղ4-3) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ&nbsp;կից:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`&nbsp;&nbsp;<a href=”https://cso.gov.am/internal-external-competitions”>https://cso.gov.am/internal-external-competitions</a>&nbsp;հղումով` 2022 թվականի փետրվարի 23-ից մինչև 2021 թվականի մարտի 1-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list {“ordered”:true} –>

<ol><li>դիմում (առցանց),</li><li>անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),</li><li>բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,</li><li>աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,</li><li>արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,</li><li>լուսանկար՝ 3X4 չափսի:</li></ol>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի ապրիլի 14-ին՝ ժամը 15:00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի ապրիլի 18-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հիմնական աշխատավարձը 256623 (երկու հարյուր հիսունվեց հազար վեց հարյուր քսաներեք) դրամ է:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>ՀՀ Սահմանադրություն.</strong>հոդվածներ 46, 48, 93, 99, 108</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք.</strong>հոդվածներ 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910″ data-type=”URL” data-id=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք.</strong>հոդվածներ 4, 9, 34, 35</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141524″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141524</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք. </strong>հոդվածներ 6, 10, 11, 14, 16</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=150887″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=150887</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենք. </strong>հոդվածներ 17, 18, 22, 27</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154459″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154459</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք. </strong>հոդվածներ 5, 6, 9, 10, 11</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը<strong>՝</strong><a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154455″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154455</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք. </strong>հոդվածներ 6, 12, 19, 23, 24</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140926″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140926</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք. </strong>հոդվածներ 17, 122, 152, 164</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154045″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154045</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։</strong> Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”http://fliphtml5.com/fumf/egdx”>http://fliphtml5.com/fumf/egdx</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, </strong>երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf”>http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝&nbsp;<a href=”https://www.gov.am/am/announcements/item/346/”>https://www.gov.am/am/announcements/item/346/</a> հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>«Աշխատակազմի կառավարում» կոմպետենցիա,</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/1.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/1.pdf</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>«Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա,<br>հղումը՝<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf</a></li><li>«Որոշումների կայացում» կոմպետենցիա,</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/7.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/7.pdf</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>«Բարեվարքություն» կոմպետենցիա, հղումը՝<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf</a></li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Պաշտոնի անձնագիր՝&nbsp;<a href=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2022/02/պաշտոնի-անձնագիր-1.doc”></a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Հայաստանի</strong>&nbsp;<strong>Հանրապետության</strong>&nbsp;<strong>աշխատանքի</strong>&nbsp;<strong>և</strong> <strong>սոցիալական</strong>&nbsp;<strong>հարցերի նախարարությունը</strong><strong>(</strong><strong>այսուհետ</strong><strong>`</strong><strong>Նախարարություն</strong><strong>) </strong><strong>հայտարարում</strong>&nbsp;<strong>է</strong>&nbsp;<strong>ընտրություն նախարարության</strong><strong>քաղաքացիական</strong>&nbsp;<strong>ծառայության</strong> <strong>ժամանակավոր</strong>&nbsp;<strong>թափուր</strong> <strong>պաշտոնը</strong>&nbsp;<strong>զբաղեցնելու</strong>&nbsp;<strong>համար</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list {“ordered”:true} –>

<ol><li><strong>Հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության մարդկանց թրաֆիքինգի և կանանց հիմնահարցերի բաժնի պետի (պաշտոնի ծածկագիր` 10-32.4-Ղ4-4)</strong></li></ol>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list {“ordered”:true} –>

<ol><li>Կազմակերպում է գենդերային հավասարության և մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման հիմնահարցերի բնագավառների քաղաքականության մշակման և իրականացման աշխատանքները,</li><li>Կազմակերպում է կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հնարավորությունների հավասարության և մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտի օրենսդրության զարգացման նպատակով առաջարկությունների մշակման աշխատանքները,</li><li>Կազմակերպում է ընտանիքում բռնության և գենդերային խտրականության, ինչպես նաև մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման կանխարգելման ուղղությամբ առաջարկների ներկայացման աշխատանքները,</li><li>Կազմակերպում է ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց և մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի սոցիալական վերականգնամնն ուղղված ծրագրերի մշակման, առաջարկությունների ներկայացման և դրանց իրականացման աշխատանքները,</li><li>Կազմակերպում է ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց և մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերին սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններից կատարված աշխատաննքերի վերաբերյալ հաշվետվությունների ընդունման, վերլուծման, դրանց հիման վրա առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքները,</li><li>Կազմակերպում է ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց և մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերին ուղղված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերին և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հիմնական ցուցանիշներին վերաբերող առաջարկությունների մշակման աշխատանքները,</li><li>Կազմակերպում է կանանց հարցերով խորհրդի գործունեության կազմակերպական-տեխնիակակն աշխատանքները,</li><li>Կազմակերպում է կանանց իրավունքների, ընտանիքում բռնության մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման հարցերով զբաղվող կազմակերպություններին մեթոդական պարզաբանման տրամադրման աշխատանքները,</li><li>Մասնակցում է կանանց և տղամարդկանց իրավունքների հավասարության, ինչպես նաև մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման հիմնահարցերի բնագավառում իրականացվող քաղաքականության և պետական նպատակային ծրագրերի մոնիթորինգին,</li><li>Համագործակցում է Նախարարության արտաքին կապերի վարչության հետ համատեղ կանանց իրավունքների և թրաֆինքինգի ենթարկված անձանց հիմնահարցերով զբաղվող միջազգային կազմակերպությունների հետ,</li><li>Կազմակերպում է կանանց իրավուքներին և մարդկանց թրաֆիքինգ և շահագործման զոհերի հիմնահարցերին նվիրված գիտաժողովներ, սեմինարներ,</li><li>Կազմակերպում է քաղաքացիների ընդունելություն, քննարկում է քաղաքացիների գրավոր և բանավոր դիմումները, բողոքները, ուսումնասիրում և վերլուծում է դրանցում բարձրացված խնդիրները, ինչպես նաև կազմակերպում է խորհրդատվական օգնություն, տրամադրում է պարզաբանումներ,</li><li>Կազմակերպում է Նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի հետ համատեղ կանանց իրավունքներին և մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի հիմնահարցերի բնագավառում վարվող քաղաքականության և իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ հանրային իրազեկում:</li></ol>

<!– /wp:list –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>բարձրագույն կրթություն</strong></li><li><strong>Հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ </strong><strong>սոցիալական բնագավառի</strong><strong>` չորս տարվա աշխատանքային ստաժ:</strong></li><li><strong>Ունի օրենքների,ենթաօրենսդրական</strong><strong>ակտերի</strong>&nbsp;<strong>իմացություն՝</strong></li><li><strong>Սահմանադրություն</strong></li><li><strong>«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք</strong></li><li><strong>«Հանրային ծառայության մասին» օրենք</strong></li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենք.</strong></li><li><strong>«Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» ՀՀ օրենք.</strong></li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» ՀՀ օրենք</strong><strong>․</strong></li><li><strong>Պաշտոնային դրույքաչափը՝ 256623 ՀՀ դրամ:</strong></li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է 2022թ. հունիսի 21-ը:</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Դիմող &nbsp;ՀՀ քաղաքացիները&nbsp; պետք է ներկայացնեն հետևյալ&nbsp; փաստաթղթերը</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>դիմում</li><li>տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների&nbsp; բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել&nbsp; տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.</li><li>արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման&nbsp; վկայական.</li><li>մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.</li><li>անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Փաստաթղթերը ընդունվում են անձամբ կամ էլեկտրոնային եղանակով ամեն օր &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9:30-12:30,&nbsp;բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն</strong><strong> 17.02.2022</strong><strong>թ</strong><strong>.</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ․՝ 583751 էլ․ փոստի հասցե.&nbsp;<a href=”mailto:HR@old.mlsa.am”>HR@old.mlsa.am</a>/:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Դիմումի ձև՝<a href=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2022/02/դիմումի-ձև.docx”></a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Պաշտոնի անձնագիր՝ <a href=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2022/02/պաշտոնի-անձնագիր.doc”></a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Հայաստանի</strong>&nbsp;<strong>Հանրապետության</strong>&nbsp;<strong>աշխատանքի</strong>&nbsp;<strong>և</strong> <strong>սոցիալական</strong> <strong>հարցերի </strong><strong>նախարարությունը</strong><strong>(</strong><strong>այսուհետ</strong><strong>`</strong><strong>Նախարարություն</strong><strong>) </strong><strong>հրապարակում</strong>&nbsp;<strong>է </strong><strong>հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության երեխաների հիմնահարցերի բաժնում</strong><strong> փորձագետ</strong><strong>ներգրավվելու</strong>&nbsp;<strong>մասին</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի&nbsp;նախարարության հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության երեխաների հիմնահարցերի բաժնումփորձագետը պետք է.</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Իրականացնի հետևյալ գործառույթները՝</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list {“ordered”:true} –>

<ol><li>Երեխաների իրավունքների ապահովման քաղաքականության մշակման և դրա իրականացման գործընթացում աջակցություն,</li><li>երեխաների իրավունքների պաշտպանության բնագավառի օրենսդրության զարգացման գործընթացում աջակցություն,</li><li>երեխաների, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ապաինստիտուցիոնալացմանն ու նրանց մուտքը հաստատություններ կանխարգելելուն ուղղված պետական ծրագրերի մշակման և իրականացման գործընթացում աջակցություն,</li><li>կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված, մասնավորապես առանց ծնողական խնամքի մնացած և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համայանքահենք ծառայությունների ստեղծմանն&nbsp; ու զրագացմանն ուղղված&nbsp; ծրագերի մշակման գործընթացում աջակցություն,</li><li>երեխաների իրավունքների պաշտպանության ազգային հանձնողովի գործունեության կազմակերպական-տեխնիկական աշխատանքների իրականացմանը մասնակցություն,</li><li>բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում և սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոններում խնամք տմարադրող կազմակերպություններից կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունների ընդունում, վերլուծում, դրանց հիման վրա առաջարկությունների մշակում,</li><li>նախարարության համակարգի և երեխաների իրավունքների հարցերով զբաղվող կազմակերպություններին մեթոդական պարզաբնաման տրամադրում,</li><li>խնամք իրականացնող կազմակերպություններում (անկախ դրանց կազմակեպա-իրավական ձևից) կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի և սոցիալական սպասարկման նվազագույն չափորոշիչների պահպանման նկատմամբ մոնիթորինգի մասնակցություն,</li><li>երեխաների հիմնահարցերի բնագվառում իրականացվող քաղաքականության և պետական նպատակային ծրագրերի մոնիթորինգին մասնակցություն,</li><li>ՀՀ վարչապետի աշխատակազմից, Ազգային ժողովից և այլ գերատեսչություններից ստացված գրություններին պատասխան նախագծերի կազմում,</li><li>քաղաքացիներից և կազմակերպություններից ստացված դիմումներին պատասխան նախագծերի կազմում: Ներքին գրավոր հանձնարարականների կատարման վերաբերյալ գրավոր տեղեկատվությունների տրամադրում,</li><li>բաժնի պետի հանձնարարությամբ գրությունների, տեղեկանքների և այլ փաստաթղթերի կազմում, ինչպես նաև ընթացիկ աշխատանքների իրականացում:</li></ol>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ մինչև 2022թ. դեկտեմբերի 30-ը:</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Փորձագետը&nbsp;&nbsp;&nbsp; պետք&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; է&nbsp;&nbsp; ունենա&nbsp;&nbsp; բարձրագույն կրթություն և տրապետի գրական հայերենին:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Դիմող &nbsp; ՀՀ քաղաքացիները&nbsp; պետք է ներկայացնեն հետևյալ&nbsp; փաստաթղթերը</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>դիմում.</li><li>տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համարմասնագիտական գիտելիքներիև աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից&nbsp;ներկայացվող պահանջների&nbsp;բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները.</li><li>արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինողժամանակավորև զորակոչային&nbsp;տեղամասին կցագրման&nbsp; վկայական.</li><li>Հայտարարություն նշված սահմանափակումների բացակայության մասին՝</li><li>պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու,</li><li>օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,</li><li>օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու,</li><li>«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու,</li><li>Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում,</li><li>մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.</li><li>անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).</li><li>ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն:</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Փաստաթղթերը ընդունվում են միայն էլեկտրոնային եղանակով ամեն օր,&nbsp;բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 17.02.2022թ.</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի&nbsp;նախարարություն /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Դիմումի ձև՝<a href=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2022/02/դիմումի-ձև-10.docx”></a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Ձև՝ <a href=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2022/02/Ձև-1.docx”></a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Հայտարարություն</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է&nbsp;<strong><em>արտաքին մրցույթ</em></strong><strong>՝</strong>հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 10-32.4-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 10-32.4-Մ2-5) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`&nbsp;&nbsp;<a href=”https://cso.gov.am/internal-external-competitions”>https://cso.gov.am/internal-external-competitions</a>&nbsp;հղումով` 2022 թվականի փետրվարի 10-ից մինչև 2022 թվականի փետրվարի 15-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list {“ordered”:true} –>

<ol><li>դիմում (առցանց),<br>2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),<br>3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,<br>4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,<br>5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,<br>6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:</li></ol>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի մարտի 14-ին՝ ժամը 15:00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի մարտի 16-ին՝ ժամը&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հիմնական աշխատավարձը 212309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ է:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>Սահմանադրություն.</strong>հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Հանրային ծառայության մասին» օրենք</strong>. հոդվածներ՝ 4, 9, 34, 35</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151484</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք.</strong>հոդվածներ` 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120807</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրք</strong> Հոդվածներ՝ 41, 109, 110, 117, 112, 118, 121, 123, 126, 129, 136, 137, 137.1, 138, 139, 139.1</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138955</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք</strong>&nbsp;<strong>Հոդվածներ 6, 9, 21</strong></li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=149836</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք</strong>&nbsp;Հոդվածներ՝ 7, 8, 9</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=90804</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։</strong>Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ.,</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;<a href=”http://fliphtml5.com/fumf/egdx”>http://fliphtml5.com/fumf/egdx</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան,</strong>երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ.,</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>էջեր 70-89, 93-103, 108-129</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;<a href=”http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf”>http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝&nbsp;<a href=”https://www.gov.am/am/announcements/item/346″>https://www.gov.am/am/announcements/item/346</a>&nbsp;հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>«Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա,<br>հղումը՝<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf</a></li><li>«Հաշվետվությունների մշակում» կոմպետենցիա,</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>«Բարեվարքություն» կոմպետենցիա,</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Պաշտոնի անձնագիր՝ <a href=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2022/02/Pashtoni-andznagir.doc”></a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Հայաստանի</strong>&nbsp;<strong>Հանրապետության</strong>&nbsp;<strong>աշխատանքի</strong>&nbsp;<strong>և</strong>&nbsp;<strong>սոցիալական</strong>&nbsp;<strong>հարցերի նախարարությունը</strong><strong>(</strong><strong>այսուհետ</strong><strong>`</strong><strong>Նախարարություն</strong><strong>) </strong><strong>հայտարարում</strong>&nbsp;<strong>է</strong>&nbsp;<strong>ընտրություն նախարարության</strong><strong>քաղաքացիական</strong>&nbsp;<strong>ծառայության</strong>&nbsp;<strong>ժամանակավոր</strong>&nbsp;<strong>թափուր</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong>պաշտոնը</strong>&nbsp;<strong>զբաղեցնելու</strong>&nbsp;<strong>համար</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list {“ordered”:true} –>

<ol><li><strong>Հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության մարդկանց թրաֆիքինգի և կանանց հիմնահարցերի բաժնի պետի (պաշտոնի ծածկագիր` 10-32.4-Ղ4-4)</strong></li></ol>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list {“ordered”:true} –>

<ol><li>Կազմակերպում է գենդերային հավասարության և մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման հիմնահարցերի բնագավառների քաղաքականության մշակման և իրականացման աշխատանքները,</li><li>Կազմակերպում է կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հնարավորությունների հավասարության և մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտի օրենսդրության զարգացման նպատակով առաջարկությունների մշակման աշխատանքները,</li><li>Կազմակերպում է ընտանիքում բռնության և գենդերային խտրականության, ինչպես նաև մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման կանխարգելման ուղղությամբ առաջարկների ներկայացման աշխատանքները,</li><li>Կազմակերպում է ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց և մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի սոցիալական վերականգնամնն ուղղված ծրագրերի մշակման, առաջարկությունների ներկայացման և դրանց իրականացման աշխատանքները,</li><li>Կազմակերպում է ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց և մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերին սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններից կատարված աշխատաննքերի վերաբերյալ հաշվետվությունների ընդունման, վերլուծման, դրանց հիման վրա առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքները,</li><li>Կազմակերպում է ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց և մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերին ուղղված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերին և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հիմնական ցուցանիշներին վերաբերող առաջարկությունների մշակման աշխատանքները,</li><li>Կազմակերպում է կանանց հարցերով խորհրդի գործունեության կազմակերպական-տեխնիակակն աշխատանքները,</li><li>Կազմակերպում է կանանց իրավունքների, ընտանիքում բռնության մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման հարցերով զբաղվող կազմակերպություններին մեթոդական պարզաբանման տրամադրման աշխատանքները,</li><li>Մասնակցում է կանանց և տղամարդկանց իրավունքների հավասարության, ինչպես նաև մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման հիմնահարցերի բնագավառում իրականացվող քաղաքականության և պետական նպատակային ծրագրերի մոնիթորինգին,</li><li>Համագործակցում է Նախարարության արտաքին կապերի վարչության հետ համատեղ կանանց իրավունքների և թրաֆինքինգի ենթարկված անձանց հիմնահարցերով զբաղվող միջազգային կազմակերպությունների հետ,</li><li>Կազմակերպում է կանանց իրավուքներին և մարդկանց թրաֆիքինգ և շահագործման զոհերի հիմնահարցերին նվիրված գիտաժողովներ, սեմինարներ,</li><li>Կազմակերպում է քաղաքացիների ընդունելություն, քննարկում է քաղաքացիների գրավոր և բանավոր դիմումները, բողոքները, ուսումնասիրում և վերլուծում է դրանցում բարձրացված խնդիրները, ինչպես նաև կազմակերպում է խորհրդատվական օգնություն, տրամադրում է պարզաբանումներ,</li><li>Կազմակերպում է Նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի հետ համատեղ կանանց իրավունքներին և մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի հիմնահարցերի բնագավառում վարվող քաղաքականության և իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ հանրային իրազեկում:</li></ol>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ է՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>բարձրագույն կրթություն</strong></li><li><strong>Հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ </strong><strong>սոցիալական բնագավառի</strong><strong>` չորս տարվա աշխատանքային ստաժ:</strong></li><li><strong>Օրենքների, ենթաօրենսդրական </strong><strong>ակտերի</strong>&nbsp;<strong>իմացություն՝</strong></li><li><strong>Սահմանադրություն</strong></li><li><strong>«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք</strong></li><li><strong>«Հանրային ծառայության մասին» օրենք</strong></li><li><strong>«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենք</strong></li><li><strong>«Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» ՀՀ օրենք</strong></li><li><strong>«Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» ՀՀ օրենք</strong></li><li><strong>Պաշտոնային դրույքաչափը՝ 256623 ՀՀ դրամ:</strong></li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետն է 2022թ. հունիսի 21-ը:</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Դիմող &nbsp;ՀՀ քաղաքացիները&nbsp; պետք է ներկայացնեն հետևյալ&nbsp; փաստաթղթերը</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>դիմում</li><li>տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների&nbsp; բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել&nbsp; տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճեները բնօրինակների հետ միասին.</li><li>արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման&nbsp; վկայական.</li><li>մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.</li><li>անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Փաստաթղթերը ընդունվում են անձամբ կամ էլեկտրոնային եղանակով ամեն օր 9:30-12:30, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն</strong><strong> 11.02.2022</strong><strong>թ</strong><strong>.</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ․՝ 583751 էլ․ փոստի հասցե.&nbsp;<a href=”mailto:HR@old.mlsa.am”>HR@old.mlsa.am</a>/:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Պաշտոնի անձնագիր՝ <a href=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2022/02/Պաշտոնի-անձնագիր.doc”></a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Ձև՝ <a href=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2022/02/Ձև.docx”></a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Հայտարարություն</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է&nbsp;<strong><em>արտաքին մրցույթ</em></strong><strong>՝</strong>հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 10-32.4-Մ2-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 10-32.4-Մ2-6) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`&nbsp;&nbsp;<a href=”https://cso.gov.am/internal-external-competitions”>https://cso.gov.am/internal-external-competitions</a>&nbsp;հղումով` 2022 թվականի փետրվարի 8-ից մինչև 2022 թվականի փետրվարի 11-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list {“ordered”:true} –>

<ol><li>դիմում (առցանց),<br>2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),<br>3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,<br>4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,<br>5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,<br>6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:</li></ol>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի մարտի 10-ին՝ ժամը 14:30-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի մարտի 14-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հիմնական աշխատավարձը 212309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ է:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>Սահմանադրություն.</strong>հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Հանրային ծառայության մասին» օրենք</strong>. հոդվածներ՝ 4, 9, 34, 35</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151484</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք.</strong>հոդվածներ` 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120807</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրք</strong> Հոդվածներ՝ 41, 109, 110, 112, 117, 118, 121, 123, 126, 129, 136, 137, 137.1, 138, 139, 139.1</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138955</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք</strong>&nbsp;<strong>Հոդվածներ 6, 9, 21</strong></li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=149836</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք</strong>&nbsp;Հոդվածներ՝ 7, 8, 9</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=90804</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։</strong>Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ.,</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;<a href=”http://fliphtml5.com/fumf/egdx”>http://fliphtml5.com/fumf/egdx</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան,</strong>երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ.,</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>էջեր 70-89, 93-103, 108-129</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;<a href=”http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf”>http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝&nbsp;<a href=”https://www.gov.am/am/announcements/item/346″>https://www.gov.am/am/announcements/item/346</a>&nbsp;հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>«Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա,<br>հղումը՝<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf</a></li><li>«Հաշվետվությունների մշակում» կոմպետենցիա,</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>«Բարեվարքություն» կոմպետենցիա,</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Պաշտոնի անձնագիր՝ <a href=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2022/02/Glxavor2.doc”></a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Հայտարարություն</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է&nbsp;<strong><em>արտաքին մրցույթ</em></strong><strong>՝</strong>աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության մարդկանց թրաֆիքինգի ևկանանց հիմնահարցերի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր 10-32.4-Մ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության մարդկանց թրաֆիքինգի ևկանանց հիմնահարցերի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր 10-32.4-Մ3-2) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`&nbsp;&nbsp;<a href=”https://cso.gov.am/internal-external-competitions”>https://cso.gov.am/internal-external-competitions</a>&nbsp;հղումով` 2022 թվականի փետրվարի 1-ից մինչև 2022 թվականի փետրվարի 7-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list {“ordered”:true} –>

<ol><li>դիմում (առցանց),</li><li>անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),</li><li>բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,</li><li>աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,</li><li>արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,</li><li>լուսանկար՝ 3X4 չափսի:</li></ol>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի հունիսի 8-ին՝ ժամը 11։00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի հունիսի 10-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հիմնական աշխատավարձը 175932 (հարյուր յոթանասունհինգ հազար ինը հարյուր երեսուներկու) դրամ է:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>ՀՀ Սահմանադրություն. </strong>հոդվածներ 46, 48, 93, 99, 108</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք</strong>. հոդվածներ 4, 9, 34, 35</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151484</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք</strong>. հոդվածներ 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենք.</strong> հոդվածներ 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138982</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» ՀՀ օրենք</strong><strong>․ </strong>հոդվածներ 3, 4, 5, 8, 13, 14,19, 20</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ <a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=158642″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=158642</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» ՀՀ օրենք</strong><strong>․ </strong>հոդվածներ 4, 5, 9, 11, 20, 22, 23</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=131554</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։</strong> Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”http://fliphtml5.com/fumf/egdx”>http://fliphtml5.com/fumf/egdx</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, </strong>երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf”>http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝&nbsp;<a href=”https://www.gov.am/am/announcements/item/346″>https://www.gov.am/am/announcements/item/346</a>&nbsp;հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>«Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա,<br>հղումը՝<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf</a></li><li>«Հաշվետվությունների մշակում» կոմպետենցիա,</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>«Բարեվարքություն» կոմպետենցիա, հղումը՝&nbsp;&nbsp;<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն. հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Պաշտոնի անձնագիր՝ <a href=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2022/02/ՊաշտոնիԱնձնագիր_Ավագ.doc”></a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Հայտարարություն</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է&nbsp;<strong><em>արտաքին մրցույթ</em></strong><strong>՝</strong>տնտեսական հարցերի&nbsp;բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 10-33.9-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տնտեսական հարցերի&nbsp;բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 10-33.9-Մ2-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`&nbsp;&nbsp;<a href=”https://cso.gov.am/internal-external-competitions”>https://cso.gov.am/internal-external-competitions</a>&nbsp;հղումով 2022 թվականի հունվարի 27-ից մինչև 2022 թվականի փետրվարի 3-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list {“ordered”:true} –>

<ol><li>դիմում (առցանց),</li><li>անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),</li><li>բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,</li><li>աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,</li><li>արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,</li><li>լուսանկար՝ 3X4 չափսի:</li></ol>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի մարտի 3-ին՝ ժամը 11:00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի մարտի 7-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հիմնական աշխատավարձը 212309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ է:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>Սահմանադրություն</strong>. հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք</strong>. հոդվածներ՝ 4, 9, 34, 35</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151484″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151484</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք</strong>. հոդվածներ` 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120807″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120807</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք. </strong>հոդվածներ՝ 6, 12, 19, 23, 24</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140926″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140926</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք. </strong>հոդվածներ՝ 22, 27, 34, 35, 43, 123, 260, 352, 368, 531, 612</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝ <a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154032″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154032</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք.</strong> հոդվածներ՝ 5, 6, 9, 10, 11</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝ <a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154455″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154455</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք. </strong>հոդվածներ՝ 2, 6, 10, 11, 33</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝ <a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152139″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152139</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։</strong>Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;<a href=”http://fliphtml5.com/fumf/egdx”>http://fliphtml5.com/fumf/egdx</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն,</strong>Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;<a href=”http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf”>http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝&nbsp;<a href=”https://www.gov.am/am/announcements/item/346″>https://www.gov.am/am/announcements/item/346</a>&nbsp;հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>«Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա<br>Հղումը՝ <a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf</a></li><li>«Հաշվետվությունների մշակում» կոմպետենցիա</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>«Բարեվարքություն» կոմպետենցիա</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հղումը՝ <a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Պաշտոնի անձնագիր՝<a href=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2022/01/ՊաշտոնիԱնձնագիր_Գլխավոր-1.doc”></a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Հայտարարություն</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է&nbsp;<strong><em>արտաքին մրցույթ</em></strong><strong>՝</strong>աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության արտաքին կապերի վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 10-33.2-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության արտաքին կապերի վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 10-33.2-Մ2-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`&nbsp;&nbsp;<a href=”https://cso.gov.am/internal-external-competitions”>https://cso.gov.am/internal-external-competitions</a>&nbsp;հղումով` 2022 թվականի հունվարի 21-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 27-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list {“ordered”:true} –>

<ol><li>դիմում (առցանց),<br>2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),<br>3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,<br>4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,<br>5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,<br>6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:</li></ol>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի մայիսի 26-ին՝ ժամը 11։00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի մայիսի 30-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հիմնական աշխատավարձը 212309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ է:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>ՀՀ Սահմանադրություն. </strong>հոդվածներ 46, 48, 93, 99, 108</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Հանրային ծառայության մասին» օրենք</strong>. հոդվածներ 4, 9, 34, 35</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151484</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք</strong>. հոդվածներ 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենք.</strong>հոդվածներ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120816</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Օտարերկացիների մասին» ՀՀ օրենք.</strong>հոդվածներ 4, 6, 10, 15</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=158642</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։</strong> Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”http://fliphtml5.com/fumf/egdx”>http://fliphtml5.com/fumf/egdx</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, </strong>երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf”>http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝&nbsp;<a href=”https://www.gov.am/am/announcements/item/346″>https://www.gov.am/am/announcements/item/346</a>&nbsp;հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>«Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա,<br>հղումը՝<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf</a></li><li>«Հաշվետվությունների մշակում» կոմպետենցիա,</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>«Բարեվարքություն» կոմպետենցիա, հղումը՝<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf</a></li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն. հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Պաշտոնի անձնագիր՝<a href=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2022/01/Glxavor1.doc”></a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Հայտարարություն</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է&nbsp;<strong><em>արտաքին մրցույթ</em></strong><strong>՝</strong>աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 10-33.8-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 10-33.8-Մ2-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`&nbsp;&nbsp;<a href=”https://cso.gov.am/internal-external-competitions”>https://cso.gov.am/internal-external-competitions</a>&nbsp;հղումով` 2022 թվականի հունվարի 20-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 26-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list {“ordered”:true} –>

<ol><li>դիմում (առցանց),</li><li>անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),</li><li>բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,</li><li>աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,</li><li>արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,</li><li>լուսանկար՝ 3X4 չափսի:</li></ol>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի մայիսի 19-ին՝ ժամը 11։00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի մայիսի 23-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հիմնական աշխատավարձը 212309&nbsp;(երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ է:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>Սահմանադրություն. </strong>հոդվածներ՝ 46, 48, 93, 99, 108</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Հանրային ծառայության մասին» օրենք</strong>. հոդվածներ՝ 4, 9, 34, 35</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151484</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք.</strong>հոդվածներ՝ 22, 27, 34, 35, 43, 123, 260, 352, 368, 531, 612</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154032</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք.</strong>հոդվածներ՝ 52, 182</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=153045</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք.</strong>հոդվածներ՝ 22, 57, 100, 103, 108, 126</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=153198</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենք.</strong>հոդվածներ՝ 20, 21, 27, 40, 48, 50, 95, 97</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=144936</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք.</strong>հոդվածներ՝ 17, 122, 152, 164</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154045″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154045</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։</strong><strong>Մասնագիտական</strong> <strong>խմբագիր՝</strong> <strong>Ռ</strong><strong>.</strong><strong>Վ</strong><strong>. </strong><strong>Աղգաշյան։</strong> Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”http://fliphtml5.com/fumf/egdx”>http://fliphtml5.com/fumf/egdx</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, </strong>երրորդ լրամշակված հրատարակությունուն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf”>http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝&nbsp;<a href=”https://www.gov.am/am/announcements/item/346″>https://www.gov.am/am/announcements/item/346</a>&nbsp;հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>«Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա,<br>հղումը՝<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf</a></li><li>«Հաշվետվությունների մշակում» կոմպետենցիա,</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>«Բարեվարքություն» կոմպետենցիա, հղումը՝<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf</a></li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն. հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Պաշտոնի անձնագիր՝<a href=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2022/01/ՊաշտոնիԱնձնագիր_Գլխավոր.doc”></a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Հայաստանի</strong>&nbsp;<strong>Հանրապետության</strong>&nbsp;<strong>աշխատանքի</strong>&nbsp;<strong>և</strong> <strong>սոցիալական</strong> <strong>հարցերի</strong><strong> ն</strong><strong>ախարարությունը </strong><strong>(</strong><strong>այսուհետ</strong><strong>`</strong><strong>Նախարարություն</strong><strong>)</strong><strong>հրապարակում</strong>&nbsp;<strong>է </strong><strong>հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի բաժնում</strong><strong> փորձագետ</strong><strong>ներգրավելու</strong>&nbsp;<strong>մասին</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի&nbsp;նախարարության&nbsp;հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի բաժնումփորձագետը պետք է.</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Իրականացնի հետևյալ գործառույթները՝</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>Նախարարության կողմից հայտարարված դրամաշնորհի մրցույթում հաղթած կազմակերպությունների կողմից հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցության ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ&nbsp; հաշվետվութունների ընդունում, հաշվետվությունների վերաբերյալ եզրակացությունների և համապատասխան գրությունների կազմում և&nbsp; պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաներ տրամադրող կազմակերպությունների&nbsp;&nbsp; մատուցած ծառայությունների մասով ներկայացված կատարողականների ուսումնասիրություն, վերլուծություն, եզրակացությունների կազմում, դրանց կատարելագործման ուղղությամբ առաջարկությունների կազմում.</li><li>առանց ներմուծման մաքսատուրքի վճարման «Կրթական, գիտական և մշակութային բնույթի նյութերի ներմուծման մասին» 1950 թվականի նոյեմբերի 22-ի համաձայնագրի անդամ երկրներից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծվող կրթական, գիտական և մշակութային բնույթի ապրանքների հավաստման վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրում.</li><li>մասնակցություն ՄԺԾԾ և բյուջետային հայտերի մշակման աշխատանքներին.</li><li>հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառմանն ուղղված ռազմավարական ծրագրերի և միջոցառումների մշակում,</li><li>պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգում նոր տեսակի աջակցող միջոցների, գների փոփոխությունների մուտքագրում, ինչպես նաև տեղեկատվական համակարգում անհրաժեշտ փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում: Համակարգում նոր տեսակի աջակցող միջոցների անվանումները ավելացնելու նպատակով ««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամին ուղղված հաամապատասխան գրությունների կազմում.</li><li>ՀՀ վարչապետի աշխատակազմից, Ազգային ժողովից և այլ գերատեսչություններից ստացված գրություններին պատասխան նախագծերի կազմում.</li><li>քաղաքացիներից և կազմակերպություններից ստացված դիմումներին պատասխան նախագծերի կազմում: Ներքին գրավոր հանձնարարականների կատարման վերաբերյալ գրավոր տեղեկատվությունների տրամադրում.</li><li>բաժնի պետի հանձնարարությամբ գրությունների, տեղեկանքների և այլ փաստաթղթերի կազմում, ինչպես նաև ընթացիկ աշխատանքների իրականացում:</li><li>«Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին» օրենքով նախատեսված նոր գնահատման համակարգի (ՖՄԴ) ներդրման աշխատանքներին մասնակցություն, մասնավորապես բաժնի կողմից կազմված միջոցառումների ծրագրի գործողությունների կազմակերպմանը, իրականացմանը և ուղղորդմանը մասնակցություն:</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ մինչև 2022թ. դեկտեմբերի 30-ը:</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Փորձագետը&nbsp;&nbsp;&nbsp; պետք&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; է&nbsp;&nbsp; ունենա&nbsp;&nbsp; բարձրագույն կրթություն և տրապետի գրական հայերենին:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Դիմող &nbsp; ՀՀ քաղաքացիները&nbsp; պետք է ներկայացնեն հետևյալ&nbsp; փաստաթղթերը</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>դիմում.</li><li>տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համարմասնագիտական գիտելիքներիև աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից&nbsp;ներկայացվող պահանջների&nbsp;բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները.</li><li>արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինողժամանակավորև զորակոչային&nbsp;տեղամասին կցագրման&nbsp; վկայական.</li><li>Հայտարարություն նշված սահմանափակումների բացակայության մասին՝</li><li>պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու,</li><li>օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,</li><li>օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու,</li><li>«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու,</li><li>Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում,</li><li>մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.</li><li>անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).</li><li>ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն:</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Փաստաթղթերը ընդունվում են միայն էլեկտրոնային եղանակով ամեն օր,&nbsp;բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 18.01.2022թ.։</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն /ք. Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Դիմումի ձև՝<a href=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2022/01/դիմումի-ձև-10.docx”></a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Ձև 1՝ <a href=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2022/01/Ձև-1.docx”></a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Հայտարարություն</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտարարում է&nbsp;<strong><em>արտաքին մրցույթ</em></strong><strong>՝</strong>աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ամփոփ վերլուծությունների, մոնիթորինգի և գնահատման վարչության մոնիթորինգի և գնահատման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 10-33.1-Մ2-9) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ամփոփ վերլուծությունների, մոնիթորինգի և գնահատման վարչության մոնիթորինգի և գնահատման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 10-33.1-Մ2-9) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`&nbsp;&nbsp;<a href=”https://cso.gov.am/internal-external-competitions”>https://cso.gov.am/internal-external-competitions</a>&nbsp;հղումով` 2022 թվականի հունվարի 12-ից հունվարի 18-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list {“ordered”:true} –>

<ol><li>դիմում (առցանց),<br>անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),<br>3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,<br>4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,<br>5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,<br>6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:</li></ol>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի ապրիլի 21-ին՝ ժամը 11։00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2021 թվականի ապրիլի 25-ին՝ ժամը 11:00-ին, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կառավարական տուն N 3):</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Հիմնական աշխատավարձը 212309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ է:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>ՀՀ Սահմանադրություն. </strong>հոդվածներ 46, 48, 93, 99, 108</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143723</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք</strong>. հոդվածներ 4, 9, 34, 35</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151484</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք</strong>. հոդվածներ 4, 12, 21, 24, 29, 37, 38</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910″>https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք.</strong>հոդվածներ 17, 122, 152, 164</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154045</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենք.</strong>հոդվածներ 4, 5, 6, 8, 9, 11, 21, 22</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=143355</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք</strong>. հոդվածներ 6, 9, 21</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=149836</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենք.</strong>հոդվածներ 5, 13, 16</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=144492</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք.</strong>հոդվածներ 2, 12, 13, 18, 21, 31, 33, 35, 36.3, 39</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151210</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենք.</strong>հոդվածներ 3, 4, 5, 11</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154717</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։</strong> Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012 թ., էջեր 10-12, 14-15, 17-18, 22-24, 30-32, 37-39, 40-50, 84-87</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”http://fliphtml5.com/fumf/egdx”>http://fliphtml5.com/fumf/egdx</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li><strong>«Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, </strong>երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր 70-89, 93-103, 108-129</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf”>http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝&nbsp;<a href=”https://www.gov.am/am/announcements/item/346″>https://www.gov.am/am/announcements/item/346</a> հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>«Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա,<br>հղումը՝<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf</a></li><li>«Հաշվետվությունների մշակում» կոմպետենցիա,</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>հղումը՝&nbsp;<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf</a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>«Բարեվարքություն» կոմպետենցիա, հղումը՝<a href=”https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf”>https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/3.pdf</a></li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն. հեռախոսահամար՝ 010-58-37-51:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Պաշտոնի անձնագիր՝<a href=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2022/01/պաշտոնի-անձնագիր.doc”></a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Հայաստանի</strong>&nbsp;<strong>Հանրապետության</strong>&nbsp;<strong>աշխատանքի</strong>&nbsp;<strong>և</strong> <strong>սոցիալական</strong> <strong>հարցերի </strong><strong>նախարարությունը</strong><strong>(</strong><strong>այսուհետ</strong><strong>`</strong><strong>Նախարարություն</strong><strong>) </strong><strong>հրապարակում</strong> <strong>է</strong><strong>ժողովրդագրության և ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչության ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների բաժնի փորձագետ</strong><strong>ներգրավելու</strong>&nbsp;<strong>մասին</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի ն</strong><strong>ախարարության</strong><strong>ժողովրդագրության և ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչության ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների</strong><strong>բաժնում</strong><strong>փորձագետը պետք է.</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Իրականացնի հետևյալ գործառույթները՝</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list {“ordered”:true} –>

<ol><li><strong>Մասնակցում է`</strong></li><li>ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների բնագավառը կարգավորող իրավական ակտերի նախագծերի և օրենսդրության կատարելագործման ուղղությամբ առաջարկությունների մշակմանը և դրանք ներդնելու կազմակերպման աշխատանքերին,</li><li>ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների միասնական տեղեկատվական համակարգի հիմնախնդիրների ուսումնասիրությանը և այդ հիմնախնդիրները լուծելու ուղղությամբ առաջարկությունների մշակմանը,</li><li>ազգային և տարածքային մակարդակներում սոցիալական համագործակցության համաձայնագրերով նախատեսված աշխատանքերի կազմակերպմանը, համակարգող խորհուրդների աշխատանքերի, ինչպես նաև տեղական սոցիալական ծրագրերի մշակման աշխատանքների համակարգմանը,</li><li>ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակմանը, ներկայացնում է առաջարկություններ և համակարգում է դրանց իրականացումը,</li><li>սոցիալական ծառայությունների նվազագույն որակական չափորոշիչների մշակման և անձին (ընտանիքին) տրամադրվող սոցիալական ծառաությունների որակը վերահսկելու հետադարձ կապի մեխանիզմների մշակման գործընթացին,</li><li>ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների բնագավառում իրականացվող քաղաքականության և պետական նպատակային ծրագրերի մոնիթորինգին,</li><li>ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների և սոցիալական դեպքի վարման համակարգերի հիմնախնդիրների ուսումնասիրության աշխատանքներին, հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ առաջարկությունների քննարկմանը, ինչպես նաև ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների և սոցիալական դեպքի վարման համակարգերի կատարելագործման համապատասխան պետական ծրագրերի մշակմանը և այդ ծրագրերի իրականացման ապահովմանը,</li><li>սոցիալական կարիքների գնահատման բնագավառի հիմնահարցերի ուսումնասիրությանը, դրանց լուծմանն ուղղված ծրագրերի մշակմանը,</li><li>Կատարում է ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների բնագավառի քաղաքացիների բանավոր և գրավոր դիմումների և բողոքների քննարկում, անհրաժեշտության դեպքում դրանցում արծարծված խնդիրների ուսումնասիրում և համապատասխան պարզաբանումների տրամադրում։</li><li>Նախարարության արտաքին կապերի վարչության հետ համատեղ համագործակցում է սոցիալական ծառայությունների բնագավառում գործունեություն ծավալող և բնագավառի հարցերով զբաղվող հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների հետ:</li><li>Բաժնի պետի հանձնարարությամբ կազմում է գրություններ, տեղեկանքներ և այլ փաստաթղթեր:</li></ol>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ մինչև 2022թ. դեկտեմբերի 30-ը:</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>նշված պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Փորձագետը&nbsp;&nbsp;&nbsp; պետք&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; է&nbsp;&nbsp; ունենա&nbsp;&nbsp; բարձրագույն կրթություն և տրապետի գրական հայերենին:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Դիմող &nbsp; ՀՀ քաղաքացիները&nbsp; պետք է ներկայացնեն հետևյալ&nbsp; փաստաթղթերը</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:list –>

<ul><li>դիմում.</li><li>տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համարմասնագիտական գիտելիքներիև աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից&nbsp;ներկայացվող պահանջների&nbsp;բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի դիպլոմի(ների), վկայական(ների), պատճեները.</li><li>արական սեռի անձիք նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինողժամանակավորև զորակոչային&nbsp;տեղամասին կցագրման&nbsp; վկայական.</li><li>Հայտարարություն նշված սահմանափակումների բացակայության մասին՝</li><li>պաշտոնից ազատվել կամ ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու,</li><li>օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու,</li><li>օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու,</li><li>«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու,</li><li>Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում,</li><li>մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափսի.</li><li>անձնագրի պատճենը (/առաջին և գրանցման էջերով).</li><li>ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն:</li></ul>

<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Փաստաթղթերը ընդունվում են միայն էլեկտրոնային եղանակով ամեն օր,&nbsp;բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p><strong>Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն 04.01.2022թ.</strong></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի&nbsp;նախարարություն /ք.Երևան Կառավարական տուն 3, հեռ.583751 էլեկտրոնային փոստի հասցե. hr@old.mlsa.am/:</p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Դիմումի ձև՝<a href=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2021/12/դիմումի-ձև-10-1-1-1.docx”></a></p>

<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>

<p>Ձև 1՝ <a href=”https://old.mlsa.am/wp-content/uploads/2021/12/Ձև-1-2-1-1.docx”></a></p>

<!– /wp:paragraph –>